Jedną z najbardziej doniosłych zmian na 2021 r. jest nałożenie na podatników CIT nowego obowiązku sprawozdawczego w postaci publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Pomimo burzliwego przebiegu prac legislacyjnych, który stawiał pod znakiem zapytania moment wejścia w życie nowelizowanych przepisów, ostatecznie obowiązek sporządzania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r.

Podmioty zobowiązane do przygotowania i publikacji informacji

Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy zarówno pojedynczych podatników CIT, jak i podatkowych grup kapitałowych. W odniesieniu do pojedynczych podatników CIT, obowiązek ten znajduje zastosowanie w przypadku, gdy ich przychody przekroczą kwotę 50 mln euro w roku podatkowym, którego dotyczyć ma publikowana informacja. W przypadku podatkowych grup kapitałowych, obowiązek sporządzenia oraz publikacji przedmiotowej informacji nie jest zależny od kwoty osiąganych przychodów i został nałożony zarówno na całą podatkową grupę podatkową jak i na pojedyncze spółki wchodzące w jej skład.

Kwestią mogącą budzić pewne wątpliwości podatników jest potencjalne objęcie zakresem zastosowania nowego obowiązku sprawozdawczego również zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w Polsce za pośrednictwem zarejestrowanego dla potrzeb CIT zakładu podatkowego (np. oddziału). Choć analizowana regulacja nie wspomina wprost o tej kwestii to wydaje się, że przepisy te znajdują zastosowanie również wobec tego typu podmiotów. Niemniej jednak, istnieje możliwość wypełnienia obowiązku poprzez publikacje polskiego tłumaczenia informacji, a także możliwość publikacji informacji na stronie podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (za podmioty powiązane uznaje się m.in. podatnika oraz jego zagraniczny zakład podatkowy), w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany sam nie posiada własnej strony internetowej. Wydaje się jednak, że w takim przypadku obowiązek ten będzie dotyczyć wyłącznie informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej związanej z działalności prowadzoną w Polsce, a nie stosowanej przez zagranicznego podatnika w kraju jego rezydencji. Biorąc jednak pod uwagę aktualny brak praktyki, nie można całkowicie wykluczyć, że kwestia ta może być potencjalnie przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Na koniec, należy zauważyć, że przedmiotowy obowiązek nie znajduje zastosowania wobec podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.
 

Zakres publikowanych informacji

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie musiała obejmować szeroki katalog informacji dotyczących stosowanego przez podatnika podejścia w zakresie prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych. Ustawa wprowadzająca obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej zawiera otwarty katalog informacji, które podlegają ujawnieniu w ramach realizacji tego obowiązku sprawozdawczego. Katalog ten zawiera:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

  • informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),

  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (również posiadającym rezydencje podatkową poza Polską) w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,

  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
    • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zakres publikowanych informacji powinien uwzględniać charakter, rodzaj oraz rozmiar działalności prowadzonej przez podatnika, zatem w zależności od powyższych czynników, publikacja informacji może wymagać ujawnienia również informacji niewskazanych wprost w powyższym katalogu.

Jednocześnie ujawnieniu w publikowanej informacji nie podlegają dane objęte tajemnica handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Mając jednak na uwadze, że powyższe wyłączenie odwołuje się do pojęć nieostrych, których dokładny zakres może być przedmiotem dyskusji, w celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi zastosowanie tego wyłączenia może wymagać analizy mającej na celu potwierdzenie możliwość objęcia określonych danych tajemnicą.

Biorąc pod uwagę, że informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać również informacje o procedurach i procesach dotyczących wypełniania zobowiązań podatkowych, w ramach przygotowań do realizacji tego obowiązku podatnicy powinni wprowadzić w swoich organizacjach sformalizowane procedury podatkowe, co umożliwi pełną realizację nowego obowiązku sprawozdawczego. Rekomendowane jest także przygotowanie formalnego dokumentu dotyczącego stosowanej strategii podatkowej, który będzie podstawą do złożenia opisywanej tu informacji z jej realizacji.
 

Termin realizacji obowiązku

Zgodnie z treścią przepisów, podatnicy będą zobowiązani do przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy publikowana informacja. W praktyce oznacza to, że podmioty zobowiązane będą musiały po raz pierwszy przygotować oraz opublikować informację o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Sposób publikacji informacji

Realizacja obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej wymaga od podatnika umieszczenia przedmiotowej informacji na swojej stronie internetowej lub w przypadku, gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, na stronie internetowej należącej do podmiotu powiązanego. Jednocześnie podatnik jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informacji o adresie strony internetowej, na której publikowana jest strategia podatkowa, w terminie przewidzianym dla realizacji samego obowiązku publikacji informacji.

Publikowana informacja powinna być sporządzona w języku polskim lub stanowić jej tłumaczenie na język polski.
 

Sankcje

Brak realizacji obowiązku przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zagrożony karą grzywny do 120 stawek dziennych na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Dodatkowo, nieprzekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o adresie strony internetowej, na której publikowana jest informacja, jest zagrożone kara finansową w wysokości do 250 000 zł, nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Autorzy:

Grzegorz Wójcik, menedżer w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce
Stanisław Woźniczka, starszy konsultant w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce