Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach podatkowych, wprowadzających rządowy program Polski Ład. W pakiecie nowelizacyjnym, wśród licznych zmian podatkowych, znalazła się także zupełnie nowa ulga dla podmiotów wspierających działalność kulturalną, naukową i, przede wszystkim, sportową.

Przedmiotowa ulga, nazywana potocznie ulgą sponsoringową, może prowadzić do znacznych oszczędności po stronie podmiotów wspierających rodzimy sport. W konsekwencji, finansowanie polskich klubów sportowych, imprez sportowych, czy też stypendiów, będzie korzystniejsze niż dotychczas.

Na czym polega nowa ulga?

W ramach nowej ulgi sponsoringowej, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, rozumianych jako koszty poniesione na finansowanie:.

1)    klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2)    stypendium sportowego;

3)    imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Klubem sportowym, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, jest klub sportowy  niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Celami wskazanymi w art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy są zaś:

1)    realizacja programów szkolenia sportowego;

2)    zakup sprzętu sportowego;

3)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

W tym kontekście kluczowe jest zatem, aby wspierany klub sportowy nie działał w celu osiągnięcia zysku. Dodatkowo, dla skorzystania z ulgi niezbędne jest, aby środki finansowe przekazane w ramach umowy sponsoringowej zostały spożytkowane na realizację wymienionych powyżej celów – zasadne wydaje się być zatem zawarcie odpowiednich zapisów w tym zakresie w umowie sponsorskiej.

Przez stypendium sportowe rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej (odpowiednio art. 18ee ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 26ha ust. 3 ustawy o PIT).

Masową imprezą sportową w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest zaś impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

1)    stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;

2)       terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Przepisy Polskiego Ładu, wprowadzając nowe możliwości w zakresie finansowania działalności sportowej, przewidują zarazem pewne ograniczenia dotyczące zakresu wsparcia rodzimego sportu – wsparcie to, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, ma dotyczyć mniejszych klubów oraz wydarzeń, nie zaś największych klubów sportowych, działających w formie spółek prawa handlowego i prowadzących komercyjne działania, czy też imprez masowych.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż omawiana ulga dotyczy wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodu, a więc wydatków uzasadnionych biznesowo, ponoszonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w ramach standardowych umów sponsorskich). Tym samym, świadczenia wykonywane w ramach przedmiotowych umów sponsorskich przez podmiot otrzymujący wsparcie finansowe (np. klub sportowy) będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Do kogo skierowana jest nowa ulga?

Ulga sponsoringowa skierowana jest zarówno do podatników CIT jak i PIT – mogą z niej zatem skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i największe spółki działające na polskim rynku. Istotne jest, aby podatnik CIT uzyskiwał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych (czyli tzw. przychody z działalności operacyjnej), zaś podatnik PIT prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, iż przepisy nie wyłączają możliwości skorzystania z ulgi przez kluby sportowe będące podatnikami CIT. Należy zatem przyjąć, że również profesjonalny klub sportowy może skorzystać z przedmiotowej ulgi, jeśli zdecyduje się wesprzeć inny, amatorski klub sportowy, czy też finansować organizację imprezy sportowej, niemającej charakteru masowego.

Jak obliczyć potencjalne korzyści?

Nowa ulga sponsoringowa pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową.

Oznacza to, iż w przypadku wydatków na sponsorowanie polskiego sportu, będących kosztami uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, sponsor będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania łączną kwotę 150 proc. poniesionych wydatków (dotychczasowe 100 proc. odliczenie + 50 proc. ulga). Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika odpowiednio z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) lub z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT).

Dokładna kwota oszczędności zależeć będzie oczywiście od szeregu czynników, m.in. sposobu rozliczania podatku, czy też osiąganego dochodu.

W podstawowym scenariuszu, zakładającym podatnika osiągającego w danym roku dochód i płacącego podatek dochodowy według stawki 19 proc., poza oczywistymi korzyściami związanymi np. ze świadczeniami nabywanymi w ramach umowy sponsorskiej, sponsor zaoszczędzi w podatku dochodowym łącznie 28,5 proc. wydatków poniesionych na sponsoring

Jak dokonać odliczenia?

