• Krystyna Szlęzak, autor |
 • Mariusz Głodek, autor |
 • Paweł Kasprzycki, autor |
5 min

W opublikowanym przez nas niedawno na blogu KPMG artykule, wskazywaliśmy na zbliżające się wejście w życie nowego wymogu skierowanego do podatników CIT polegającego na obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych zgodnie ze strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (dalej: JPK CIT) oraz ich przesyłania do organów podatkowych bez uprzedniego wezwania.

Informowaliśmy wówczas, że zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. (dalej: „projekt Rozporządzenia”) planowane jest nałożenie obowiązku uzupełnienia ksiąg w formie elektronicznej (JPK_KR) o dodatkowe informacje, jednak projekt Rozporządzenia był nadal w fazie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Zastanawialiśmy się również nad tym, czy Ministerstwo Finansów (dalej: „MF”) nie zdecyduje się na audyt JPK CIT bądź odroczenie terminu jego wejścia w życie.

27 lutego Ministerstwo Finansów (dalej: „MF”) odniosło się do zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych uwag, zapraszając jednocześnie na konferencję uzgodnieniową.

Stanowiska prezentowane przez MF w opublikowanej tabeli są raczej skrótowe, czasami enigmatyczne, lecz jednocześnie nie zawsze są konkluzywne. MF wskazuje na kilka obszarów, które wymagają dalszej analizy oraz proponuje, by zostały omówione w trakcie konferencji uzgodnieniowej, zaplanowanej na 1 marca 2024 r. w godz. 12:30 – 14:30.

Tym niemniej, z opublikowanego dokumentu wyciągnąć można już teraz kilka ważnych dla podatników informacji, które przybliżamy w poniższym wpisie.

Jedną z kluczowych informacji jest ta, że MF nie poinformowało, by rozważało przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących JPK CIT.

Niemniej, wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom dotyczącym przesunięcia terminu wejścia w życie tego obowiązku, MF poinformowało o przyjęciu rozwiązania nazwanego „pośrednim”, tj. o wprowadzeniu fakultatywności objęcia JPK CIT części danych w pierwszym roku obowiązywania regulacji. MF wskazało w tym zakresie na dane dotyczące: 

 • określenia wysokości, rodzaju i typu różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym;
 • wysokości i rodzaju dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;
 • nr KSeF,
 • danych z ewidencji ŚT i WNiP.

Jednocześnie, ze stanowiska MF można wywnioskować, że to nie wszystkie dane, których ujęcie w JPK CIT będzie fakultatywne w pierwszym roku obowiązywania tych regulacji zgodnie z nowym zamysłem MF. W tym zakresie warto poczekać zatem na kolejną wersję projektu Rozporządzenia, która powinna zostać niebawem opublikowana.

Warto przy tym zauważyć, że w odpowiedzi na inną uwagę MF poinformowało jedynie o tym, że rozważa wprowadzenie w pierwszym roku obowiązku fakultatywnego określenia  wysokości, rodzaju i typu różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym. Miejmy nadzieję, że ostateczne stanowisko w tym zakresie zostanie zaprezentowane już podczas konferencji uzgodnieniowej.

JPK CIT a środki trwałe

W ramach konsultacji publicznych zgłoszono uwagę odnoszącą się do problemu konieczności historycznego uzupełniania danych, które na moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji nie były wymagane, co byłoby problematyczne w przypadku środków trwałych podlegających wieloletniej amortyzacji.

Odpowiadając na tę uwagę, MF wskazało jednakże, że zgodnie z intencją projektodawcy, dane historyczne nie będą wymagane od podatników. Jednocześnie, MF poinformowało o wyodrębnieniu schemy JPK-EŚT (dotyczącej ewidencji środków trwałych).

Prezentacja różnic pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym

Jak wskazywaliśmy w poprzednim artykule, projekt Rozporządzenia zakłada uzupełnienie JPK_KR o wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym na poziomie poszczególnych zapisów:

 • kosztów podatkowych niebędących kosztem bilansowym,
 • kosztów bilansowych niebędących kosztem podatkowym,
 • przychodów podatkowych niebędących przychodem bilansowym,
 • przychodów bilansowych niebędących przychodem podatkowym,
 • przychodów niepodlegających opodatkowaniu,
 • kosztów związanych z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu,
 • dochodów wolnych od podatku;

Odnosząc się do uwagi zmierzającej do rezygnacji takiego obowiązku, MF uznał ją za niezasadną, wskazując że jej uwzględnienie stałoby w sprzeczności z celem ustawodawcy dla wprowadzonych zmian. Wydaje się zatem, że na ten moment założyć należy konieczność przygotowania się do powyższego obowiązku. 

