Polska gospodarka od kilku lat rozwija się szybko i stabilnie. Kraj oferuje największy rynek wewnętrzny ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Geograficznie rozciąga się od obszarów górskich na południu, przez regiony centralne, produkujące węgiel i bogate w tereny uprawne, aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego. Położenie Polski w sercu kontynentu europejskiego, a jednocześnie będące krajem granicznym UE sprawia, że na jego terytorium krzyżują się najważniejsze szlaki handlowe między Europą i Azją.

Obecnie Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu, w 2022 r. bezrobocie spadło o 0,5% pp i wyniosło 2,9% wobec 3,4% w roku 2021. To znacznie mniej niż w strefie euro (6,8%). Kraj słynie również z wysoko wykwalifikowanej i dobrze wykształconej siły roboczej.

W 2022 roku Polska wyeksportowała towary o wartości 343,8 mld euro. Wartość importowanych towarów wyniosła 363,7 mld euro, co dało saldo ujemne w wysokości 19,9 mld euro. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość towarów eksportowanych wzrosła o 19,3%, a towarów importowanych o 25,6%. Większość wymiany handlowej odbywa się między Polską a innymi krajami UE: 75,6% eksportu i 51,3% importu w ujęciu wartościowym. Towarami, które miały największy udział zarówno w eksporcie, jak i imporcie, były maszyny i urządzenia oraz środki transportu.

Raport zawiera kluczowe informacje istotne dla potencjalnych inwestorów zagranicznych. Poszczególne sekcje opisują obecną sytuację ekonomiczną i demograficzną, kwestie prawno-podatkowe, rynek M&A oraz poszczególne regiony geograficzne Polski.

Obszary raportu

Kondycja polskiej gospodarki

Polska gospodarka rozwijała się szybko i stabilnie przez ostatnie lata, przy średnim wzroście PKB o 4,1% w skali roku. W 2022 roku przyczyniła się do tego głównie polityka fiskalna, a także rosnący rynek pracy, któremu sprzyjał napływ pracowników z Ukrainy.

Warsaw Street View- 01

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych, a liczba transakcji M&A rosła przez ostatnie lata. W roku 2022 zostało przeprowadzonych 216 transakcji M&A, z których prawie 1/5 w sektorze zaawansowanych technologii.

Warsaw Street View - 02

Sektor usług biznesowych

Polska jest regionalnym liderem usług biznesowych w Europie i dogodną lokalizacją dla inwestorów pod kątem tworzenia nowych centrów usług biznesowych. Jest to jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce.

Warsaw Street View - 03

ESG

Regulacje ESG mają wpływ na wiele obszarów polskiej gospodarki, a wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza w sektorach generujących wysoki poziom emisji.

Warsaw Street View - 04

Przepisy podatkowe

System podatkowy w Polsce opiera się na samorozliczeniu. Polskie organy podatkowe są uprawnione do przeprowadzenia kontroli podatkowej w ciągu pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego.

Warsaw Street View - 05

Lokalizacja

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji istnieje 7 makroregionów, składających się z 16 województw o różnej maksymalnej intensywności pomocy, w których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Warsaw Street View - 06

Kluczowe zagadnienia


Polska pozostaje szóstą co do wielkości gospodarką w Europie, plasując się na szóstym miejscu pod względem inflacji w 2022 r. (13,2%), przy średniej europejskiej wynoszącej 9,2% Bezrobocie w Polsce kształtuje się poniżej średniej unijnejChart #1: Unemployment rate in Poland

Source: KPMG in Poland based on Eurostat data


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w 2022 roku w Polsce rekordową kwotę 990 mln euro, z czego 80% ma wesprzeć projekty ekologiczne i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętymChart #2: Investment of European Bank for Reconstruction and Development in 2022

Source: KPMG in Poland based on the European Bank for Reconstruction and Development data

Zobacz cały przewodnik i skontaktuj się z nami


Zobacz także