Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.12 - 18.12.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.12 - 18.12.2017

Jest 18 grudnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Komunikat MF w zakresie prawidłowej wykładni przepisów dot. rozliczania podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. na stronie internetowej MF został opublikowany komunikat w zakresie prawidłowej wykładni przepisów dot. rozliczania podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r. Jak wskazało MF, ust. 10 art. 24b ustawy CIT ma służyć wyeliminowaniu konieczności wykonywania dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego może zatem zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT odliczyć ten podatek od podatku należnego CIT albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.

Podatki lokalne: Współposiadacze gruntów nieprowadzący działalności gospodarczej zapłacą niższy podatek od nieruchomości

W dniu 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie o sygn. SK 13/15 dotyczącej zasad ustalania podatku od nieruchomości w przypadku, gdy tylko jeden z współposiadaczy gruntu jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Jak orzekł TK, art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierający definicję gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Współposiadacze gruntów nieprowadzący działalności gospodarczej zapłacą niższy podatek od nieruchomości”


 

Ochrona interesów podatnika: Raport z konsultacji podatkowych w sprawie obowiązku raportowania schematów podatkowych

W dniu 13 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany raport z konsultacji podatkowych w sprawie obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). W opublikowanym raporcie MF przedstawiło ogólny zarys opinii, uwag oraz sugestii zgłoszonych w ramach przedmiotowych konsultacji podatkowych. Natomiast pełna treść zgłoszonych opinii została również udostępniona w formie załączników do raportu i można się z nią zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
 

PIT: Prokonstytucyjna wykładnia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia br. (sygn.akt. III SA/Wa 3831/16), dokonując prokonstytucyjnej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy PIT, w związku z wyrokiem TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) należy uznać, że użyty w tej regulacji zwrot „wynika wprost z przepisów innych ustaw” należy interpretować szeroko. Tym samym, inną ustawą jest także kodeks pracy a w konsekwencji spółka nie powinna uznawać kwoty wypłacanej pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu kodeksu pracy) jako elementu przychodu ze stosunku pracy i tym samym nie powinna potrącać PIT, jeśli przejazd samochodem prywatnym był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez spółkę i spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym.

 

Pozostałe zagadnienia: Obwieszczenie MSZ wprowadzające nową treść przepisów w polskiej wersji UPO zawartej ze Szwecją w zakresie opodatkowania odsetek

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych wprowadzające nowe brzmienie przepisów w zakresie opodatkowania odsetek w polskim tekście umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Szwecją. Obwieszczenie ma na celu sprostowanie błędu, polegającego na niezgodności językowej między wersjami umowy polsko-szwedzkiej, poprzez wprowadzenie do art. 11 ust. 1 UPO klauzuli rzeczywistego beneficjenta odsetek, tzw. beneficial owner cause. W wyniku powyższego nowa treść regulacji zawartej w art. 11 ust. 1 UPO otrzymała następujące brzmienie: „Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie, których rzeczywistym beneficjentem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Obwieszczenie MSZ wprowadzające nową treść przepisów w polskiej wersji UPO zawartej ze Szwecją w zakresie opodatkowania odsetek”

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs