Tax Alert: Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego

Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych

16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT

Projekt przewiduje nadanie statusu podatników CIT:

 • spółkom komandytowym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; oraz
 • spółkom jawnym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeżeli spółka przed rozpoczęciem roku podatkowego nie złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatnikach PIT posiadających (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego) prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Jednocześnie, w przypadku spółek komandytowych, projekt wprowadza zwolnienie z podatku części przychodów komandytariuszy, uzyskanych z udziału w spółce komandytowej.

Zwolnieniu takiemu podlegać będzie 50 proc. uzyskanych przez komandytariusza przychodów z udziału w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie.

Dodatkowo zwolnienie to nie będzie miało zastosowania w przypadkach, kiedy istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki przez jej wspólników.

Projekt przewiduje również wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariuszy osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

Powyższe zmiany oznaczają, że dochody generowane przez spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), które dotąd były w CIT podmiotami transparentnymi podatkowo, będą, co do zasady opodatkowane, CIT na poziomie spółki oraz PIT na poziomie wspólnika.
 

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Projekt zakłada również wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obowiązek ten ma dotyczyć:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym;
 • podatkowych grup kapitałowych;
 • spółek nieruchomościowych.

Sprawozdanie to będzie musiało zostać przygotowane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej przez podatnika działalności i będzie obejmować w szczególności:

 • opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, oraz dobrowolnych form współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS);
 • opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki których dotyczą;
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów;
 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;
 • informację na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Co istotne powyższy katalog jest katalogiem otwartym. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, podatnicy powinni uzupełnić treść swojego sprawozdania o wszelkie dodatkowe dane, które w ich ocenie powinny się w niej znaleźć, a w celu poprawnego wypełnienia sprawozdania może okazać się konieczne sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji, czy wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób i komórek organizacyjnych.

Podatnicy powinni przygotować sprawozdanie w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu złożenia rocznego zeznania CIT.

W przypadku niedopełnienia obowiązku na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.
 

Zmiany w zakresie cen transferowych

Projekt zawiera również szereg istotnych zmian dotyczących cen transferowych.

Polegają one w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym” (terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową).

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będą obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujące transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 100 000 zł. Przepis ten będzie miał zastosowanie odpowiednio do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W przypadku transakcji z „rajami podatkowymi”, lokalna dokumentacja cen transferowych będzie musiała obowiązkowo zawierać również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Projekt wprowadza również w obszarze cen transferowych szereg ułatwień o tymczasowym charakterze, związanych z pandemią Covid-19, w tym m.in.:

 • brak konieczności spełniania warunku niewykazania straty podatkowej w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z Covid-19, aby nie sporządzać dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, jeżeli podmiot powiązany niespełniający tego warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok;
 • zwolnienie podatników dokonujących korekt cen transferowych za rok podatkowy obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości;
 • ułatwienia dotyczące podpisywania oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składanych za rok podatkowy lub w momencie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
   

Pozostałe zmiany

Projekt zakłada również m.in.:

 • ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w przypadku gdy głównym celem tych działań było nieuzasadnione skorzystanie z możliwości pomniejszenia dochodu (powiększenia straty) innego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
 • dostosowanie regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych Konwencją wielostronną, implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Konwencja MLI);
 • doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a ustawy o CIT (dotyczącego skutków podatkowych uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego) poprzez wskazanie wprost, że obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę lub spółdzielnię majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej;
 • wprowadzenie limitu odliczenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgi abolicyjnej) do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek tj.1360 zł;
 • ograniczenie możliwości zmiany wysokości stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT;
 • podwyższenie (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) górnego limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniającego do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT;
 • umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków również w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia) nadal obowiązywał w Polsce stan epidemii);
 • wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników PIT do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (analogicznie jak w CIT);
 • podniesienie górnego limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu;
 • likwidację większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem;
 • modyfikację zasad stosowania karty podatkowej poprzez wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs