Jest 12 września 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

2 września 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 26 lipca 2022 r. (znak: DKP2.8011.46.2021) dotycząca zawarcia umowy leasingu zwrotnego środków trwałych z jedną ze spółek zależnych w ramach grupy kapitałowej oraz zastosowania niższych stawek amortyzacyjnych do tych środków trwałych po ich wprowadzeniu do ewidencji.

Wnioskodawcy jako nadrzędne cele planowanej czynności oraz jej uzasadnienie wskazali we wniosku poprawę płynności finansowej spółki oraz uniknięcie dalszego rozrostu struktury organizacyjnej grupy kapitałowej.

W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji, choć możliwe jest powstanie korzyści podatkowej, to jednak nie będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, jak również nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne, a zatem nie znajdzie do niej zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

7 września br. na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji.

Zmiana przepisów rozporządzenia dotyczy uzupełnienia katalogu kryteriów wyszukiwania o dodatkowe kryteria, tj. nazwy (firmy) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust oraz o numer KRS, który jest uznawany (wraz z przedrostkiem PL) za wymagane EUID (tj. niepowtarzalny identyfikator spółki) w systemach europejskich.

Co do zasady, rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7 września br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących wzoru formularza CIT-8 z załącznikami.

Aktualizacja zeznania rocznego wraz z załącznikami obejmuje m.in. kwestie wprowadzenia nowych ulg podatkowych, takich jak odliczenie z tytułu kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (art. 18ea ustawy CIT) czy odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy CIT).

Uwagi w ramach konsultacji można było zgłaszać elektronicznie do 12 września 2022 r.

Po przeprowadzeniu konsultacji ustalone wzory dokumentów elektronicznych zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

7 września br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP w skali rocznej:

  1. stopa lombardowa 7,25%;
  2. stopa depozytowa 6,25%;
  3. stopa redyskontowa weksli 6,80%;
  4. stopa dyskontowa weksli 6,85%.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8) – oznacza to, że stawka odsetek od zaległości podatkowych wzrośnie do 16,5% w skali roku, wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego oraz obniżkę kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Uchwała wchodzi w życie 8 września 2022 r.

7 września br. podczas Forum Ekonomicznego Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów poinformował, że resort pracuje nad największą w ostatnich latach nowelizacją Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie mogłoby już prowadzić do zawieszenia biegu przedawnienia podatkowego. Umożliwiona ma zostać również publikacja zdania odrębnego, jeśli się takie pojawi w Radzie ds. Unikania Opodatkowania. Poza tym proponowane jest wprowadzenie uproszczonego postępowania skarbowego, które mogłoby zakończyć się w 14 dni, jeśli stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika nie budzi wątpliwości oraz podniesienie limitu podatku, który może zostać opłacony za podatnika przez inną osobę – z 1 tys. zł do 5 tys. zł.

Projekt znajduje się nadal na etapie konsultacji wewnętrznych. Resort przewiduje, że projekt nowelizacji może zostać przepracowany jeszcze przez parlament tej kadencji i zacznie obowiązywać w ciągu 1-1,5 roku.

W wyroku z 6 września 2022 r. (sygn. II FSK 3195/19 ) NSA uznał, że "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony. Zwróconym wydatkiem nie jest bowiem uzyskana przez podatnika kwota, która tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku lecz nie stanowi jego zwrotu.

Tym samym otrzymywana przez spółkę od korzystającego część raty leasingowej z tytułu używania samochodu osobowego, obejmująca równowartość niezaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodów części składki ubezpieczeniowej na tzw. ubezpieczenia auto casco z racji przekroczenia limitu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, nie stanowi wydatków zwróconych podatnikowi w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT.

W wyroku z 6 września 2022 r. (sygn. II FSK 3151/19) NSA uznał, że jeśli przed zawarciem ugody jedna ze stron zrzeknie się roszczenia o karę umowną, to nie można uznać, że coś zostało umorzone, a w konsekwencji, że po drugiej stronie powstał przychód.

Sprawa dotyczyła spółki energetycznej, która uznała zawarte przez siebie umowy za bezwzględnie nieważne i zaprzestała ich wykonywania. Na tym tle powstały spory, które zakończyły się polubownie, a strony zrzekły się swoich roszczeń. Fiskus uznał, że w takim przypadku dochodzi do wzbogacenia dłużnika. Takie stanowisko podzielił również WSA w Gdańsku. Rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. Podkreślił on, że kontrahenci mimo wniesienia powództwa nie zgłaszali roszczenia własnego, dlatego zdaniem sądu było to bardziej rozwiązanie umowy bez konsekwencji, a w takiej sytuacji trudno mówić o przychodzie.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także