Bazylea IV istotnie wpłynie na wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego

Bazylea IV istotnie wpłynie na wymogi kapitałowe

W grudniu 2017 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) sfinalizował prace nad standardami Bazylea IV publikując ostateczną wersję zasad związanych z kapitałem dotyczącym ryzyka operacyjnego. BCBS wprowadził nową, jednolitą metodę obliczania kapitału na ryzyko operacyjne zwaną metodą standardową. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i zastąpi trzy obowiązujące podejścia wprowadzone w ramach Filaru I.

1000
Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

W ramach końcowych standardów Bazylei 4, Komitet Bazylejski sfinalizował reformy w zakresie standardowego podejścia do ryzyka kredytowego (CR-SA) i metody wewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego (CR-IRB) w celu obliczenia aktywów ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego. Zmieniony model obliczania ryzyka kredytowego w dużym stopniu odpowiada propozycjom zawartym w dokumencie konsultacyjnym BCBS z grudnia 2015 r. Jednak w kontekście zaproponowanych zmian ponowna kalibracja wag ryzyka w większości klas aktywów będzie miała bezpośredni wpływ na wymogi kapitałowe banków.

Od momentu wdrożenia Bazylei 2, banki mogły stosować określoną w regulacjach metodę standardową obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego lub stosować metodę wewnętrznych ratingów (metoda IRB), wykorzystując wewnętrzną wiedzę na temat pomiaru ryzyka. Pomimo formalnego procesu akceptacji nadzorczej, niezbędnego do stosowania metody IRB, dowolność ta doprowadziła do sytuacji, w której wagi ryzyka są nieporównywalne pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Z jednej strony niektóre banki stosujące metodę IRB zdaniem Komitetu Bazylejskiego zbyt liberalnie stosują modele do obniżania wagi ryzyka, z drugiej zaś strony metoda standardowa wykazuje istotny brak wrażliwości na czynniki ryzyka poprzez małe zróżnicowanie wag wewnątrz poszczególnych klas nadzorczych. W ocenie Komitetu Bazylejskiego, nowa regulacja problemy te rozwiązuje poprzez ograniczenie tego, co jest akceptowane w metodzie IRB oraz zastosowanie dolnej granicy wag ryzyka i jednocześnie uwrażliwienie metody standardowej na ryzyko – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale Financial Services w KPMG w Polsce.

Zmiany zaproponowane w ramach Bazylei IV dotyczą m.in. kredytów hipotecznych. Podejście do przypisywania wag ryzyka ekspozycjom nieruchomości mieszkalnych ulegnie znaczącej zmianie ze względu na zwiększoną granulację wag ryzyka, uwrażliwioną ze względu na stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV). Przez wskaźnik LTV określane będą podobnie jak nieruchomości mieszkalne wagi ryzyka nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo w odniesieniu do ekspozycji i typu dłużnika segmentowane będą ekspozycje detaliczne z wyłączeniem ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości. W przypadku obligacji zabezpieczonych przewidziano odrębną procedurę opartą na ratingach specyficznych dla danej emisji lub zewnętrznych ocenach emitenta. Co istotne, ekspozycje pożyczek podporządkowanych i ekspozycje kapitałowe otrzymają bardziej dopasowane wagi ryzyka w zależności od ich rodzaju.

Dokumenty bazylejskie od zawsze stanowiły źródło określające kierunek zmian regulacyjnych, które ostatecznie znajdują swoje odzwierciedlenie w regulacjach nadzorczych. Pomimo tego, że regulacje te nie zostały jeszcze opublikowane w finalnej wersji, a data ich wejścia w życie jest dość odległa, mając na uwadze zakres i charakter zmian, czas na wdrożenie jest relatywnie krótki – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale Financial Services w KPMG w Polsce.

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Basel 4: The way Ahead. Credit Risk - Standardised approach” jest częścią publikacji KPMG International pt. „Basel 4: The way ahead” omawiającą standardy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS).

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie