Czy interpretacje indywidualne w zakresie cen transferowych są efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka podatkowego?

Interpretacje indywidualne w zakresie cen transferowych

Są w tym zakresie wątpliwości. Interpretacje skoncentrowane są przecież na wykładni przepisów podatkowych, stąd możliwość skutecznego wnioskowania w przypadku próby potwierdzenia prawidłowości stosowania cen jest raczej ograniczona.

1000

Kontakt

Zdjęcie: Monika Palmowska, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Autorzy: Monika Palmowska | Jakub Roszkiewicz

Instytucja interpretacji indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów nie jest już nowością. Każdy zainteresowany podatnik, płatnik bądź każdy inny podmiot (w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskie) może złożyć pisemny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Ordynacji podatkowej w dziale II zgodnie, z którymi Dyrektor Izby Skarbowej jest zobowiązany do wydania pisemnej interpretacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa jak również nie jest przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym.

Skomplikowane stany faktyczne

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż każdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego powinien być oparty o przedstawienie pełnego i wyczerpującego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego jak również zawierać własne stanowisko w sprawie. Na tej podstawie organ właściwy do wydawania interpretacji odnosi się do stanowiska podatnika przedstawiając jego ocenę prawną z przytoczeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze fakt, iż zagadnienia związane z cenami transferowymi często związane są z szeregiem interakcji pomiędzy podatnikami a ich podmiotami powiązanymi, pełne przedstawienie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego może okazać się prawdziwym wyzwaniem, a tylko to niestety może zagwarantować, iż organ wydający interpretacje uzyska pełen ogląd sytuacji.

Z tego też względu większość podatników, decydujących się o skierowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie związanym z cenami transferowymi, zawiera we wniosku jedynie element, w postaci opisu relacji zachodzących w grupie, który przysparza największych wątpliwości interpretacyjnych.

Konieczność rozstrzygnięć sądowych

Problemy interpretacyjne wskazano w schemacie. W tym miejscu należy zauważyć, iż te i inne poruszane kwestie nie dotykają problemów z potwierdzeniem prawidłowości przyjętej metody ustalania cen bądź rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. W tym zakresie, organy uprawnione do wydawania interpretacji twierdzą, że pytania w tym zakresie prowadziłyby do potwierdzenia na poziomie wydanej interpretacji wysokości ceny transakcyjnej stosowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi. A to z kolei nie może stanowić przedmiotu wydanej interpretacji indywidualnej. Jednakże z uwagi na fakt, iż w ramach aktualnego brzmienia Ordynacji podatkowej brak jest przepisów wyłączających możliwość kierowania do Ministra finansów zapytań dotyczących metody ustalania cen, część podatników zdecydowała się na doprowadzenie do rozstrzygnięcia powstałego sporu przed Sądami Administracyjnymi. W tej sprawie potwierdzają one, iż interpretacje indywidualne co do zasady wydawane są w sprawach związanych interpretowaniem przepisów prawa podatkowego, natomiast weryfikacja zgodności ustalonej metody kreowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami może być przeprowadzona w oparciu o przepisy art. 20a – 20r Ordynacji podatkowej, czyli przepisy dotyczące postępowania o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (np. Wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1049/10).

Podsumowanie

Zagadnienia związane z cenami transferowymi w dalszym ciągu budzą wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie ustalania metod kalkulacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również powstania obowiązków dokumentacyjnych w określonych sytuacjach.

Jednakże czy istnieją narzędzia pozwalające skutecznie zabezpieczyć podatnika i potwierdzić, iż stosowane przez niego metody rozliczeń z podmiotami powiązanymi oraz wysokość stosowanych cen są poprawne?

Na chwilę obecną podatnicy chcący potwierdzić prawidłowość stosowanych rozliczeń mogą ubiegać się o uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego. Jednakże, dla tych, którzy chcą jedynie potwierdzić prawidłowość interpretacji przepisów prawa podatkowego dostępna jest omawiana w ramach niniejszego artykułu interpretacja indywidualna. Jednak bez znaczenia, które narzędzie zostanie wybrane przez podatnika, kluczowe jest aby wszelkie podejmowane czynności zostały przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podstawa prawna:

  • Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613);
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. 2014, poz. 851).

Wnioski

Znaczna część problemów interpretacyjnych związanych było w szczególności z*:

  1. określeniem powstania obowiązku dokumentacyjnego w przypadku zawierania określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jednostkowa wartość nie przekracza ustawowych limitów;
  2. konsekwencji na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych w związku z uczestnictwem podmiotów w strukturach zarządzania środkami finansowymi (tzw. cash-pooling). W tym również w przypadkach, gdy podmiotem dokonującym rozliczeń jest niepowiązany bank;
  3. ustalenia czy w związku z umorzeniem akcji podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące cen transferowych.

*Na podstawie analizy interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2016 r. przeprowadzonej przez KPMG.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2016-06-23.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Zewzględu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania sięz niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemyskonsultowanie ich z naszymi doradcami.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs