Jest 21 września 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Możliwość korekty i rozliczenia IP Box za ubiegły rok

W ostatnim czasie sądy administracyjne potwierdziły, że odrębna ewidencja dla celów skorzystania z ulgi IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. (sygnatura akt I SA/Go 115/20) nie zgodził się z organem, że odrębna ewidencja, o której mowa w artykule 30cb ustęp 1 i 2 ustawy o PIT, sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia nie wypełnia przesłanek ustawowych. Zdaniem Sądu nie ma znaczenia, czy ewidencja będzie sporządzana na bieżąco, czy na koniec roku podatkowego, jeżeli tylko pozwala na prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5 procent oraz zawiera ustawowe elementy. Podobne stanowisko wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 26 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I SA/Wr 170/20). Sąd orzekł, że wymaganie od podatnika prowadzenia ewidencji na bieżąco jest niezasadne, skoro rozliczenie ulgi następuje na koniec roku.

Kryteria ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 17 września 2020 r. (sygn. Akt I SA/Gl 755/20) uznał, że w przypadku gdy spółka zagraniczna zarządza procesem dystrybucji ze swojej siedziby to mimo, że zleca odbieranie towarów wysyłanych z państw UE i państw trzecich oraz ich magazynowanie a następnie rozdzielanie i dostarczanie na rynki  niepowiązanemu centrum logistycznemu w Polsce, to spółka ta posiada miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd odwołał się w uzasadnieniu swojego stanowiska do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie C-605/12, zgodnie z którym nawet jeśli stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej niekoniecznie wymaga własnego zaplecza personalnego i technicznego to podatnikowi musi jednak przysługiwać na podstawie wymogu wystarczającej stałości miejsca działalności porównywalna kontrola nad zapleczem personalnym i technicznym. 

Jednorazowa korekta w przypadku dóbr inwestycyjnych

W wyroku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie C 791/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazał, iż artykuły 184–187 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje mający zastosowanie do dóbr inwestycyjnych system korekty zakładający rozłożenie korekty na kilka lat, w ramach którego całość wstępnego odliczenia dokonanego w odniesieniu do danego dobra podlega jednorazowej korekcie w roku pierwszego wykorzystania tego dobra, będącym jednocześnie pierwszym rokiem objętym korektą, w przypadku gdy przy owym pierwszym wykorzystaniu okaże się, że odliczenie to odbiega od odliczenia, do którego dokonania podatnik był uprawniony ze względu na rzeczywisty sposób wykorzystania wspomnianego dobra.

Zmiany w podatkach dochodowych

16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt zakłada m.in. nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek ma dotyczyć podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym, podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych. Nowelizacja zakłada również ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej w podatku PIT do kwoty zmniejszającej podatek, a więc maksymalnie do kwoty 1 360 zł. Co do zasady, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. 18 września br. opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018, a 21 września opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020. Pierwsza z wyżej powołanych interpretacji wskazuje warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast druga z ww. interpretacji rozstrzyga które koszty finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych”