Jest 26 września 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

19 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy m.in. wydłużają termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty – z 31 stycznia na 30 kwietnia, a w jego treści nie trzeba będzie ujmować m.in. świadczeń z transakcji handlowych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, świadczeń przeterminowanych czy świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej. Uelastycznione zostaną również zasady karania za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, prowadzone przez Prezesa UOKiK. Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

20 września 2022 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe wzory elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P oraz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C. Najistotniejsze zmiany dotyczą ograniczenia zakresu wymaganych danych i informacji w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour. Opublikowane wzory stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

19 września 2022 r. na stronach RCL ukazały się projekty rozporządzeń dotyczących wniosków o interpretacje podatkowe – interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej oraz wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. Potrzeba nowych rozporządzeń wynika z regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która zmieniła Ordynację podatkową w zakresie przepisów regulujących doręczenia. Wnioski zostaną do tych zmian dostosowane, dzięki temu będzie je można składać za pomocą własnego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Tą samą drogą będzie można również otrzymać wydane interpretacje. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2022 r.

15 września 2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. tarcza prawna).  Zmiany dotyczą w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego – zgodnie z nowymi przepisami jeżeli ponaglenie zostanie wniesione przed upływem ustawowego terminu do rozpoznania sprawy to będzie ono pozostawiane bez rozpoznania. Ponadto zmiany obejmą ustawę o ubezpieczeniach społecznych – poprzez umożliwienie płatnikom zawiadamiania ZUS o zmianach tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania z wykorzystaniem formularza elektronicznego na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli dokonywać zgłoszeń obejmujących kod ubezpieczenia i ich zmian na podstawie przepisów  o CEiDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa trafi teraz do Senatu.

W wyroku z 20 września 2022 r. (sygn. II FSK 38/20) NSA wypowiedział się na temat skutków podatkowych programu finansowego uruchomionego dla wybranych osób zatrudnionych w spółce bądź z nią współpracujących. W ramach programu uczestnicy zawierają ze spółką kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym są obligacje wyemitowane przez spółkę na rzecz spółki zarządzającej. Pojawiły się wątpliwości, czy zawarcie przez uczestników takiego kontraktu ze spółką zarządzającą a także rozliczenie go i otrzymanie płatności z jego realizacji będzie skutkowało po stronie tych uczestników powstaniem przychodu podatkowego. Zdaniem NSA nie można uznać, by kontrakty terminowe zawierane z pracownikami czy też z osobami współpracującymi nie miały żadnego powiązania z zatrudnieniem. Z opisu stanu faktycznego wynika, że do programu mogli przystępować tylko pracownicy i osoby współpracujące, więc kontrakty są elementem wynagrodzenia. Reasumując, przychód danego uczestnika z kontraktu kwalifikowany będzie jako przychód ze stosunku pracy albo z działalności wykonywanej osobiście.

W wyroku z 22 września 2022 r. (sprawa C 330/21) TSUE orzekł, że artykuł 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z pkt 14 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług polegających na przyznawaniu prawa do korzystania z obiektów sportowych siłowni i na udzielaniu indywidualnego lub grupowego wsparcia może podlegać obniżonej stawce podatku od wartości dodanej, gdy wsparcie to jest związane z korzystaniem z owych obiektów i jest ono niezbędne do uprawiania sportu i wychowania fizycznego lub gdy wsparcie to ma charakter dodatkowy w stosunku do prawa do korzystania z owych obiektów lub w stosunku do ich rzeczywistego wykorzystywania.

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek i następnie otrzymać bezpłatnie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) .Taka możliwość jest uwarunkowana udzieleniem zgody na doręczenie elektroniczne. Samo zaświadczenie ZAS-W jest wtedy wystawiane w formie dokumentu elektronicznego i dostarczane na konto danego podatnika w e-US.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także