Global Mobility Services Alert: Zmiany w mobilności cudzoziemców spoza UE

GMS Alert: Zmiany w mobilności cudzoziemców spoza UE

Od 12 lutego br. obowiązuje znowelizowana ustawa o cudzoziemcach, która implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (dalej jako: „dyrektywa ICT”).

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Global Mobility Services Alert: Zmiany w mobilności cudzoziemców spoza UE

Nowelizacja wprowadziła ważne zmiany w zakresie przemieszczania się obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy coraz chętniej przyjeżdżają do pracy w Polsce.

Mobilność cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

W znowelizowanej ustawie znalazła się definicja mobilności, która powinna być rozumiana jako uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

 

Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt

Do dotychczasowego katalogu zezwoleń na pobyt w ustawie o cudzoziemcach dołączono zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (przez co należy rozumieć czasowe oddelegowanie).

Zezwolenie zostanie wydane przez wojewodę po zbadaniu, czy przybywający w ramach oddelegowania cudzoziemiec łącznie spełnia ustawowe warunki, którymi są m.in.:

 • posiadanie adekwatnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego w jednostce, do której ma zostać przeniesiony (w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów) albo dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku stażystów),
 • nieprzerwane zatrudnienie bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw przez okres co najmniej:
  • 12 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
  • 6 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż,
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego po zakończeniu oddelegowania lub przeniesienia do innego przedsiębiorstwa wewnątrz grupy przedsiębiorstw mającego siedzibę poza terytorium UE.

 

Maksymalny okres oddelegowania

Nowelizacja ustawy wprowadza maksymalny okres oddelegowania do Polski - dla stażystów będzie on wynosił 1 rok, a dla kadry kierowniczej i specjalistów – 3 lata.

Po upływie tego okresu osoba oddelegowana będzie musiała opuścić terytorium państw członkowskich UE, chyba że wcześniej zaaplikuje o nowe zezwolenie - już w oparciu o inną podstawę pobytu.

 

Wymogi dotyczące umowy

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, będąca podstawą czasowego oddelegowania powinna określać okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej oraz wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej.

 

Obok wdrożenia postanowień dyrektywy ICT wprowadzono szereg istotnych zmian w ustawie o cudzoziemcach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Umowa o pracę oraz informacja starosty – również w trakcie postępowania

Dotychczas informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o lokalne rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy była wymagana już na etapie składania wniosku w urzędzie wojewódzkim. Teraz zarówno informacja starosty, jak i podpisana umowa o pracę mogą zostać dostarczone już w trakcie toczącego się postępowania.

 

Zawody pożądane dla gospodarki oraz limity zatrudnienia

Zgodnie z nową regulacją, minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy i gospodarki będzie mógł określić poprzez rozporządzenie:

 • listę zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki,
 • limit udzielanych zezwoleń nowego typu, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy oraz kwestie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

 

Znajomość języka polskiego

W obecnym stanie prawnym cudzoziemcy nie muszą znać języka polskiego aby aplikować o pobyt stały w Polsce. Nowa regulacja wprowadza znajomość naszego języka na poziomie min. B1 (średniozaawansowany) jako warunek obligatoryjny dla cudzoziemców aplikujących o pobyt stały w Polsce. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci cudzoziemców poniżej 16. roku życia oraz tych już urodzonych w Polsce.

 

Nowe wzory formularzy

Na koniec rzecz kluczowa przy kompletowaniu dokumentów - wprowadzono nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Warto więc upewnić się, że dane wprowadzane są do aktualnego formularza.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianej ustawy, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs