• Michał Komar, autor |
  • Anna Panek, autor |
4 min

26 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym przepisy przewidujące obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Nowe regulacje dodatkowo zawierają zasady wykonywania określonych zawodów medycznych, jak i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Innymi słowy, osoby wykonujące określone zawody medyczne nie tyko będą musiały się zapisać w nowym rejestrze by móc wykonywać swój zawód, ale również regularnie będą musiały aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Ponadto, będą podlegać odpowiedzialności zawodowej, co oznacza, że będą ponosić konsekwencje za swoje działania w kontekście praktyki medycznej.

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Na podstawie przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych tworzony jest Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego („Centralny Rejestr”). Rejestr będzie jawny (w ograniczonym zakresie) oraz ogólnodostępny.

Obowiązkiem wpisu do Centralnego Rejestru objęte zostaną osoby wykonujące określone przepisami ustawy „niektóre” zawody medyczne. Należą do nich:

elektroradiolog

optometrysta

ortoptystka

podiatra

profilaktyk

protetyk słuchu

asystentka stomatologiczna

higienistka stomatologiczna

instruktor terapii uzależnień

opiekun medyczny

technik farmaceutyczny

technik masażysta

technik ortopeda

technik sterylizacji medycznej

terapeuta zajęciowy

Centralny Rejestr ma stanowić uzupełnienie funkcjonujących już od lat rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, a także rejestru techników diagnostycznych i tworzącego się rejestru ratowników medycznych. O ile jednak w przypadku tych zawodów medycznych, poszczególne rejestry są (lub będą) prowadzone przez organy poszczególnych samorządów zawodowych, o tyle w sytuacji ww. „niektórych” zawodów medycznych Centralny Rejestr prowadzony będzie przez Centrum e-Zdrowia, które podlega Ministerstwu Zdrowia.

Wnioski o rejestrację (o wpis) w Centralnym Rejestrze będzie przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej (rizm.ezdrowie.gov.pl). Do wniosku należy dołączyć m.in. odwzorowania cyfrowe (skan lub zdjęcie) dokumentów potwierdzających wykształcenie lub uzyskanie kwalifikacje (np. dyplomu ukończenia studiów). Złożenie wniosku o rejestrację (wpis) do Centralnego Rejestru będzie podlegać opłacie w wysokości 100 zł. Weryfikacją wniosków zajmą się właściwe miejscowo dla wnioskodawców urzędy wojewódzkie.

Przepisy przewidują czas na złożenie wniosku o wpis do Centralnego Rejestru do dnia 26 września 2024 roku (w stosunku do osób, które na dzień wejścia w życie przepisów, tj. 26 marca 2024 roku spełniają warunki uprawniające ich do uzyskaniu wpisu w Centralnym Rejestrze).

Bez wpisu do Centralnego Rejestru, osoby wykonujące „niektóre” zawody medyczne będą mogły nadal je wykonywać, ale tylko do dnia 26 września 2025 r. W praktyce oznacza to, że po tej dacie „niektóre” zawodowy medyczne będą mogły być wykonywane wyłączenie przez osoby, które zostały zarejestrowane w Centralnym Rejestrze.

Wyżej wymienione zawody medyczne m.in. będzie można wykonywać na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy będą zatrudniać osoby (wykonujące jeden z ww. zawodów medycznych) będą mieli możliwość weryfikacji uprawnień do wykonywania danego zawodu medycznego. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż wpis do rejestru ma stanowić warunek niezbędny do wykonywania danego zawodu medycznego.

Zakres czynności zawodowych „niektórych” zawodów medycznych

Nowe przepisy to jednak nie wyłącznie nowe obowiązki rejestracyjne. Przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych precyzują również zakres czynności zawodowych właściwych dla każdego z tych „niektórych” zawodów medycznych.

Dodatkowo, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad rozporządzeniem ze szczegółowym wykazem czynności zawodowych, które będą mogły wykonywać osoby wykonujące poszczególne z „niektórych” zawodów medycznych. 

Ustawa przewiduje również ochronę prawną dla tytułów zawodowych ww. „niektórych” zawodów medycznych. Posługiwanie się tytułem zawodowym bez wymaganych przepisami ustawy uprawnień stanowić będzie wykroczenie, zagrożone karą grzywny, a w niektórych przypadkach również karą ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących „niektóre” zawody medyczne

Ustawa określając zasady wykonywania „niektórych” zawodów medycznych, wprowadza również odpowiedzialność zawodową osób wykonujących te zawody. Odmiennie jednak niż w przypadku innych zawodów medycznych (takich jak np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, czy farmaceuci), gdzie osoby je wykonujące zrzeszone są w samorządy zawodowe i podlegają orzecznictwu sądów dyscyplinarnych tych samorządów, w przypadku „niektórych” zawodów medycznych Minister Zdrowia utworzy Komisje Odpowiedzialności Zawodowej, w skład których wejdą przedstawiciele poszczególnych tych zawodów medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa.

Komisje Odpowiedzialność Zawodowej będą miały możliwość orzekania kar: upomnienia, nagany, kar pieniężnych (od jednokrotnego do trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę); zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (na okres do 5 lat) oraz kary pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Od orzeczeń Komisji Odpowiedzialność Zawodowej przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję, a następnie odwołanie do sądu apelacyjnego.

Dla pracodawców i zleceniodawców (a więc osób wykonujących „niektóre” zawody medyczne na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) szczególne znaczenie będzie miało zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (na okres do 5 lat) lub pozbawienie danej osoby uprawnień do wykonywania zawodu medycznego. Powyższe kary za przewinienia zawodowe orzeczone przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej (które będą prawomocne), będą mogły stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego (a więc rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika) albo podstawę do rozwiązania umowy cywilnoprawnej. 

Dodatkowe dni wolne na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Nowe przepisy przewidują dodatkowe dni wolne na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z takiego dodatkowego urlopu będzie mogła skorzystać: osoba wykonująca ww. zawód medyczny, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach ustawicznego kształcenia.

Według ustawodawcy (uzasadnienie projektu ustawy), z uwagi na to, że w stosunku osób wykonujących ww. zawody medyczne został nałożony obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, konieczne jest przyjęcie rozwiązań zapewniających możliwość uczestnictwa przez takie osoby w szkoleniach czy innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wprowadzenie takiego dodatkowego urlopu szkoleniowego w ocenie ustawodawcy jest kluczowe, aby ww. osoby nie musiały wykorzystywać własnego urlopu wypoczynkowego w powyższym celu.

Wymiar takiego dodatkowe urlopu to 6 dni roboczych (a więc przypadających na dni pracy w harmonogramie czasu pracy) w dany roku kalendarzowym. Urlop taki ma być płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a jego termin każdorazowo ma być uzgodniony z pracodawcą.

Ustawodawca podczas projektowania przepisów zaznaczył, że istotne jest ustalenie tego urlopu przez pracownika z pracodawcą. Oznacza to, że pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie takiego urlopu szkoleniowego z powodu szczególnych potrzeb, np. gdy taka nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy.

Co więcej, na pracowniku korzystającym z takiego dodatkowego urlopu szkoleniowego będzie spoczywał obowiązek odpowiedniego udokumentowania, iż odbył szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.