Tax Alert: Projekt ustawy o Tarczy Antykryzysowej 4.0 skierowany do Sejmu

Tax Alert: Tarcza Antykryzysowa 4.0. w Sejmie

22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Projekt będzie obecnie przedmiotem prac Sejmu. Ustawa ma wejść w życie co do zasady dzień po ogłoszeniu. W alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian zawartych w jej regulacjach.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (dalej: „Projekt” lub „Tarcza 4.0”).

Dopłaty do kredytów

Projekt określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

Dopłaty przysługiwać będą do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w polskiej walucie.

O udzielenie kredytu „z dopłatą” będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 2. wykonuje na terytorium Polski działalność gospodarczą lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r., w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłata stanowić będzie:

 1. część odsetek należnych bankowi i będzie odpowiadać w przypadku:
  1. mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punktom procentowym;
  2. innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu;
 2. całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekroczy wartości wskazanych powyżej.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami (lista tych banków zostanie opublikowana na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego).

Dopłaty stanowić będą pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń

Tarcza 4.0. przewiduje również zmiany w regulacjach dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, m.in. rozszerzenie możliwości otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie pandemii COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Wsparcie przyjęłoby postać dofinansowania do połowy wynagrodzeń tych pracowników, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Modyfikacja ulgi na złe długi

Projekt przewiduje również możliwość skorzystania przez podatników, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19, z ulgi na złe długi w zakresie odliczania wierzytelności począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta (obecnie w ustawach o CIT i PIT okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty). Zmiana dotyczy zatem jedynie wierzyciela. W przypadku dłużnika termin na odpowiednią korektę w dalszym ciągu wynosi 90 dni.

Zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

Tarcza 4.0. wprowadza również zmiany mające na celu dostosowanie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (regulującej tzw. Polską Strefę Inwestycji) do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, takie jak:

 • Rozszerzenie definicji „nowej inwestycji” o nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (dzięki czemu inwestor będzie mógł przejąć upadający zakład i utrzymać dotychczasowe miejsca pracy).
 • Umożliwienie zaliczenia nowej inwestycji jako kosztu kwalifikowanego (pod pewnymi warunkami) również po terminie zakończenia realizacji, tj. w okresie utrzymania inwestycji czynszów najmu, dzierżawy czy leasingu finansowego, które z założenia rozłożone są na dłuższy czas.

Pozostałe zmiany

Projekt wprowadza także szereg innych istotnych zmian prawnych i podatkowych, w tym m.in.:

 • Przepisy mające na celu ochronę strategicznych polskich przedsiębiorstw (m.in. posiadających mienie wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej), których przychód ze sprzedaży lub usług w którymkolwiek z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczył 10.000.000 euro, przed ich wrogim przejęciem przez podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – inwestorzy spoza tych obszarów będą musieli zgłosić chęć nabycia takiej firmy lub jej udziałów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie decydował o tym, czy dane przejęcie jest wrogie. Na wydanie decyzji pozwalającej na transakcję będzie miał trzy miesiące. Nowe rozwiązania mają obowiązywać przez 2 lata.
 • Zmiany dotyczące pracowników, w tym możliwość obniżenia pod pewnymi warunkami wymiaru czasu pracy o 20 proc. (nie niżej niż do 0,5 etatu) czy możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu danego stosunku prawnego.
 • Przedłużenie zawieszenia terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30-go dnia po dniu odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii (w przypadku schematów transgranicznych – zawieszenie ma trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.).
 • Zwolnienie od podatku dochodowego darowizn przekazanych domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.
 • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
 • Wyłączenie możliwości papierowego składania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek ZUS, świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek ZUS.
 • Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.

Projekt będzie obecnie przedmiotem prac Sejmu. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, dzień po ogłoszeniu. 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs