Jest 16 sierpnia 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Nowa opinia zabezpieczająca w zakresie transgranicznego połączenia spółek

4 sierpnia 2022 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 20 lipca 2022 r. (sygn. DKP1.8082.1.2022) w zakresie transgranicznego połączenia spółek przez przejęcie.

Zapytanie dotyczyło przejęcia przez polską spółkę, spółki zagranicznej, w której jest ona jedynym udziałowcem. Połączenie to umożliwi skonsolidowanie funkcji finansowych w jednym podmiocie w grupie, zwiększenie potencjału kredytowego i emisyjnego wnioskodawcy, skrócenie obiegu środków pieniężnych w grupie do podmiotu dominującego oraz uproszczenie struktury grupy poprzez zmniejszenie liczby podmiotów.

W ocenie Szefa KAS w takiej sytuacji, choć możliwe jest powstanie korzyści podatkowej, to jednak ewentualna korzyść podatkowa nie będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, jak również nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne, a zatem nie znajdzie do niej zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Ułatwienia w reorganizacji spółek coraz bliżej

8 sierpnia 2022 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu implementację dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. oraz 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r.), a także wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16.

Nowe przepisy przewidują m.in. ujednolicenie ram prawnych połączeń, przekształceń i podziałów transgranicznych (m.in. poprzez wprowadzenie systemu integracji rejestrów), zwiększenie możliwości transformacji polskich spółek (m.in. poprzez łączenia uproszczone, nowy typ podziału – podział przez wyodrębnienie), przyznanie pełnej zdolności łączeniowej i podziałowej spółki komandytowo – akcyjnej, czy też uproszczenie procedur reorganizacji spółek w celu zwiększenia konkurencyjności polskich podmiotów na jednolitym rynku.

Nowe rozporządzenie dotyczące mikrorachunku podatkowego

10 sierpnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nowe rozporządzenie poszerza katalog należności, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego o płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin (formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG) oraz opłatę za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) – w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2022 r. 

Zakres przedmiotowy pojęcia „pierwsze zasiedlenie”

W wyroku z dnia 5 sierpnia 2022 r. (sygn. Akt III SA/Wa 2529/21) WSA w Warszawie uznał, że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” należy rozumieć jako rozpoczęcie procesu konsumowania budynku, bądź jego części w sposób przewidziany dla normalnego, typowego używania.

Sprawa dotyczyła sprzedawcy, który nabył lokale w 2017 r., ale aż do 2020 r. nie były one użytkowane. W efekcie, w ocenie sądu, pierwsze zasiedlenie miało miejsce dopiero w 2020 r., a zatem sprzedaż tych nieruchomości przed upływem 2 lat od 2020 r. nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT. 

Nowe formularze PIT i CIT

Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywne formularze do raportowania informacji o spółkach nieruchomościowych tj. CIT-N1 (PIT-N1) – informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej oraz CIT-N2 (PIT-N2) – informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących.

MF opublikowało również projekty nowych formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 oraz załączników do nich, a także nowe wzory PIT-RB/PIT-RBS oraz CIT-RB dla rozliczenia ulgi na robotyzację. W związku ze zmianami w zakresie ulg i innych preferencji skorygowane zostaną załączniki: PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/M, PIT/O oraz PIT/Z. Opracowano również nowe struktury ITP, ITP-Z. Wynika to z nałożenia na agentów rozliczeniowych od 1 lipca 2022 r. obowiązku comiesięcznego raportowania szefowi KAS informacji o transakcjach płatniczych akceptanta, wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego.

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Minister Sprawiedliwości przystąpił do prac nad kompleksową nowelizacją ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Celem nowelizacji jest zwiększenie efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. Planowane jest wprowadzenie nowej definicji „podmiotu zbiorowego” oraz wyeliminowania uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Przewidziane jest także wskazanie osób, za które podmiot zbiorowy ponosił będzie odpowiedzialność: będą to przede wszystkim członkowie organów podmiotu zbiorowego, jeżeli ich działania nie stanowią działania samego organu, osoby działające m.in. na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz osoby będące pracownikami podmiotu zbiorowego – warunkiem odpowiedzialności za ich czyny będzie uzyskanie przez podmiot zbiorowy korzyści, choćby niemajątkowej, lub możliwość jej uzyskania. 

Projekt ustawy wdrażającej Slim VAT 3

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy wdrażającej Slim VAT 3. 

W ramach pakietu proponowane jest m.in. poszerzenie dostępu do rozliczeń kwartalnych oraz stosowanie metody kasowej (próg sprzedaży brutto dla małego podatnika wzrośnie z 1,2 do 2 mln EUR) oraz 20-krotne podniesienie kwoty pozwalającej uznać, że proporcja VAT wynosi 100%, z 500 do 10 000 zł. Planowane jest także wprowadzenie dobrowolności korekty podatku naliczonego przy różnicy mniejszej niż 2% pomiędzy proporcją wstępną, a ostateczną oraz możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na opłacenie m.in. podatku handlowego, opłaty cukrowej i „małpkowej”, podatku tonażowego oraz od wydobycia niektórych kopalin. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Na stronach rządowego centrum legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projektowana ustawa nakłada na część dostawców usług płatniczych spełniających określone warunki (m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego) dodatkowe obowiązki, takie jak prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych oraz przechowywanie jej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Ponadto, nowe przepisy określają zasady, które dostawcy usług płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności oraz szczegółowy zakres informacji, które ma zawierać ewidencja – są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także