• 1000

Nowa edycja funduszy europejskich nabiera coraz większego rozpędu. Atrakcyjne nabory wniosków o wsparcie uruchomione są zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. W I kwartale 2024 roku można się spodziewać naborów nastawionych na wsparcie w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw czy rozwoju OZE w przedsiębiorstwach. Poniżej prezentujemy informacje o najciekawszych naborach.

Ogłoszone

2.3. Infrastruktura energetyczna – Dystrybucja gazu (I nabór), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze dystrybucji gazu. W ramach naboru wspierane będą działania polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z naboru wyłączone są projekty polegające na budowie lub rozbudowie sieci dystrybucyjnej w oparciu o stacje regazyfikacji LNG (tzw. mała gazyfikacja wyspowa). Istotne jest, że dofinansowywane inwestycje mają być technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na dofinansowanie projektów wynosi 700 mln zł. Dofinansowanie projektów nie może przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków trwa od 29 grudnia 2023 r. do 15 marca 2024 r. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Instytut Nafty i Gazu.

Racjonalna gospodarka odpadami: Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne – Fundusz Modernizacyjny

Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na dofinansowanie projektów wynosi 2 mld zł. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji - dofinansowanie projektów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 mln zł) oraz pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 400 mln zł). Nabór wniosków trwa od 13 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane

1.1 Efektywność energetyczna, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Nabór skierowany do dużych i średnich przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania skierowane na modernizację energetyczną budynków, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten cel wynosi 188 mln zł. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w I kwartale 2024 r. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.2. Rozwój OZE, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz budowie lub rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten cel wynosi 300 mln zł. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w I kwartale 2024 r. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowanie

Opisane nabory oferują szerokie możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Dzięki wysokiej alokacji oraz szerokim zakresie wsparcia, mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla klientów KPMG z różnych branż.

W harmonogramach naborów na 2024 rok zostały zaplanowane również inne nabory m.in. na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru czy rozwijanie recyklingu odpadów, jednak szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia już teraz powinny rozpocząć prace nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięć planowanych do zgłoszenia w ramach wniosków o dofinansowanie.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o dofinansowanie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.

Zapraszamy do kontaktu zarówno w zakresie powyższych naborów, jak również innych planowanych przedsięwzięć (w tym w obszarze przedsięwzięć związanych ze środowiskiem czy rozwojem przedsiębiorstwa).

Ruszają fundusze EU

13.02.2024 r. | 11:15 - 11:35

  • Zaktualizowane Fundusze EU na najbliższe lata dla Polski
  • Na co firmy mogły pozyskać dotacje już w minionym roku 2023 i jakie z tego wnioski na ten rok
  • Planowane dotacje dla firm w 2024 rok
    • Dofinansowanie na transformację energetyczną - kierunki wsparcia
    • Możliwości uzyskania środków na transformację energetyczną w nadchodzących miesiącach
Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także

Jak możemy pomoć?