Revision är sannolikt en mer fundamental förutsättning för industriell framgång än många har förstått. Det finns forskning (Professor Johan Myrman, Handelshögskolan i Stockholm) som på ett övertygande sätt visar att vårt yrke och kunnande är nödvändigt för tillväxt. Revision och de krav på företagsekonomisk genomlysning och jämförbarhet som krävs för att utföra den, är en förutsättning för ett industrialiserat samhälle där ägandet ligger utanför företaget och kräver kontrollerande insyn.

Sett från ett europeiskt perspektiv har det moderna företaget sin vagga i norra Italien under 1300- och 1400-talen, men eftersom ägande och företagandet var förenat fanns vid denna tidpunkt inget större behov av extern kontroll. Det var först 1835, när industrialismen födde företagsformen aktiebolag, som revision blev en profession.

Revision som yrke härstammar från Skottland, där ordet ”accountant” blev ett begrepp i mitten av 1800-talet. Aktiebolagsformen gav möjlighet att finansiera stora industriprojekt genom att många människors sparmedel kunde tillskjutas med begränsad risk. Genom aktiebolaget skapas möjligheter att bedriva verksamhet med andras pengar, riskkapital och lånekapital. Då krävs också en speciell kontrollfunktion, en utöver styrelsen. Revisionsyrket växte fram, då i en vidare bemärkelse med större inslag av rådgivning än idag. Sedan dess har revisorn varit en av hörnpelarna för kontroll av aktiebolaget, i svensk aktiebolagslag ett av de s.k. bolagsorganen tillsammans med stämma, styrelse och verkställande direktör.

Den svenska industrialismen har i sin tur varit osedvanligt sammanlänkad med samhällets förändring och den politiska utvecklingen. Det svenska folkhemmets födelse under 1930-talet skapade en framgångsmodell för de klassiska svenska storbolagen när de först som bar vida utanför landets gränser.

Bohlins revisionsbyrå kom att, som ledande svensk revisionsbyrå, under lång tid bli den främsta följeslagaren till svenska storbolags segerrika marsch ut på exportmarknaderna. 

KPMG i Sverige 100 år

Läs om hur KPMG har varit en viktig del i framväxten av dagens näringsliv och samhälle.

Mer information