Kierunek naszych działań wyznacza lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przedstawiona przez ONZ (SDGs: Sustainable Development Goals). Cele te skupiają się na zapewnieniu pokoju, postępu gospodarczego i godnego życia dla wszystkich ludzi, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Cele zrównoważonego rozwoju były punktem wyjścia do opracowanego i wdrożonego globalnego programu KPMG IMPACT będącego odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata.

Wspieramy społeczności lokalne

Aktywnie włączamy się w działania na rzecz społeczności lokalnych m.in. poprzez wolontariat pracowniczy oraz zbiórki dla potrzebujących. Wśród beneficjentów naszych programów znalazły się m.in. domy dziecka, hospicja, domy samotnej matki czy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach Corporate Cultural Responsibility wspieramy również organizacje oraz inicjatywy z obszaru kultury. Od wielu lat jesteśmy partnerem Wielkiej Zbiórki Książek organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Celem akcji jest dostarczanie książek do placówek szpitalnych i pomocowych, w których czytanie pełni ważną funkcję terapeutyczną.

W czasie pandemii COVID-19 pomagaliśmy szpitalom i innym placówkom medycznym oraz pomocowym w zakupie najpilniejszych środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego. Poprzez Fundację KPMG wspieramy równy dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży – Fundacja dostarczyła do szkół 600 komputerów do nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów oraz zapewnia im stały dostęp do Internetu.

Dbamy o środowisko naturalne

Walka ze zmianami klimatycznymi jest ważnym elementem budowania zrównoważonego świata, dlatego w KPMG globalnie dążymy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r.

W Polsce od lat prowadzimy ekologiczne akcje edukacyjne dla pracowników oraz ich rodzin, m.in. zachęcamy do jazdy rowerem do pracy (Bike2Work), edukujemy, jak chronić się przed smogiem i promujemy ideę zero waste poprzez organizację warsztatów. Ponadto we wszystkich biurach wyeliminowaliśmy plastikowe produkty jednorazowe, a do wydruków firmowych wykorzystujemy papier z recyklingu i promujemy rozważne drukowanie w ramach akcji No Printing Day. Wdrożyliśmy również System Zarządzania Środowiskowego poddany certyfikacji ISO 14001, w ramach którego monitorujemy nasze emisje i dążymy do zmniejszania negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

KPMG prowadzi szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem poprzez organizowanie bezpłatnych konferencji i webcastów oraz tworzenie raportów i innych publikacji merytorycznych. Corocznie organizujemy Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, który jest największym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Podczas wydarzenia omawiane są aktualne i kluczowe zmiany przepisów mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wspieramy pro bono organizacje pożytku publicznego, świadcząc na ich rzecz nieodpłatne usługi audytorskie i doradcze. Aktywnie współpracujemy również z izbami handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi m.in. konsultując planowane zmiany legislacyjne. 

Współpracujemy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu

Uczestniczymy w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi oraz tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy biznesem, administracją publiczną, środowiskiem akademickim i organizacjami społecznymi.

Jesteśmy także sygnatariuszem koordynowanej przez FOB Karty Różnorodności, deklarując tym samym politykę równego traktowania oraz zarządzanie różnorodnością w firmie. KPMG znalazło się w gronie najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez FOB.

Dołączyliśmy do grona sygnatariuszy UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Organizacja kieruje się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promuje działania na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Podsumowaniem działań KPMG z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2018-2019 jest „Raport zrównoważonego rozwoju KPMG w Polsce” przedstawiający szerokie spektrum działań KPMG w Polsce według pięciu obszarów transformacyjnych Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych znanych jako zasada 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.