Tax Alert: Zasady opodatkowania gruntów

Tax Alert: Zasady opodatkowania gruntów

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają zasady opodatkowania gruntów, na których położone są urządzenia do przesyłu i dystrybucji m.in. płynów, gazów i prądu oraz infrastruktura telekomunikacyjna.

1000
Tax Alert: Zasady opodatkowania gruntów

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a także w ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym zostanie jednoznacznie określone, że posadowienie infrastruktury elektroenergetycznej służącej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów, a samo umieszczenie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej w gruncie, nie stanowi zajęcia tego gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 2019 roku nie będzie się zaliczać gruntów:

  • przez które przebiegają urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej;
  • zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń przesyłowych, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń;
  • zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń przesyłowych, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Zwolnienia nie stosuje się jednak do gruntów będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy przesyłowego, który zajmuje grunt na prowadzenie działalności gospodarczej.Zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1588).

Jak możemy pomóc?

Brak jednoznacznych przepisów odnoszących się do sposobu opodatkowania gruntów prowadził do rozbieżności w stosowaniu tych przepisów przez organy podatkowe, a w efekcie do odmiennego opodatkowania tych gruntów
w zależności od ich położenia. Wprowadzone zmiany mają zniwelować wątpliwości związane z tym, czy grunty są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i jednoznacznie przesądzać tę kwestię, eliminując wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Przedsiębiorcy przesyłowi powinni przygotować i zweryfikować podstawy opodatkowania dla gruntów, aby nie nadpłacić podatku od nieruchomości w 2019 roku. Zmiana podstaw opodatkowania powinna zostać poparta szczegółową analizą w zakresie klasyfikacji, zagospodarowania i sposobu wykorzystania gruntów.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs