Uprzednie porozumienie cenowe to metoda obrony cen transferowych

Uprzednie porozumienie cenowe to metoda obrony

Jeżeli podatnik przestrzega ustaleń uzgodnionych z ministrem finansów, ceny nie będą kwestionowane w trakcie ewentualnych kontroli podatkowych. Jest to narzędzie powszechnie stosowane za granicą.

1000

Kontakt

Zdjęcie: Monika Palmowska, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Kontrole podatkowe, licznie zapowiadane w komunikatach wydawanych przez Ministerstwo Finansów, wprowadzają w przedsiębiorstwach należących do grup kapitałowych, obawy o przyjęty poziom cen ustalony w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Wydawane przez administrację podatkową informacje konsekwentnie przedstawiają stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym ceny w transakcjach realizowanych przez polskich podatników z podmiotami powiązanymi będą przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie kontroli podatkowych skoncentrowanych na zagadnieniach dotyczących cen transferowych.

Jednym z rozwiązań zapobiegania ryzyku podatkowemu w tym zakresie jest zastosowanie procedury uprzednich porozumień cenowych pomiędzy podatnikami, a administracją podatkową (z ang. APA – Advanced Pricing Agreement; dalej APA). Wprowadzono ją do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2006 r.

Na czym polega

Uprzednie porozumienie cenowe polega na znalezieniu sposobu kształtowania cen transferowych, który akceptowany jest zarówno przez podatnika jak również władze podatkowe. APA, wydawane na wniosek podatnika przez organ podatkowy w formie decyzji, oznacza potwierdzenie prawidłowego wybrania i stosowania metody kalkulacji oraz stanowi potwierdzenie rynkowego charakteru ceny i dochodu określonego w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Tak ustalone ceny transferowe nie mogą być kwestionowane w trakcie ewentualnych kontroli podatkowych, o ile podatnik przestrzega ustaleń uzgodnionych podczas zawierania porozumienia z organami podatkowymi.

W zależności od liczby państw uczestniczących w porozumieniu, APA może mieć charakter jedno-, dwu- lub wielostronny i jest zawierane w Polsce przez Ministra Finansów. Sama procedura zawarcia porozumienia jest czasochłonna, bowiem składa się z kilku faz - jest to praktyką rekomendowaną przez Wytyczne OECD dot. Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych („Wytyczne OECD”). Proces ten obejmuje w szczególności: nieformalne spotkanie wstępne z organem podatkowym, weryfikację wniosku o wszczęcie postępowania, negocjacje między podatnikiem a organem podatkowym oraz zawarcie porozumienia wraz z dalszą obserwacją jego realizacji. Termin obowiązywania porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lat, jednak może zostać przedłużony na kolejne 5-letnie okresy.

Uprzednie porozumienia cenowe regulowane są w Polsce przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja tej ustawy z 10 września 2015 r. miała na celu skonkretyzowanie dotychczas stosowanych rozwiązań w ramach APA, a także dostosowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów do Wytycznych OECD. Wprowadziła także korzystne z perspektywy podatników zmiany do procedury zawierania porozumień. Przykładowo, podatnik nie musi zawierać oddzielnych porozumień do każdej realizowanej transakcji. Co więcej, ustawodawca postanowił włączyć umowy o podziale kosztów do katalogu transakcji, które będą mogły zostać objęte uprzednim porozumieniem cenowym, co do tej pory nie mogło mieć miejsca. W przeciwieństwie do stanu przed wejściem w życie nowelizacji, w określonych przypadkach możliwe będzie uznanie daty złożenia wniosku do Ministra Finansów jako daty zawarcia porozumienia.

Rzadko stosowane narzędzie

Mimo licznych korzyści wynikających z tytułu zawarcia porozumienia, APA jest ciągle rzadko stosowanym narzędziem obrony warunków transakcyjnych w transakcjach wewnątrzgrupowych. Jak podają statystyki udostępniane przez Ministerstwo Finansów, do końca pierwszego kwartału 2016 r., złożono 71 wniosków o zawarcie porozumienia, z czego 68 zostało złożonych w okresie 2006-2015. Średni czas uzgodnienia warunków porozumienia w 2015 r. wynosił 12 miesięcy, co na tle innych krajów jest relatywnie krótkim terminem. W celu wszczęcia procedury APA, w pierwszym kwartale 2016 r. do Ministra Finansów wpłynęły zaledwie trzy wnioski – wszystkie o zawarcie porozumienia jednostronnego. W latach 2006-2015 wydano 52 decyzje w sprawie zawarcia porozumienia. Szczegółowe dane dotyczące uprzednich porozumień cenowych w Polsce znajdują się w tabeli.

Należy przy tym nadmienić, że porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych są narzędziem powszechnie stosowanym przez podatników w zagranicznych jurysdykcjach podatkowych. Według statystyk przygotowanych przez Wspólne Forum UE ds. cen transferowych, najwięcej wniosków o wszczęcie procedury APA składanych jest w Luksemburgu, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Przykładowo, roczna liczba złożonych wniosków waha się zazwyczaj od 9 do 40 w Wielkiej Brytanii oraz od 60 do 90 w Belgii.

Opłata od wniosku

Zawarcie porozumienia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od wniosku wynoszącej 1 proc. wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym opłata wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł w zależności od rodzaju porozumienia. Jednak wysokość opłaty należy rozpatrywać w kontekście otrzymywanych korzyści i poziomu bezpieczeństwa. Zawarcie porozumienia cenowego umożliwia efektywne planowanie podatkowe w zakresie cen transferowych oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza ochronę przed długotrwałym i kosztownym postępowaniem podatkowym, które może być następstwem kwestionowania przez organy zasad transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W praktyce, z uwagi na eliminację ryzyka doszacowania dodatkowego dochodu z tytułu transakcji zawieranych przez podmioty działające w ramach grup kapitałowych, uprzednie porozumienie cenowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z zakwestionowaniem cen ustalonych przez podmioty powiązane.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 ze zm.);
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
TABELA APA W POLSCE Ilość
złożonych wniosków
Ilość
złożonych wniosków
Okres 2006 - 2015 Q1 2016
Porozumienie jednostronne 49 3
Porozumienie dwustronne 17 0
Porozumienie wielostronne 2 0
Razem 68 3

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2016-05-10.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs