• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.

Zaproponowano m.in. następujące kierunki zmian:

  • przesunięcie terminu wejścia w życie zmian wdrażających obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), uwzględniono przy tym postulat wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników VAT czynnych i podatników zwolnionych z VAT)
  • wprowadzenie w okresie przejściowym dla wszystkich podatników możliwości wystawiania faktur według wzoru dla faktury ustrukturyzowanej w tzw. trybie offline; tak wystawione faktury podatnik będzie zobowiązany opatrzeć kodem QR i będzie miał możliwość przekazania ich nabywcy poza KSeF, dodatkowo podatnik będzie miał obowiązek przesłania takich faktur do KSeF następnego dnia roboczego po ich wystawieniu. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 kwietnia 2024 r. (sygn. II FSK 844/21) orzekł, że w związku z samym przedawnieniem roszczenia wierzyciela nie następuje u dłużnika trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Z przepisów k.c. wynika, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od wypełnienia zobowiązania, co oznacza, że wierzyciel nie uzyska ochrony aparatu państwowego w dochodzeniu przedawnionego roszczenia i nie będzie ono mogło zostać przymusowo zrealizowane. Prawo cywilne nadal traktuje zobowiązanego z przedawnionej wierzytelności jako dłużnika, z tą tylko różnicą, że odmawia wierzycielowi ochrony prawnej. W konsekwencji dłużnik dysponując majątkiem stanowiącym równowartość przedawnionego roszczenia, nie dysponuje swoim mieniem. 

3 i 4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku.

28 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych na temat zmian we wzorach oświadczeń emitenta i płatnika (schematy WH-EM/OSC/OSP).

Planowane jest:

  1. wprowadzenie zmian ułatwiających korzystanie z formularza, w tym technicznych polegających m.in. na dopracowaniu tłumaczeń
  2. dokonanie zmiany technicznej w postaci rozszerzenia nazwy pozycji nr 18 Seria na Numer serii lub numer ISIN w celu ułatwienia raportowania i analizowania danych.

Uwagi i opinie należy przesyłać w formie edytowalnej pod adres: WHT-Konsultacje@mf.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2024 r. 

29 marca 2024 r. do Sejmu wpłynął zgłoszony przez posłów Lewicy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Celem projektu jest wprowadzenie dodatkowych stawek podatku w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w krótkim okresie czasu od jego zakupu. Projektowi nie nadano jeszcze numeru druku, został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 kwietnia 2024 r. (sygn. II FSK 774/21) orzekł, że dla celów podatku dochodowego od osób prawnych spółka jest zobowiązana uwzględniać w przychodach podatkowych wartość faktur z tytułu wykonywanych usług w kwocie brutto (przychód należny) oraz w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto (koszt poniesiony) – gdyż w przedstawionej sytuacji nie mają zastosowania odpowiednie regulacje ustawy o CIT odnoszące się do podatku od towarów i usług. W szczególności pomiędzy Polską a Norwegią nie zawarto żadnych umów dotyczących podatku VAT, a umowy pomiędzy UE a Królestwem Norwegii nie można traktować jako równoznacznej z umową zawartą przez Polskę z Norwegią.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 2 kwietnia 2024 r. (sygn. I SA/Wr 830/23) orzekł, że podatnik, który złożył zeznanie na formularzu PIT-36, deklarując opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2022 r. według skali podatkowej i rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym, nie może zrezygnować z formy opodatkowania – zasady ogólne przez złożenie korekty zeznania rocznego za 2022 rok na formularzu PIT-36L.

Skontaktuj się z nami