Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 05.03 - 12.03.2018

Podatkowe Podsumowanie Tygodnia 05.03 - 12.03.2018

Jest 12 marca 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2017 rok

Najpopularniejszą ulgą z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2017 rok w zakresie PIT jest niewątpliwie ulga prorodzinna. Skorzystać z niej mogą co do zasady ci podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem, przy czym z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni czy osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Wysokość ulgi oraz możliwość skorzystania z niej, zależy od wysokości dochodów podatnika oraz od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka, zastosowanie ulgi jest możliwe jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł. Wówczas ulga wyniesie 1112,04 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

VAT: Prawo do odliczania podatku naliczonego a wynajem służbowych aut na rzecz pracowników

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 marca 2018 roku, (sygn. akt. I FSK 790/16), Sąd wskazał, iż spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodów na podstawie umowy leasingu oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy VAT. W uzasadnieniu wskazał, iż opisane we wniosku procedury korzystania z samochodów służbowych nie wykluczają użycia przez przedstawicieli handlowych samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki. Sama spółka wskazała we wniosku, że w sytuacji kiedy wystąpią przejazdy nieoznaczone ani jako przejazdy w celach prywatnych ani jako służbowe, przejazdy takie zostaną potraktowane jako stanowiące odpłatne użytkowanie przez pracownika. Oznacza to, że mimo wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych spółka nie jest w stanie wykluczyć w czasie wykonywania czynności służbowych wykorzystania samochodu w celach prywatnych.

PCC: Podwyższenia kapitału zakładowego spółki prowadzącej działalność leczniczą na cele inwestycyjne a PCC

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 6 marca br. (sygn. akt. III SA/Wa 1420/17), przepis art. 2 pkt 1 lit. f ustawy PCC, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, ma charakter ogólny, a tym samym nie wyklucza on związku pośredniego między czynnością cywilnoprawną z daną „sprawą”. W konsekwencji podwyższenie kapitału podstawowego spółki, z którego środki pieniężne przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne tj. modernizację i rozbudowę budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza spółki, podlega wyłączeniu z PCC na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy PCC

CIT: Wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko prace B+R, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2018 roku (sygn. akt III SA/Wa 653/17), wynagrodzenia pracowników wykonujących poza pracami badawczo-rozwojowymi także inne czynności, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku, wynagrodzenia w części nieodpowiadającej pracom badawczo-rozwojowym podlegają wyłączeniu od odliczenia dokonywanego w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Decydujące znaczenie ma przy tym fakt rzeczywistego wykonywania prac badawczo-rozwojowych, a nie zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę. W przypadku zaś pracowników wyznaczonych do wykonywania prac badawczo-rozwojowych na podstawie polecenia służbowego bądź oddelegowania, wydatki te można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem rzetelnego udokumentowania rzeczywistego czasu pracy.

Pozostałe zagadnienia: Zmiany w mobilności cudzoziemców spoza UE

Od 12 lutego br. obowiązuje znowelizowana ustawa o cudzoziemcach, która implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (dalej jako: „dyrektywa ICT”). Nowelizacja wprowadziła ważne zmiany w zakresie przemieszczania się obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy coraz chętniej przyjeżdżają do pracy w Polsce. W znowelizowanej ustawie znalazła się m.in. definicja mobilności, która powinna być rozumiana jako uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

Więcej na ten temat w Global Mobility Services Alert KPMG pt. „Zmiany w mobilności cudzoziemców spoza UE”.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs