• 1000

5 października 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”).

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”) oraz w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa („ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”). Zmiany te będą wpływać w szczególności na możliwość wydzierżawienia nieruchomości rolnych, w tym wydzierżawiania ich na potrzeby projektów OZE.

Poniżej omawiamy najważniejsze dla rozwijania farm fotowoltaicznych i wiatrowych zmiany wprowadzone Nowelizacją.

Zmiana zasad wydzierżawiania nowo nabytych nieruchomości rolnych

Jedną z podstawowych zasad przyjętych w UKUR jest zasada stanowiąca, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości.

W związku z tą zasadą UKUR stanowi także, że przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (art. 2b ust. 2 w zw. z ust. 1). Oznacza to, że wydzierżawianie nowo nabytych nieruchomości rolnych np. na potrzeby rozwijania farm fotowoltaicznych czy wiatrowych jest znacząco utrudnione.

Aby oddać nabytą nieruchomość rolną w posiadanie osobom trzecim (np. przez jej wydzierżawienie) przed konieczne jest:

  • odczekanie okresu pięciu lat od dnia jej nabycia,
  • lub – jeśli oddanie w posiadanie ma nastąpić przed upływem tego okresu – uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) na wydzierżawienie nabytej nieruchomości.

KOWR udziela takiej zgody w formie decyzji administracyjnej. Do jej uzyskania konieczne jest jednak wykazanie istnienia ważnego interesu nabywcy nieruchomości rolnej lub interesu publicznego, który uzasadniałby oddanie nabytej nieruchomości w posiadanie osoby trzeciej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Tych przepisów Nowelizacja nie zmienia, ustanawia jednak istotną zmianę dotyczącą wprowadzenia terminu ważności zgody KOWR.

Po wejściu w życie Nowelizacji zgoda KOWR będzie ważna przez rok od dnia, w którym decyzja ją wyrażająca stała się ostateczna. Ustawodawca uznał, że po tym czasie okoliczności, w których została wydana, mogą ulec zmianie, a więc konieczna będzie ponowna weryfikacja przesłanek uzasadniających wydanie zgody.

Kolejna istotna zmiana dotyczy katalogu przypadków, w których nie obowiązuje pięcioletni zakaz oddawania nabytej nieruchomości rolnej w posiadanie osobom trzecim i w których nie ma obowiązku uzyskiwania zgody KOWR.

Po pierwsze, zakaz wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez 5 lat od ich nabycia został przez Nowelizację rozszerzony o nieruchomości, które po ich nabyciu utraciły rolny charakter. We wcześniejszym stanie prawnym przyjmowało się, że jeśli nieruchomość rolna utraciła swój rolny charakter, nakazy i zakazy obowiązujące w pięcioletnim okresie (w tym zakaz wydzierżawiania nieruchomości) przestają wiązać nabywcę. Ustawodawca postanowił jednak to zmienić i aktualnie do takich nieruchomości będzie stosować się te ograniczenia.

Po drugie, Nowelizacja dodaje do UKUR kolejne przypadki, w których nie obowiązuje zakaz wydzierżawienia nabytych nieruchomości rolnych. Dotyczy to m.in. nieruchomości:

  1. nabytej od małżonka w trakcie trwania małżeństwa, o ile jednak nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem była własnością jednego z małżonków lub wchodziła w skład ich wspólności majątkowej małżeńskiej,
  2. nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, o ile jednak nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem wchodziła w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi,
  3. nabytej w okresie od dnia 30 kwietnia 2016 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. od osoby bliskiej,
  4. nabytej przez zasiedzenie,
  5. co do której, po jej nabyciu, uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nabyta nieruchomość jest przeznaczona na cele inne niż rolne.

Rozszerzenie definicji osób bliskich

Nowelizacja rozszerza katalog osób bliskich o ojczyma, macochę oraz rodziców małżonka.

Dotychczas osoby te nie były traktowane jako osoby bliskie, co spotkało się z krytyką doktryny prawniczej oraz nie odpowiadało realiom polskiej wsi.

Zmiana ta wpływać będzie między innymi na określenie przypadków, w których nie będzie konieczne uzyskiwanie zgody KOWR na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w ciągu 5 lat od jej nabycia, ponieważ część wyjątków od zakazu wydzierżawiania nieruchomości w tym okresie związana jest z nabyciem tej nieruchomości od osoby bliskiej czy jej wydzierżawieniem na rzecz osoby bliskiej.

Łatwiejsza dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa

Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Istotne w kontekście projektów OZE jest wprowadzenie nowego wyjątku od zasady, zgodnie z którym nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa („Zasób”) wydzierżawia się w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Nowy wyjątek dotyczy wydzierżawienia nieruchomości na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i ma zastosowanie jeśli:

  1. w skład nieruchomości wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków rolnych klasy VI i VIz
  2. nieruchomości znajdują się poza granicami obszarów, na których utworzono, ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody.

Jeśli wszystkie te przesłanki są spełnione, nie będzie obowiązywać zasada wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

W uzasadnieniu Nowelizacji ustawodawca wskazał, że zmiana ta ma umożliwić KOWR realizację zadań ustawowych związanych ze wspieraniem działań na rzecz OZE, poprzez wydzierżawianie nieruchomości Zasobu na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych.

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także