Vi på KPMG har lång erfarenhet och djupgående insikter inom offentlig sektor och de utmaningar och möjligheter som kommuner, regioner och myndigheter står inför. 

Revision inom kommun, region och statlig myndighet

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna, tillika lekmannarevisorerna, i kommuner och regioner årligen granska nämnders, styrelsers och bolags verksamhetsområden som underlag för sitt uttalande om ansvarsfrågan. I sitt arbete ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga, ett stöd vi på KPMG kan bistå med i egenskap av sakkunniga yrkesrevisorer.

Våra experter har även djupgående kompetens och erfarenhet av en mängd olika fördjupningsprojekt inom området, till exempel:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • IT- och informationssäkerhet
 • Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen
 • Förutsättningar, utveckling och hantering av områden som socialtjänst och skola
 • Omställning till god och nära hälso- och sjukvård
 • Samhällsbyggnadsarbete kopplat till lokalförsörjningsprocesser och detaljplaneprocesser
 • Uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag inom kultur & fritid
 • Styrning, uppföljning och handläggning av medel kopplade till regional utveckling

Rådgivning inom kommun, region och statlig myndighet

Vårt team inom Government Advisory Services arbetar även med rådgivning inomden offentliga sektorn, där vi stöttar och vägleder offentliga verksamheter inom ett stort antal områden, såväl med att hantera utmaningar som att identifiera utvecklingsåtgärder.

Nedan är några av de områden där vi stöttar våra kunder:

 • Organisation, styrning och ledning av kommunal och regional verksamhet
 • Effektiv ekonomi- och målstyrning
 • Utveckling av effektivitet och rättssäkerhet inom socialtjänst, vård och omsorg
 • Ledning, styrning och resursfördelning inom skola och barnomsorg
 • Organisation och processer för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
 • Krishantering och förebyggande arbete mot korruption, jäv, mutor samt andra risker
 • Hantering av investeringar och projekt
 • Samverkansform inom regional utveckling

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra experter: