Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

5 kwietnia 2024 r. na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Projekt zakłada m.in. zmiany w:

  1. ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ulgi B+R
  2. Ordynacji podatkowej w celu przeciwdziałania wszczynaniu postępowań przygotowawczych jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  3. ustawie o VAT poprzez przyjęcie, że rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu przy pomocy kas rejestrujących wydaje się nie częściej, niż raz na 3 lata.

5 kwietnia 2024 r. Minister Finansów poinformował o rozpoczęciu konsultacji nowych struktur logicznych JPK_PKPiR, JPK_EWP oraz JPK_ST dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opinie z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesyłać w terminie do 10 maja 2024 r.

9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane przepisy implementują tzw. dyrektywę DAC7, tj. dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r. 

10 kwietnia 2024 r. do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Projekt dotyczy uchylenia art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz uchylenia – nierozerwalnie z nim powiązanych – art. 70 § 7 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 70c Ordynacji podatkowej, a także dostosowania brzmienia art. 71 Ordynacji podatkowej do stanu prawnego, w którym art. 70c Ordynacji podatkowej nie będzie już obowiązywał. 

11 kwietnia 2024 r. Rzecznik Generalna Juliane Kokott wydała opinię w sprawie C-709/22 istotną dla syndyków masy upadłości.

Przedmiotem sporu między stronami jest kwestia odmowy wydania syndykowi masy upadłości zgody, na podstawie art. 108b ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, przez krajowe organy podatkowe, na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, wobec którego ogłoszona została upadłość. Sprawa została przedstawiona Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, który zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

11 kwietnia 2024 r. Rzecznik Generalna wydała opinię w sprawie C-709/2, wedle której artykuł 17 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zasady proporcjonalności, neutralności, państwa prawa, pewności prawa, lojalnej współpracy i dobrej administracji, a także przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności jej art. 395 i 206, i przepisy decyzji wykonawczej 2019/310 nie stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu i praktyce krajowej, które odmawiają syndykowi masy upadłości wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w zakresie, w jakim podatnik ma jeszcze zaległości podatkowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 10 kwietnia 2024 r. (sygn. III SA/Wa 97/24) orzekł, że art. 27 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym wyraźnie wskazuje, że aby miejsce importu mogło znajdować się w składzie podatkowym, podmiot prowadzący skład podatkowy musi posiadać wydaną na podstawie przepisów prawa celnego decyzję o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczane do obrotu, a także o otrzymaniu takiej decyzji powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ponieważ skład podatkowy spółka posiada na terenie miejsca wyznaczonego i do tego też składu podatkowego spółka chce bezpośrednio importować wyroby akcyzowe, miejsce importu nie może znajdować się na terenie tego składu.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 kwietnia 2024 r. (sygn. II FSK 836/21) orzekł, że art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT trzeba odczytywać dla prawidłowej jego wykładni wraz z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b, a także art. 25 ust. 4 tej ustawy. W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że fundacja jest organizacją pożytku publicznego, nie został jednak spełniony warunek przeznaczenia dochodu. Pierwotnie był on przeznaczony na działalność statutową, ale potem w wyniku uchwał rady fundacji to przeznaczenie zostało zmienione i w ostatecznie wydatkowany został również na cele związane z działalnością gospodarczą, a nie z działalnością statutową.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 kwietnia 2024 r. (sygn. II FSK 869/21) orzekł, że w momencie, zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nie mamy do czynienia z „odpłatnym” zbyciem. Takie zbycie nastąpi dopiero wówczas, gdy nieruchomość ostatecznie przejdzie na własność tego, który uzyskał zabezpieczenie. 

Skontaktuj się z nami