Podatek cukrowy – już od 1 kwietnia?

Podatek cukrowy – już od 1 kwietnia?

W Sejmie ukończono prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Projekt ustawy zostanie teraz rozpatrzony przez Senat.

1000
Anna Panek KPMG w Polsce

Associate, KPMG Law, Praktyka Prawa Pracy

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Kostki cukru na ułożonych monetach

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. podatku cukrowego, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (dalej „Projekt ustawy”), ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów (walki z nadwagą) oraz poprawić jakość diety.

Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym?

Projekt ustawy przewiduje, iż podatkiem cukrowym objęte zostaną napoje z dodatkiem:

 1. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,
 2. kofeiny lub tauryny.

Podmiot wprowadzający na rynek ww. napoje będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowej opłaty. Należy jednak pamiętać, iż poprzez „wprowadzenie na rynek” należy rozumieć zarówno sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty, o których mowa poniżej,  jak i również sprzedaż detaliczną napojów przez producenta albo sprzedaż w przypadku, gdy podmiot prowadzi jednoczenie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Sprzedaż detaliczna, w rozumieniu projektowanych przepisów, obejmować ma zarówno sprzedaż w lokalu przedsiębiorstwa jak i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co do zasady, obowiązek zapłaty opłaty będzie ciążył na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

 1. podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku producenta;
 2. zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Projektowane przepisy, przewidują również wprowadzenie opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o obojętności do 300 ml. Zgodnie z Projektem ustawy, opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. 

Jakie produkty nie będą objęte podatkiem cukrowym?

Projekt ustawy przewiduje iż następujące produkty nie będą objęte podatkiem cukrowym, m.in.:

 1. napoje będące wyrobami medycznymi,
 2. napoje będącymi suplementami diety,
 3. napoje będące żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt.

Jak wysoka będzie opłata?

Projektowane przepisy przewidują, iż na wysokość opłaty składają się następujące części:

 1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
 2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Natomiast napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Projekt ustawy przewiduje również maksymalną wysokość takiej opłaty - maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Obowiązki raportowe oraz sankcje

Projektowane przepisy przewidują, iż podmioty obowiązane do zapłaty opłaty (podatku cukrowego) będą miały obowiązek składania w postaci elektronicznej informacji (podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) zawierającej m.in. dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty, informacje o opłacie jak i liczbę litrów napojów, które objęte są podatkiem oraz do obliczenia i wpłacenia opłaty w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

W przypadku niedokonania ww. obowiązku w terminie, organ właściwy w sprawie opłaty (tj. naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty) będzie miał możliwość nałożenia dodatkowej opłaty odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

W jaki sposób zostanie wykorzystany podatek?

Zgodnie z projektowanymi zmianami, podatek cukrowy jak i dodatkowe opłaty wniesione w związku z nieterminowym dokonaniem opłaty będą przekazywane w 96,5% do Narodowego Funduszu Zdrowia, a pozostałe 3,5% będzie przekazywane do budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Obecny stan prac nad projektem Ustawy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów będzie w najbliższym czasie rozpatrywany przez Senat. Zgodnie z projektowanymi przepisami, ustawa ma wejść w życie już 1 kwietnia 2020 roku.

Będziemy informować Państwa o dalszych losach projektu.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs