Z początkiem lipca 2022 r. osoby będące prokurentami powinny opłacać składkę zdrowotną od uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia. Z kolei nowelizacja, która w odniesieniu do komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r., spowoduje, że taka osoba będzie musiała opłacać składkę zdrowotną na zasadach analogicznych do komplementariusza spółki komandytowej.

Składka zdrowotna prokurentów

Pierwotne przepisy objęte pakietem Polskiego Ładu, które weszły w życie z początkiem stycznia 2022 r. wskazywały, że składką zdrowotną objęte jest wynagrodzenie osób powoływanych do pełnienia funkcji. Nominalnie wydaje się, że ustawodawca miał też na myśli prokurentów, jednak w związku z faktem, iż prokury się udziela, a nie powołuje się do niej daną osobę, powstały liczne wątpliwości czy prokurenci podlegają w 2022 r. składce zdrowotnej od otrzymanego wynagrodzenia. Literalne brzmienie przepisu wskazywałoby na to, że do końca czerwca 2022 r. wynagrodzenie prokurentów nie było objęte składką zdrowotną. Niezależnie jednak od tego ZUS wydając indywidualne interpretacje wskazuje, że prokurenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu począwszy od 1 stycznia 2022 r. Mając to na uwadze, w odniesieniu do pierwszej połowy roku 2022 – jeżeli prokurent nie opłacał składki zdrowotnej, bardzo możliwy jest spór z instytucją ubezpieczeniową, który może zakończyć się w sądzie.

Nowelizując przepisy Polskiego Ładu (w tym przypadku obowiązujące od 1 lipca 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 2.0), postanowiono doprecyzować/poprawić ich pierwotne brzmienie poprzez bezpośrednie wskazanie w przepisach prawa, że wynagrodzenie prokurenta stanowi podstawę dla składki zdrowotnej. Tym samym nie ma wątpliwości, że z początkiem lipca 2022 r. osoby będące prokurentami powinny opłacać składkę zdrowotną od uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia.

Składka zdrowotna komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

Przepisy Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. pomijały kwestię oskładkowania składką zdrowotną komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, podczas gdy podleganie temu obciążeniu zostało uregulowane w odniesieniu do komplementariuszy spółki komandytowej.

Sytuacja ta od samego początku wydawała się być przeoczeniem ustawodawcy – należy bowiem zauważyć, że obie formy prawne oraz sytuacja komplementariuszy w obu wskazanych typach spółek osobowych są mocno zbliżone. Nie ma tym samym podstaw, aby różnicować wysokość obciążeń publicznoprawnych takich osób.

Nowelizacja Polskiego Ładu, która w odniesieniu do komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r., spowoduje, że taka osoba będzie musiała opłacać składkę zdrowotną na zasadach analogicznych do komplementariusza spółki komandytowej. Składka będzie równa 9% podstawy, którą z kolei będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

Leszek Marciniak, Menedżer w Zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Zobacz także