Tax Alert: Stanowisko Dyrektora KIS dotyczące kosztów finansowania dłużnego w zakresie umów leasingu

Stanowisko Dyrektora KIS dotyczące kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej dnia 17 kwietnia 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK uznał, że pojęcie finansowania zewnętrznego znajdujące się w Dyrektywie Rady (EU) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (Dyrektywa ATAD) ma bardzo szeroki zakres i odnosi się nie tylko do odsetek od pożyczek, ale swoim zakresem obejmuje również odsetki od innych form zadłużenia, w tym odsetki płacone tytułem korzystania z przedmiotu leasingu.

1000
Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące kosztów finansowania dłużnego w zakresie umów leasingu

Odpowiedź na zadane Dyrektorowi KIS pytanie polegała na ustaleniu czy w oparciu o nowe regulacje dot. niedostatecznej kapitalizacji, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2018 r., w ramach dużej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), opłaty wynikające z umów leasingu operacyjnego podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15c ustawy CIT. Artykuł ten ogranicza wartość nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad wartość przychodów uzyskanych tytułem odsetek do poziomu 30 proc. wskaźnika EBITDA, czyli wyniku podatkowego z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu i przychodów odsetkowych. Wskazane ograniczenie nie znajduje zastosowania w przypadku wartości kosztów nieprzekraczających 3 mln zł.

Stanowisko podatnika

W ramach przedmiotowej interpretacji podatnik zajął stanowisko, że koszty finansowania dłużnego nie obejmują opłat z tytułu użytkowania składników majątkowych w zakresie umowy leasingu operacyjnego. W ocenie podatnika wynika to ze sposobu ujęcia kwestii w ramach art. 15c ust. 12 ustawy CIT, gdzie wskazane jest, że przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkie koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych wliczając tutaj w szczególności odsetki. Takie ujęcie wskazanej kwestii, zdaniem podatnika powoduje, że nie jest możliwe objęcie dyspozycją art. 15c ustawy CIT opłaty leasingowej ponoszonej w związku z umową leasingu operacyjnego, ponieważ część odsetkowa ustalana jest wyłącznie w zakresie umów leasingu finansowego. Wnioskodawca w swojej argumentacji powoływał się na art. 17b ust. 1 ustawy CIT stanowiący, że opłaty leasingowe ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i zgodnie z regulacjami ustawowymi, koszty podatkowe korzystającego. Wskazany powyżej przepis znajduje przy tym jednocześnie ograniczenia, które wymienione zostały w ust. 2 i 3 przedmiotowego artykułu, gdzie zawęża się możliwość zaliczaniaopłat leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta: (i) ze zwolnień podmiotowych określonych w art. 6 ustawy CIT (ii) zwolnień podatkowych na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych (iii) z przepisów, gdzie do umowy leasingu stosuje się zasady opodatkowania dotyczące leasingu finansowego (iv) oraz w sytuacji, gdy do finansującego będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną zastosowanie znajdują ograniczenia wskazane wcześniej.

 

Pogląd przedstawiony przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez wnioskodawcę, Dyrektor KIS stwierdził, że regulacje dotyczące limitowania wartości kosztów finansowania dłużnego mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów leasingu (tj. finansowego i operacyjnego) oraz wskazał, że w sytuacji gdyby ustawodawca zamierzał wykluczyć z regulacji podatkowych część odsetkową raty leasingowej leasingu operacyjnego, to tego typu sformułowanie zostałoby zawarte bezpośrednio w przepisach ustaw podatkowych. W interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS powołał się na Dyrektywę ATAD, która stanowiła powód do dokonania nowelizacji ustawy CIT w zakresie modyfikacji przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.

W ocenie organu podatkowego, skoro wprowadzenie do porządku ustawowego art. 15c ustawy CIT miało na celu dostosowanie prawa polskiego do prawodawstwa UE i wynikało z konieczności respektowania Dyrektyw unijnych, to zasadne wydaje się w tym zakresie respektowanie pierwszeństwa tego prawa przed krajowym i stosowanie unijnej klasyfikacji pojęć i zasad. W tym zakresie Dyrektor KIS odwołał się do art. 2 ust. 1 Dyrektywy, który bardzo szeroko ujmuje pojęcie kosztów finansowania zewnętrznego (dłużnego) obejmując nimi wszystkie formy zadłużenia, do których w jego ocenie zaliczają się odsetki od leasingu finansowego. Jednocześnie Dyrektor KIS stwierdził, że powoływany przez wnioskodawcę przepis definiujący koszty finansowania dłużnego (art. 15c ust. 12 ustawy CIT) oraz przepis wyjaśniający rozumienie pojęcia przychodów o charakterze odsetkowym (art. 15c ust. 13 ustawy CIT) mają zastosowanie również do części odsetkowej raty leasingowej, tak w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. 

Zdaniem organu podatkowego istniejący w polskim systemie prawnym podział na leasing operacyjny oraz leasing finansowy ma charakter jedynie językowy, gdyż od strony ekonomicznej leasing operacyjny równoważny jest leasingowi finansowemu i powinien zostać w ten sposób ujmowany dla potrzeb rachunkowych przez podmioty gospodarcze. Dla uzasadnienia swojego stanowiska Dyrektor KIS w dalszej części swojego stanowiska podkreśla, że ustawa CIT wprost odsyła do stosowania przepisów dotyczących tzw. „leasingu finansowego” w zakresie umów „leasingu operacyjnego” (art. 17b ust. 2 ustawy CIT). Takie odniesienie ustawowe, wraz z brakiem posługiwania się przez ustawodawcę pojęciami leasingu operacyjnego i leasingu finansowego na gruncie ustawy podatkowej powoduje, że w ocenie Dyrektora KIS ograniczenie zastosowania regulacji z art. 15c ust. 12 oraz art. 15c ust. 13 ustawy CIT wyłącznie do umów zawartych w warunkach leasingu finansowego, stałoby w sprzeczności z regulacjami zawartymi w polskich przepisach podatkowych oraz zasadą równości podmiotów wobec prawa (podmioty gospodarcze mogłyby kształtować swoje wzajemne relacje w ramach umowy leasingu, tak aby nie stosować ograniczeń wynikających z art. 15c ustawy CIT).

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs