Spółka w raju – podatek w Polsce

Spółka w raju – podatek w Polsce

Ministerstwo Finansów zamierza opodatkować dochody uzyskiwane przez zagraniczne spółki należące do polskich podatników, czyli wdrożyć regulacje przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC). W efekcie, dochód uzyskany przez spółkę zależną za granicą, w której udziałowcem jest polski podatnik, w określonych przypadkach będzie opodatkowany 19-proc. podatkiem w Polsce. Skąd pomysł na tego typu rozwiązania?

1000
Zdjęcie: Monika Palmowska, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Katarzyna Olejnik-Długaszek: Fiskus zauważył, że polscy podatnicy uzyskują znaczące dochody od swoich spółek zależnych położnych za granicą, a podatek pochodzący z tych źródeł jest - zdaniem fiskusa - niewspółmiernie niski. Celem planowanych regulacji jest ograniczenie przesuwania dochodów z Polski do krajów o korzystniejszych systemach podatkowych, głównie rajów podatkowych.

Monika Palmowska: Regulacje CFC są uważane za jeden z najbardziej efektywnych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Są one powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych, a ich wdrożenie zaleca zarówno OECD, jak i Unia Europejska. Z drugiej strony mogą być postrzegane jako obniżające atrakcyjność i konkurencyjność polskiego systemu podatkowego. Przepisy o CFC nie oznaczają rezygnacji przez podatników ze struktur nakierowanych na optymalizacje podatkowe, a jedynie stanowią dodatkowy element, który już należy uwzględnić przy planowaniu podatkowym.

Do kogo będą się stosować nowe przepisy?

K. O-D.: Zgodnie z projektem ustaw podatkowych, planowane regulacje będę miały zastosowanie wyłącznie do zagranicznych spółek spełniających określone kryteria. Zagraniczną spółką kontrolowaną będzie spółka spełniająca łącznie trzy warunki dotyczące:

  1. poziomu kontroli (wystarczający będzie np. 25-proc. udział w kapitale, prawach głosu czy udziału w zyskach);
  2. charakteru uzyskiwanych przychodów (na celowniku fiskusa znajdą się spółki, w których co najmniej 50 proc. stanowią przychody pasywne, czyli przychody pochodzące np. z dywidend, ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, pożyczek, poręczeń i gwarancji, praw autorskich);
  3. położenie spółki w kraju o niskim poziomie opodatkowania stosowanym do przychodów pasywnych.

Za zagraniczną spółkę kontrolowaną będzie mogła być uznana również spółka mająca siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, znajdującym się na liście ogłoszonej przez ministra finansów lub w kraju, z którym Polska czy też Unia Europejska nie zawarły stosownych umów międzynarodowych.

M. P.: Należy pamiętać, że projekt przewiduje także wyłączenie z opodatkowania w Polsce, jeśli zagraniczna spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym zwolnienie różni się w zależności od siedziby spółki. Poza zakresem regulacji CFC są też zagraniczne spółki, których przychody są niższe od 250 000 euro w danym roku podatkowym.

Jak w praktyce będzie rozliczany dochód CFC?

M. P.: Dochód zostanie przypisany polskiemu podatnikowi proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki oraz okresowi ich posiadania. Podstawę opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej będzie stanowił jej dochód ustalony zgodnie z polskimi przepisami wynikającymi z obowiązujących ustaw podatkowych - z pewnymi wyjątkami. Warto pamiętać, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku, podatnik będzie miał możliwość odliczenia od dochodu kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia udziału w takiej spółce. Ponadto, dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie będzie podlegał pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

K. O-D.: Bardzo istotne i zarazem praktyczne znaczenie ma też fakt, że w myśl projektowanych przepisów podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz ewidencji zdarzeń w odrębnej ewidencji rachunkowej, które będą służyły ustaleniu dochodów zagranicznych spółek. Należy dodać, że prowadzenie rejestru i ewidencji nie będzie konieczne wyłącznie wówczas, gdy zagraniczna spółka kontrolowana będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będzie prowadzić w tych państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

M. P.: Na początku maja 2014 r., Sejm poparł projekt ustawy przekazując go do prac Komisji Finansów Publicznych. Wszystko wskazuje na to, że planowane przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane zostaną wprowadzone, zaczną obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie do zmian.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Podatki i Księgowość z dnia 2 czerwca 2014 r.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs