Nya skatteregler och annat intressant för 2018

Nya skatteregler och annat intressant för 2018

Nya skatteregler och GDPR, Brexit och US Tax Reform och valår på det!

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews under 2017 skrivit om kommande skatteregler för 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av några av förändringarna som nu har trätt i kraft, eller träder i kraft under året.


Vi går även igenom status på aviserade skatteförslag – t ex nya skatteregler för företagssektorn - samt lite annat där det kommer att hända saker under 2018, såsom GDPR, Brexit och US Tax Reform. Missa inte inbjudan till seminarium om US Tax Reform sist i artikeln.

Urval nya skatteregler 2018

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
Förändringar för att underlätta för små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Förslaget innebär i korthet att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda vad gäller företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige säljer den aktie som har köpts genom utnyttjande av personaloptionen. Om det är fråga om en aktie i fåmansföretag kan de så kallade 3:12-reglerna bli tillämpliga. Det införs även en skyldighet att lämna kontrolluppgift om en sådan personaloption har använts för att köpa aktier. Ikraft 1 januari 2018.
 

Utvidgat växa-stöd till den först anställda – nu även för aktiebolag och handelsbolag
För att göra det enklare för små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas tillämpningsområdet för reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person (växa-stöd). Växa-stödet innebär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen ska betalas på den ersättning som utges till den först anställda. Utvidgningen innebär att aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt handelsbolag med högst två ägare också omfattas av växa-stödet om de anställer en första person. Anställningen ska omfatta minst 3 månader och innebära en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Sänkningen gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor och går att få under högst 12 månader. De nya reglerna föreslås vara temporära för ersättningar som utges till och med den 31 december 2021. Ikraft 1 januari 2018.


Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst (som inte utgör sjöinkomst). Ändringen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017. Ikraft 1 januari 2018.


Sänkt skatt för personer över 65 år
Skatten sänks för pensionärer och enligt regeringen är nu skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare helt borta för inkomster upp till ca 17 000 kr i månaden. Skatten sänks även för de över 65 år med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad. Ikraft 1 januari 2018.


Nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor
Under mellandagarna 2017 publicerade Skatteverket nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor, som kortfattat innebär en höjning till max 300 kr exkl moms. De nya avdragsgilla beloppen gäller från och med den 1 januari 2018. Läs mer om detta i vårt TaxNews.

Vi erbjuder onlinekurs i ämnet "Hantera förmåner och representation". Nästa kurs startar den 6 mars 2018. Läs mer om kursen och anmäl dig här.


Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter
Av ett pressmeddelande från Skatteverket den 15 januari 2018 framgår att också dyrare sporter nu omfattas av friskvårdsbidraget. Vidare följer att så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, och aktiviteten erbjuds hela personalen får det betraktas som en skattefri personalförmån. Detta innebär enligt Skatteverket att till exempel den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola nu kan använda friskvårdsbidrag även till det. Av Skatteverkets hemsida följer numera att även t ex segling och slalom omfattas av friskvårdsbidraget, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda givetvis. Kontakta Marie Enander om du vill diskutera friskvårdsbidraget.


Förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgifter
Nya regler avseende förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgift är ikraft. Detta innebär bl a om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017. Ikraft 1 januari 2018. Se vidare Skatteverkets ställningstagande gällande förmån av trängselskatt här.


Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
När schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring beräknas ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en (1) procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter, i syfte att öka den skattemässiga neutraliteten mellan olika sparformer. Ikraft 1 januari 2018.


Skatt på flygresor
En ny skatt införs om 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Flygföretaget som utför flygningen är skattskyldigt. Lagen träder i kraft per 1 april 2018.


Nya regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer
De nya reglerna innebär bl a att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Reglerna påverkar enligt regeringen alla företag och andra som betalar ut ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter för. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för vissa uppgiftsskyldiga och från och med den 1 januari 2019 omfattas samtliga uppgiftsskyldiga.


Se vidare regeringens sammanställning av nya skatteregler för 2018.

Nya regler på migrationsområdet

Vidare har ett flertal nya regler trätt i kraft inom migrationsområdet, som påverkar framförallt företag med anställda från och till tredje land. Kontakta din skatterådgivare eller Mahsa Goharian och Heléne Markström för mer information om hur KPMG kan hjälpa er att hantera dessa frågor, inklusive olika ansökningar, snabbt och korrekt. 

Aviserade skattereformer

Härtill kan även nämnas ett urval av områden som regeringen vill se över/införa nya regler för inom närtid. Vi bevakar givetvis utvecklingen mycket noga. Kontakta din skatterådgivare hos KPMG om du vill veta mer om nedanstående och hur det kan påverka ert företag.

Nya skatteregler för företagssektorn – proposition till riksdagen den 16 april
I juni 2017 skickade Finansdepartementet sin promemoria "Nya skatteregler för företagssektorn" på remiss – läs mer om förslaget i vårt TaxNews. Reglerna bör enligt regeringens promemoria träda i kraft den 1 juli 2018, med effekt på beskattningsår som påbörjas efter den 30 juni 2018.


I vårens propositionsförteckning framgår nu att propositionen ska lämnas till riksdagen den 16 april 2018. Lagrådsremiss torde därmed komma inom en snar framtid. Det är alltså hög tid att fundera på hur nya regler kan komma att påverka ert företag. Kontakta din skatterådgivare på KPMG eller Jörgen Graner så hjälper vi er att förbereda er inför de nya skattereglerna.