Zarówno podatnik CIT, jak i podatnik PIT dokona odliczenia wydatków sponsorskich, które nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie ani odliczenia od podstawy opodatkowania na podstawie innych przepisów, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Dodatkowo, wraz z zeznaniem, w którym dokonywane jest odliczenie, sponsor zobowiązany jest złożyć informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu, według określonego wzoru (wzory takich informacji nie zostały jeszcze opublikowane – delegacja zawarta odpowiednio w art. 18ee ust. 10 ustawy o CIT oraz art. 26ha ust. 10 ustawy o PIT).

Ulga sponsoringowa na przykładach

PRZYKŁAD 1 – Podatnik CIT sponsorujący lokalny klub sportowy

Stan faktyczny

Spółka X zdecydowała się na wsparcie lokalnego klubu sportowego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, poprzez podpisanie z nim umowy sponsoringowej. W ramach przedmiotowej umowy, Spółka wypłaci klubowi 1 000 000 zł, w zamian za co jej logo będzie widniało na koszulkach wspieranego klubu.

Świadczenie wykonywane przez klub (tj. usługi reklamowe) podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Spółka X będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 1 000 000 zł = 190 000 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Spółka X odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 1000 000 zł = 95 000 zł) – przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę X z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, zaś klub przeznaczy otrzymane finansowanie na cele wskazane w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie.

Tym samym, w efekcie przekazania klubowi sportowemu kwoty 1 000 000 zł w ramach umowy sponsorskiej, realne obciążenie podatkowe Spółki X ulegnie obniżeniu o 285 000 zł.

PRZYKŁAD 2 – Podatnik CIT finansujący stypendium sportowe

Stan faktyczny

Spółka Y zdecydowała się na wsparcie młodych talentów sportowych w swoim mieście. W tym celu, Spółka Y podjęła decyzję o sfinansowaniu stypendiów sportowych dla piłkarzy przygotowujących się do młodzieżowego turnieju piłki nożnej, w łącznej wysokości 300 000 zł.

Stypendia zostały przyznane poszczególnym zawodnikom przez właściwy urząd miasta.

W ramach podpisanej z urzędem miasta umowy, informacja o finansowaniu przez Spółkę Y stypendiów dla młodych piłkarzy ma znaleźć się na stronie internetowej urzędu miasta oraz we wszelkich relacjach z młodzieżowego turnieju piłki nożnej.

Świadczenie wykonywane w tym zakresie przez urząd miasta (tj. usługi reklamowe) podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Biorąc pod uwagę, iż finansowanie stypendiów ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki Y w mediach, wydatki poniesione na finansowanie stypendiów powinny stanowić po stronie Spółki koszty uzyskania przychodów (19% * 300 000 zł = 57 000 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Spółka Y będzie mogła odliczyć od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 300 000 zł = 28 500 zł) - przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę Y z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, zaś stypendium jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwia przygotowanie się do imprezy sportowej.

Tym samym, w efekcie przekazanej przez Spółkę Y kwoty 300 000 zł na finansowanie stypendiów sportowych, realne obciążenie podatkowe Spółki Y ulegnie obniżeniu o 85 500 zł.

PRZYKŁAD 3 – Podatnik PIT sponsorujący imprezę sportową

Stan faktyczny

Pan Z, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, postanowił wesprzeć organizację młodzieżowego turnieju piłkarskiego w swoim mieście. W tym celu podpisał umowę sponsorską, na mocy której wypłaci organizatorowi turnieju 50 000 zł, w zamian za reklamę jego usług podczas trwania turnieju (np. logotyp na bandach stadionu).

Organizowany turniej nie ma charakteru masowej imprezy sportowej w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (co wymaga każdorazowej weryfikacji z organizatorem takiego wydarzenia).

Świadczenie wykonywane przez organizatora imprezy sportowej (tj. usługa reklamowa) podlega, co do zasady, opodatkowaniu VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Pan Z będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 50 000 zł = 9 500 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Pan Z odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 50 000 zł = 4 750 zł) – przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu Pana Z z pozarolniczej działalności gospodarcze.

Tym samym, w efekcie przekazania kwoty 50 000 zł na organizację imprezy sportowej (niemającej charakteru masowego), realne obciążenie podatkowe Pana Z ulegnie obniżeniu o 14 250 zł.