Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych

Pod koniec maja br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zdaniem autorów ma on sprzyjać rozwiązaniu problemu braku wzajemnej współpracy administracji podatkowych, który sprawia, iż przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania jest nieskuteczne.

1000

Kontakt

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa przewiduje uregulowanie, w jednym akcie prawnym, zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych i implementuje do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE, dyrektywę Rady (UE) 2015/2376 oraz znajdującą się na ostatnim etapie uchwalania dyrektywę Rady (UE) zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt zawiera regulacje dotyczące wymiany informacji o dochodach osób fizycznych, regulacje dotyczące obowiązków w zakresie przekazywania informacji o rachunkach raportowanych przez instytucje finansowe, a także – co jest szczególnie istotne w kontekście cen transferowych – regulacje dotyczące mechanizmów automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych, decyzjach w sprawach cen transakcyjnych oraz informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.
 

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach indywidualnych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych

Zgodnie z projektem ustawy, Polska przekaże właściwemu organowi państwa członkowskiego informacje o wydanych transgranicznych interpretacjach indywidualnych (z wyjątkiem interpretacji dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej) lub decyzjach w sprawie cen transakcyjnych. Informacje te będą zawierać m.in.:

 1. dane identyfikacyjne jednostki;
 2. wartość transakcji lub zespołu transakcji, wskazaną w decyzji lub (jeśli została wskazana) w interpretacji;
 3. wskazanie innych państw członkowskich, których decyzja lub interpretacja może dotyczyć;
 4. streszczenie interpretacji indywidualnej (w tym: stan faktyczny/zdarzenie przyszłe) lub decyzji (rodzaj/przedmiot transakcji, kryteria wyboru metody ustalania ceny oraz wskazanie algorytmu jej kalkulacji);
 5. wskazanie, czy źródłem przekazywanych informacji jest decyzja w sprawie cen transakcyjnych, czy sam wniosek wszczynający postępowanie.

Część informacji będzie przekazywana Komisji Europejskiej w celu monitorowania i oceny skuteczności stosowania automatycznej wymiany informacji.
Informacje o interpretacjach lub decyzjach będą przekazywane:

 • dla interpretacji lub decyzji wydanych w latach 2012-2016 (uwaga: interpretacje lub decyzje wydane w latach 2012-2013 będą wymieniane, o ile obowiązywały na dzień 1 stycznia 2014 r.) – do 31 grudnia 2017 r.;
 • dla interpretacji lub decyzji wydanych po 1 stycznia 2017 r. – na bieżąco, w I i III kwartale roku kalendarzowego.

Wymianie nie będą podlegać te decyzje w sprawie cen transakcyjnych, w przypadku których władzą podatkową właściwą dla podmiotu zagranicznego, powiązanego z podmiotem krajowym, jest władza podatkowa państwa spoza UE, a międzynarodowa umowa podatkowa zawarta z tym państwem nie zezwala na ujawnianie ww. informacji podmiotom niebędącym stroną takiej umowy. W takich przypadkach jednak przekazywane będą informacje wynikające z wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie cen transakcyjnych.

Przekazywane informacje – aby nie prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej etc. – powinny być formułowane (zgodnie z uzasadnieniem do projektu) w „możliwie abstrakcyjny i zwięzły sposób”.
 

Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów

Ustawodawca zdecydował o przeniesieniu przepisów w zakresie raportowania Country-by-Country z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do projektowanej ustawy. Zgodnie z nią, jednostki dominujące (a w określonych przypadkach także jednostki niebędące jednostkami dominującymi) w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego będą obowiązane przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej „informację o grupie podmiotów”, zawierającą:

 1. dane identyfikacyjne jednostek;
 2. informacje o przychodach, zyskach (stratach) przed opodatkowaniem, należnym i zapłaconym podatku dochodowym, kapitale podstawowym, niepodzielonym zysku z lat ubiegłych, liczbie pracowników, aktywach rzeczowych, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy z podziałem na państwa lub terytoria;
 3. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Powyższy obowiązek dotyczyć ma grup kapitałowych prowadzących działalność transgraniczną, które osiągnęły skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy powyżej równowartości 750 mln EUR.

W ramach automatycznej wymiany, w ciągu 15 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego minister finansów będzie przekazywał otrzymane informacje właściwym organom państw członkowskich lub organom państw, które są stroną odpowiedniej umowy między właściwymi organami – w których to państwach ma siedzibę/zarząd/prowadzi działalność co najmniej jedna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów.

Przekazywanie informacji o grupie podmiotów będzie dotyczyło sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r. (w niektórych przypadkach – po 31 grudnia 2016 r.).

Dodatkowo, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub prowadząca na terytorium Polski działalność przez zagraniczny zakład będzie obowiązana – najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy – wskazać jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.
 

Sankcje

Jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków nałożonych projektowaną ustawą, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości do 1 mln PLN (w zależności od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki i jej możliwości finansowych), nakładanej w drodze decyzji przez ministra finansów.

Dodatkowo, projekt zakłada dodanie m.in. art. 80d do Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym „kto działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy o wymianie informacji podatkowych składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs