Tax Alert: Zmiany w CIT od 2018 r. uchwalone przez Sejm

Zmiany w CIT od 2018 r. uchwalone przez Sejm

W dniu 27 października 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT. Sejm wprowadził kilka istotnych poprawek do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

1000
Tax Alert: Zmiany w CIT od 2018 r. uchwalone przez Sejm

Spośród zmian do pierwotnego projektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • Umożliwienie podatnikom, którzy uzyskali decyzję w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi (advanced pricing agreement – APA) obejmującej prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za usługi niematerialne, zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów bez stosowania ograniczeń wynikających z projektowanego art. 15e.

Zgodnie z projektem nowelizacji przesłanym do Sejmu wydatki na niektóre usługi niematerialne oraz opłaty z tytułu korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do maksymalnej wysokości 5 proc. EBITDA (obliczonego zgodnie z algorytmem przedstawionym w projekcie ustawy).

Dodatkowo dodane zostało wyłączenie stosowania proponowanego ograniczenia do kosztów usług niematerialnych bezpośrednio związanych z nabyciem towaru lub świadczeniem usługi.

  • Rozszerzenie definicji kosztów finansowania dłużnego o odsetki ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
  • Wprowadzenie możliwości szacowania dochodu lub straty podatkowej, jeżeli wykazane przez podatnika koszty finansowania dłużnego przekraczają wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać gdyby takie finansowanie udzielone zostało podatnikowi przez podmiot niepowiązany z podatnikiem (rynkowa zdolność kredytowa podatnika). Co istotne, w przypadku takiego szacowania nie bierze się pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane ani zdolności kredytowej wynikającej z istnienia powiązań, o których mowa powyżej.
  • Złagodzenie i doprecyzowanie regulacji określających warunek niepozostawania przez spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową (PGK) w związkach z podmiotami powiązanymi niebędącymi członkami PGK, które powodują wykazywanie dochodu odbiegającego od tego, jaki wykazałyby gdyby takie okoliczności nie zaistniały, do transakcji przekraczającychokreślone wartościowo progi istotności (minimum 50 tys. euro rocznie). W aktualnie obowiązującej ustawie nie przewidziano tego typu kwotowego ograniczenia.
  • Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do transakcji lub innych zdarzeń objętych APA.
  • Rozszerzenie delegacji ustawowej dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego metody szacowania dochodów podmiotów powiązanych o m.in. sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk.
  • Doprecyzowanie sposobu obliczania podstawy opodatkowania nieruchomości komercyjnych stanowiących współwłasność podatnika i podmiotu z nim powiązanego.

Ponadto przyjęto szereg poprawek o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym.
Przewidujemy, że na swoim najbliższym posiedzeniu (9 i 10 listopada) nowelizacją zajmie się Senat.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs