Tax Alert: Finał prac nad głównymi zmianami w podatkach dochodowych od 2019 r.

Finał prac nad głównymi zmianami w PIT od 2019 r.

Ustawy nowelizujące podpisane przez Prezydenta.

1000
Kontener obok napisu Tax Alert

W dniach 13-14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał kolejno:

  • ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r. (druk sejmowy 2854), a także
  • ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r. (druk sejmowy 2860).

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wprowadzają one szereg zmian w podatkach dochodowych, o których pisaliśmy w naszych poprzednich Tax Alertach. Poniżej podsumowanie najważniejszych zmian.

1) Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków tzw. podatku od wyjścia (ang. Exit Tax).

2) Uregulowanie opodatkowania zysków z walut wirtualnych jako zysków z kapitałów pieniężnych w PIT i odpowiednio zysków kapitałowych w CIT.

3) Wprowadzenie obniżonej stawki 9 proc. CIT dla podatników, u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EUR i posiadają status małego podatnika (przy czym w odrębnym projekcie przewiduje się podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR).

4) Wprowadzenie opodatkowania dochodów generowanych przez kwalifikowane prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej, takie jak patenty czy prawa ochronne na wzory przemysłowe, preferencyjną stawką 5 proc. (ang. IP Box).

5) Modyfikacja obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
(ang. WHT), poprzez:

  • przeformułowanie definicji rzeczywistego właściciela w ustawie o CIT oraz dodanie definicji rzeczywistego właściciela do ustawy o PIT.
  • wprowadzenie nowych zasad poboru WHT, zgodnie z którymi z chwilą, gdy łączna suma wypłacanych należności dla tego samego podatnika w roku podatkowym przekroczy 2 mln PLN, płatnik zobowiązany będzie do poboru, obliczenia i wpłacenia podatku od nadwyżki ponad tę kwotę, stosując stawki określone w odpowiedniej ustawie o podatkach dochodowych (bez względu na postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), a dopiero następnie podatnik (a tylko w niektórych przypadkach sam płatnik) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organów podatkowych.

Odstępstwo od powyższej zasady będzie możliwe w sytuacji złożenia do organu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez kierownika jednostki płatnika (najczęściej zarząd), iż posiada on wymagane dokumenty uprawniające do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania oraz że przy zachowaniu należytej staranności nie posiada on wiedzy o okolicznościach wykluczających możliwość zastosowania preferencji podatkowej. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania w wysokości 10 proc. wypłacanych należności.

W przypadku niektórych rodzajów płatności (dywidendy, odsetki, należności licencyjne) możliwe będzie również uzyskanie przez zagranicznego podatnika (w niektórych przypadkach przez płatnika) opinii o zastosowaniu zwolnienia, wydawanej przez właściwy organ podatkowy.

  • wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, gdy wybrane należności wypłacane temu samemu podmiotowi, nie przekroczą kwoty 10 tys. PLN rocznie.

6) Modyfikacja regulacji podatkowych dotyczących samochodów osobowych:

  • podwyższenie do 150 tys. PLN kwoty limitu wartości samochodu osobowego dla celów
    odliczania pełnych odpisów amortyzacyjnych i składki z tytułu ubezpieczenia zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów oraz objęcie tym ograniczeniem opłat leasingowych (wyższe limity mają obowiązywać w przypadku samochodów elektrycznych), przy czym limitowanie nie będzie obejmowało firm leasingowych i wynajmujących samochody osobowe.
  • wprowadzenie ograniczenia dla wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych do 75 proc. tych wydatków w przypadku wykorzystywania również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (w celu wyłączenia ograniczenia konieczne będzie prowadzenie analogicznej ewidencji jak dla celów VAT). Dotychczasowe zasady zaliczania opłat leasingowych do kosztów będą kontynuowane w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r., chyba że zostaną one po tej dacie zmienione lub odnowione.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie