Jest 19 września 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

15 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nowelizującą tzw. Polski Ład w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a także przedłużającą działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. W trakcie prac wprowadzono do niej szereg zmian doprecyzowujących. Ustawa zawiera m.in. regulacje o charakterze naprawczym i doprecyzowującym w stosunku do pierwotnej wersji projektu, w tym miedzy innymi modyfikacje przepisów i wydłużenie zwolnienia z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym czy też zmianę przepisów dot. obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Projekt zmian w ustawie o CIT w ramach Polskiego Ładu”.

12 września 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 16 sierpnia 2022 r. (znak: DKP2.8011.39.2021) dotycząca sprzedaży udziałów/akcji spółek zależnych przez spółkę holdingową na rzecz podmiotu niepowiązanego. Wnioskodawcy jako nadrzędny cel planowanej czynności wskazali we Wniosku dążenie do zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka holdingowa zamierza zakończyć prowadzoną dotychczas działalność, a uzyskane ze sprzedaży spółek zależnych środki pieniężne przeznaczyć na rozpoczęcie działalności w innej branży. W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji, choć możliwe jest powstanie korzyści podatkowej, to jednak nie będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, jak również nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne. Do planowanej czynności nie znajdzie zatem zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

13 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT. Nowelizacje rozporządzeń mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustaw w zakresie cen transferowych, a w szczególności określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych oraz określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a ustawy o PIT i art. 11q ust. 3a ustawy o CIT.

14 września 2022 r. Komisja Europejska przyjęła projekt regulacji zawierających propozycje środków zaradczych mających spowodować zmniejszenie cen energii elektrycznej oraz gazu. Jedną z propozycji KE jest podatek od nadzwyczajnych zysków pochodzących z działalności prowadzonej w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii, które nie są objęte pułapem dochodów inframarginalnych. Miałby on być jednorazowy, pobierany przez państwa członkowskie tylko od zysków z 2022 roku, które wzrosły o ponad 20 proc. względem średnich zysków z poprzednich trzech lat, a jego stawka miałaby wynosić co najmniej 33%. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, to państwa członkowskie nie będą musiały wydawać swoich przepisów, bo rozporządzenia obowiązują je bezpośrednio.

13 września 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zakłada on uproszczenie procedur, wydłużenie możliwości zatrudniania cudzoziemca (tj. osoby spoza Unii Europejskiej) na podstawie oświadczenia do 24 miesięcy, likwidację tzw. testu rynku pracy (weryfikacja możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy) i uproszczenia dotyczące przedłużenia zatrudnienia. Planowane jest także wprowadzenie wymogu zatrudniania cudzoziemca na co najmniej 1/4 etatu lub 10 godzin tygodniowo oraz wymogu oferowania rynkowości wynagrodzenia. Projekt jest aktualnie na etapie uzgodnień. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z drobnymi wyjątkami które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy.

15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznaczać będzie jednocześnie wzrost podstawy preferencyjnego ZUS do 1080 zł, a dla podatników rozliczających się na skali podatkowej i podatku liniowym składka zdrowotna nie będzie niższa niż 314,10 zł w pierwszym półroczu i 324 zł w drugim półroczu. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. 

W wyroku z dnia 9 września 2022 r. (sygn. II FSK 3240/19) NSA wypowiedział się w sprawie podatnika, który zamierzał rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej. W przyszłości zostanie ona przekształcona w spółkę z o.o. i być może podejmie decyzje o sprzedaży wybranych składników majątku. Podatnik miał wątpliwości, w jaki sposób spółka z o. o. powstała z przekształcenia spółki osobowej powinna ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji. Zdaniem NSA wydatkiem na ich nabycie będzie „koszt historyczny”, czyli koszt poniesiony na nabycie akcji przez wspólników spółki osobowej. Jest to bowiem rzeczywiste i realne uszczuplenie jakie miało miejsce w niniejszej sprawie.

W wyroku z dnia 14 września 2022 r. (sygn. II FSK 402/22) NSA wypowiedział się w sprawie podatniczki, która otrzymała w drodze darowizny obligacje o równowartości 1 mln zł. Część obligacji została przymusowo umorzona, a umorzenie to nastąpiło bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz podatniczki. Powstało pytanie, czy będzie ona uprawniona do rozliczenia straty podatkowej powstałej w wyniku przymusowego umorzenia obligacji. Zdaniem NSA przymusowe umorzenie obligacji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro go nie ma, to nie można przypisać jakimkolwiek wydatkom waloru kosztów jego uzyskania, także tym, które zostały poniesione w momencie nabycia lub objęcia tych papierów wartościowych. W konsekwencji przymusowe umorzenie obligacji stanowi czynność neutralną podatkowo i to niezależnie od tego, jakie (także w sensie globalnym) wywołuje ono skutki finansowe dla podatnika.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także