Jest 10 października 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

7 października 2022 r. Sejm rozpatrzył senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 3.0). Posłowie przyjęli co do zasady poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Przyjęto m.in. poprawkę zmierzającą do sformułowania definicji legalnej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na użytek przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek oraz poprawkę mającą na celu zagwarantowanie PGK, których pierwszy rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r. możliwości rozliczania przez spółki wchodzące w skład PGK strat poniesionych przed utworzeniem PGK z dochodem uzyskanym w trakcie trwania PGK.  Sejm odrzucił resztę poprawek Senatu, w tym m.in. usunięcie powiązania podwyższonych stawek VAT z wydatkami na obronność czy też obniżenie progu straty z działalności operacyjnej albo wskaźnika dochodowości, do którego podatnicy podlegają minimalnemu podatkowi dochodowemu z 2% do 1%. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Nowe przepisy, co do zasady, wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. 

W wyroku z 6 października 2022 r. (sygn. C-250/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że subpartycypacja jest umową, której zasadniczym celem jest udzielenie finansowania, a specyficzne uregulowanie warunków rozliczeń między inicjatorem a subpartycypantem nie zmienia charakteru usługi subpartycypacji jako usługi finansowej, która podlega zwolnieniu z podatku VAT. Oznacza to, że fundusze, które do tej pory płaciły VAT od tego typu usług, mogą wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.

5 października 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 17 sierpnia 2022 r. (sygn. DKP3.8082.6.2022) w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ocenie Szefa KAS w analizowanej sytuacji głównym celem dokonywanych czynności będzie powstanie korzyści podatkowej w postaci zwiększenia dochodu zwolnionego z opodatkowania w okresie korzystania przez Wnioskodawcę z pomocy publicznej, a także zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu po wykorzystaniu przez Wnioskodawcę limitu pomocy publicznej. Niemniej, korzyść ta nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne. W efekcie do przedstawionej przez wnioskodawcę sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Na posiedzeniu w dniu 5 października 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie tj.:

  • stopa referencyjna 6,75%
  • stopa lombardowa 7,25%
  • stopa depozytowa 6,25%
  • stopa redyskontowa weksli 6,80%
  • stopa dyskontowa weksli 6,85%

Wysokość stopy referencyjnej wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8), które wynoszą obecnie 16,5% w skali roku, czy też wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego oraz obniżkę kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. 

3 października 2022 r. Szef KAS podpisał trzecią umowę w ramach Programu Współdziałania. Uczestnikiem Programu Współdziałania jest Egger Biskupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnicy, którzy przystąpią do Programu będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe. Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

20 września 2022 r. w Nowym Jorku podpisana została Umowa między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania wraz z Protokołem do tej Umowy. To pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko-brazylijskich. Umowa uwzględnia polską politykę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych polegającą na ograniczeniu możliwości wykorzystywania umów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. Umowa czeka aktualnie na ratyfikację.

W wyroku z 4 października 2022 r. (sygn. II FSK 298/20) NSA wypowiedział się w sprawie spółki organizującej dla użytkowników prowadzonej przez siebie platformy konkursów polegających na tym, że uczestnik ma do wykonania określone zadanie konkursowe, po wykonaniu którego i spełnieniu pozostałych warunków regulaminu danego konkursu otrzymuje nagrodę. Nagrody mają postać m.in. kuponów rabatowych w formie voucherów i kart podarunkowych. Spółka miała wątpliwości, czy tego rodzaju nagrody nie stanowią w momencie ich wydania przychodu dla laureatów konkursów. Zdaniem NSA otrzymania przez podatnika kuponu rabatowego nie można kwalifikować jako powiększenia wartości majątku (zmniejszenia wartości jego zobowiązań) mającego charakter ostateczny i definitywny – co jest warunkiem koniecznym dla uznania danego świadczenia za przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Samo otrzymanie przez wskazanych laureatów nagród w postaci kuponów rabatowych i kodów wymienianych na bilety, których wartość jest wyrażona kwotowo, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu wskazanego przepisu.

W wyroku z 29 września 2022 r. (sygn. I FSK 1047/21) NSA wypowiedział się w sprawie spółki działającej jako podwykonawca Generalnego Wykonawcy realizującego projekty polegające na wznoszeniu elektrowni fotowoltaicznych. Zdaniem NSA w przypadku budowy farmy fotowoltaicznych przez podwykonawcę, usługi projektowe oraz usługi naprawcze i serwisowe są odrębnymi usługami w odniesieniu do usługi głównej – wykonania instalacji farmy. Ponadto odrębnymi usługami są usługi wykonania drogi gruntowej wewnętrznej oraz montażu ogrodzenia. Pod względem technicznym nie jest wymagane aby za każdym razem ten sam podmiot, który świadczył usługę główną wykonywał usługę budowy drogi czy też usługę montażu ogrodzenia. W konsekwencji wykonanie usługi budowy drogi i usługi montażu ogrodzenia będzie podlegać odwrotnemu obciążeniu VAT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także