Jest 25 maja 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 skierowana do Sejmu

22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0). Głównym celem projektu jest kwestia określenia zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r., przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19. Projekt przewiduje również szereg innych zmian, w tym wprowadzenie przepisów zabezpieczających strategiczne polskie przedsiębiorstwa przed ich wrogim przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, modyfikacje ulgi na złe długi czy zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji.

Nie można stosować przepisów o klauzuli GAAR do czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem

W ostatnich dniach na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie orzeczenia II FSK 1550/19  z dnia 4 marca 2020 r., w którym NSA orzekł, że posługiwanie się przez fiskusa argumentacją właściwą dla generalnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR), celem kwestionowania czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem do porządku prawnego, jest niewłaściwe. W uzasadnieniu sąd wskazał wprost, że w okresie po 2004 r., a do czasu wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko unikania opodatkowania, w systemie polskiego prawa podatkowego nie było unormowań pozwalających na pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań podatników, noszących znamiona unikania opodatkowania. Sąd podniósł również, że wbrew opinii organów podatkowych takich możliwości nie dają ani ogólne przepisy o kosztach uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), ani żadne inne przepisy obowiązujące przed wprowadzeniem klauzuli GAAR (15 lipca 2016 r.).

Tarcza antykryzysowa nie zawiesza terminów wstecz

12 maja 2020 r. WSA we Wrocławiu wydał jedno z pierwszych orzeczeń w temacie Tarczy antykryzysowej. Dotyczyło ono skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, która zdaniem organu wniesiona została po terminie. 30-dniowy termin upływał bowiem 30 marca 2020 r., natomiast skargę nadano na poczcie 31 marca br. Regulacja z art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa 1.0), przewidująca zawieszenie terminów procesowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, weszła w życie dopiero 31 marca, wiec przepis ten nie zawiesił biegu terminu do wniesienia przedmiotowej skargi. WSA w postanowieniu o sygn. akt II SA/Wr 225/20 podzielił stanowisko wojewody i odrzucił skargę. Chociaż stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 14 marca br., to przepis związany z zawieszeniem terminów procesowych wszedł w życie dopiero 31 marca, a ustawodawca nie nadał regulacji przejściowych nadających normie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy charakteru retroaktywnego. Przepis ten w żadnym wypadku nie rodzi więc skutków w postaci ustawowego przywrócenia terminów, które upłynęły przed jego wejściem w życie.

Danina solidarnościowa do 1 czerwca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 3.0. przedłużyła termin uiszczenia daniny solidarnościowej do 1 czerwca 2020 r.  Co do zasady, podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji DSF-1 oraz do odprowadzania daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jednak zgodnie art. 15zzj Tarczy antykryzysowej 3.0. złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny nie później niż do 1 czerwca 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 kodeksu karnego skarbowego (tzw. czynny żal).

Tarcza 3.0 przewiduje również możliwość wydania przez ministra finansów rozporządzenia o zaniechaniu w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej. 14 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

Procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej PFR

Ruszyła procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm, które otrzymały subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana. Odwołanie może dotyczyć również korekty liczby pracowników i tym samym wnioskowanej kwoty, nie można jednak zmienić miesiąca spadku obrotów lub sposobu porównania spadku obrotów. Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa odwołania w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od podpisania umowy. Odwołanie można złożyć poprzez system bankowości elektronicznej.

Odwołać nie można się w przypadku odmowy wypłaty subwencji. Firma w takiej sytuacji może jednak składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu programu Tarcza Finansowa PFR. Wcześniej powinna jednak wyjaśnić wszelkie okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Z programu skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.