Paketeringsutredningen
Enligt tidigare uppgift från Finansdepartementet tas Paketeringsutredningens förslag inte samtidigt som nya skatteregler för företagssektorn, vilket även framgår av vårens propositionsförteckning eftersom ingen proposition baserad på Paketeringsutredningens förslag finns med där. Paketeringsutredningens förslag torde därmed bli en fråga att hantera för den regering Sverige har efter valet i höst.


Ny spellag och ny skatt på spel
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny lag om skatt på spel och ny spellag. Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel om pengar i Sverige, även online. Regeringen föreslår att skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in från juli 2018. Propositionen avses lämnas till riksdagen den 20 mars 2018. Läs mer om förslaget i vår nya rapport En omreglerad spelmarknad här.
 

Personalliggare i fler verksamheter förslås
Regeringen önskar införa personalliggare i fler verksamheter (kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet). Förslaget förslås träda i kraft per den 1 juli 2018. Propositionen avses lämnas till riksdagen den 30 januari 2018.
 

Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård föreslås slopas
Regeringen vill slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och slopa skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands förslås skattefriheten bestå. Vidare föreslås att sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Propositionen avses lämnas till riksdagen den 20 mars 2018.
 

Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ föreslås ändras
Finansdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid självrättelser på eget initiativ. I förslaget framgår att en rättelse inte ska anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att de ska genomföra en generell kontroll, t ex kontroll av banktillgodohavanden i utlandet, och rättelsen har en direkt koppling till den generella kontrollen och görs senare än två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I sådana fall får skattetillägg således påföras den uppgiftsskyldige oavsett om denne själv har begärt rättelse. Förslaget förslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Propositionen avses lämnas till riksdagen den 20 mars 2018. Läs mer om förslaget i vårt TaxNews om skattetillägg.
 

Förslag om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Regeringen skickade sommaren 2017 en promemoria på remiss innehållandes förslag att utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet i Sverige bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet.
Vidare föreslås att begränsat skattskyldiga personer som arbetar tillfälligt i Sverige på tjänsteresor i många situationer ska beskattas i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och kommer innebära mycket stora förändringar om de röstas igenom enligt förslaget i promemorian.
Proposition beräknas lämnas till riksdagen i juni 2018. Läs mer om förslaget i detta TaxNews som vi skrev i samband med att promemorian publicerades.
 

Vi har analyserat förslaget noga och kan erbjuda automatiserade lösningar för att identifiera och hantera rapporteringen i Sverige av utländska tjänsteresenärer. Kontakta Petter Frödeberg om ni har frågor om hur förslaget kan komma att påverka er om det blir verklighet eller om ni vill ha hjälp med att förbereda ert företag.

Kupongskattelagen ses över
Utredaren Ingemar Hansson har i uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen i syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten och lämna förslag till en ny kupongskattelag. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018.

Lite annat att hålla koll på under 2018

Lag om registrering av verkliga huvudmän – glöm inte registrering snarast!
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om den nya lagen om krav på registrering av verkliga huvudmän. De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. Till och med 1 februari 2018 är det gratis - sedan kommer det att kosta 250 kronor. Har ni inte börjat titta på detta ännu bör ni omgående ta reda på vad ni behöver göra för att hinna registrera detta korrekt i tid. Kontakta din skatterådgivare om du vill veta mer om lagens krav och vad man behöver göra. 
 

Multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder – MLI
Sverige signerade den Multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder i juni 2017, med ett flertal reservationer. Propositionen för att implementera konventionen i svensk rätt ska lämnas till riksdagen den 20 mars 2018. Vi bevakar denna utveckling noga. Kontakta Åsa Edesten om du har frågor om hur MLI kan komma att påverka ert företag.

GDPR – KPMG kan hjälpa till med anpassningen
EUs dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft som lag inom hela EU/EES-området den 25 maj 2018. Denna lag kommer att omfatta alla organisationer och myndigheter och det är hög tid att sätta sig in i hur den kommer att påverka företagets verksamhet. De som inte efterlever de nya reglerna kan drabbas av mycket höga sanktionsavgifter. Men det kan även finnas andra goda anledningar till att utvärdera hur organisationens rutiner behöver anpassas till de nya reglerna. KPMG kan hjälpa er att anpassa verksamheten till GDPR, välkommen att kontakta din skatterådgivare eller Angelina Madunic. Läs mer om GDPR från KPMG här.
 

Brexit – är ni redo?
KPMG Sverige, KPMG UK och KPMG runt om i världen bevakar givetvis Brexit mycket noga och ur alla olika perspektiv och synvinklar. Välkommen att kontakta din skatterådgivare om du har frågor om hur Brexit kan komma att påverka ert företag och er anställda. Läs mer på KPMG Sveriges Brexit-sida här.


Skattereformen i USA – stor, snabb och bred påverkan. Påverkas ni?
KPMG Sverige, KPMG USA och vårt nätverk i resten av världen bevakar givetvis även US Tax reform mycket noga utifrån alla aspekter – bolagsbeskattning, personbeskattning, redovisning m m. Kontakta din skatterådgivare om du har frågor. Läs mer på vår US Tax Reform-sida här där du även hittar särskilt utsedda kontaktpersoner.


Annika Lindström
Head of Tax & Legal
+46 70 377 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se


Tipsa gärna dina kollegor om att prenumerera på TaxNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG, via länk nedan.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.