Konta pozabilansowe poza JPK CIT

W jednej z uwag zgłoszono postulat wprowadzenia dodatkowych znaczników umożliwiających odniesienie się do kont pozabilansowych, które mogłyby być podstawą dla zaprezentowania różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym. MF nie uznało tej uwagi za zasadną, informując o rezygnacji z przekazywania kont pozabilansowych.

Możliwość podziału JPK CIT na okresy

Nowością jest propozycja MF podziału plików JPK_KR (których rozszerzenie do tzw. struktury JPK CIT było przedmiotem konsultacji) na okresy wybrane przez podatnika, wskazując jako przykład okresy miesięczne bądź kwartalne.

Propozycja ta zaadresować ma problem wielkości plików JPK_KR, które w przypadku niektórych, największych podatników, już obecnie potrafią zajmować ponad 10 GB za jeden miesiąc, a proponowany przez MF zakres danych, o które podatnicy powinni uzupełnić aktualnie prowadzone księgi rachunkowe, spowodowałby jeszcze większy rozmiar pliku xml zawierającego JPK CIT.

Niewątpliwie propozycja MF powinna ułatwić techniczną stronę obsługi nowego obowiązku. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, że nowe obowiązki mogą wymagać – poza samym merytorycznym przygotowaniem – także przygotowania technicznego w postaci wzmocnienia zasobów informatycznych / sprzętowych, tak by były w stanie obsłużyć JPK CIT. 

Zagadnienia wymagające dalszej analizy

Jednocześnie, jak wspomnieliśmy na początku artykułu, w opublikowanym dokumencie MF nie odniósł się merytorycznie do wszystkich podniesionych uwag, wskazując, że wymagają one dalszej analizy.

Takimi zagadnieniami są w szczególności:

 • mapowanie u jednostek, które posługują się rozszerzoną prezentacją bilansu (np. prezentując rozliczenia międzyokresowe z kontraktów długoterminowych) bądź posługujących się różnym nazewnictwem poszczególnych kont
 • stosowanie znaczników przez podmioty prowadzące księgi wg MSR.

Jednocześnie, nie można wykluczyć, że dalsze obszary wymagające takich analiz mogą ujawnić się podczas planowanej konferencji uzgodnieniowej.

MF zaprasza na konferencję uzgodnieniową

Część z przedstawionych uwag do proponowanych zmian, nie doczekała się jeszcze stanowiska MF bądź odniesiono się do nich w enigmatycznej formie. Jednakże, docenić należy skierowane przez MF zaproszenie na konferencję uzgodnieniową w kwestii omówienia uwag i sugestii wniesionych w trakcie konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia. Konferencja zaplanowana jest na 1 marca 2024 roku w godzinach 12:30 – 14:30.

Co przyniesie przyszłość?

Jak wskazaliśmy powyżej, MF część uwag uznała za zasadne bądź częściowo zasadne. Jednakże, póki nie zostanie opublikowana kolejna wersja projektu Rozporządzenia, podatnicy nie mogą być pewni sposobu ich zaadresowania / uwzględnienia. Dodatkowo, część uwag nadal wymaga analiz ze strony MF.

Pomimo tego, nadal należy spodziewać, że w przeciwieństwie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wdrożenie JPK CIT odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Dla przypomnienia, oznacza to, że za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r. do przekazywania JPK CIT zobowiązani zostaną:

 • podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
 • podatkowe grupy kapitałowe;

Oznaczać to będzie, że w szczególności tym podmiotom pozostanie niewiele czasu na dostosowanie systemów informatycznych i księgowych do nowych wymogów.

Biorąc pod uwagę, że finalny zakres danych objętych raportowaniem JPK CIT wciąż nie jest znany, w celu prawidłowego przygotowania się do wejścia w życie nowych obowiązków, konieczne jest bieżące analizowanie komunikacji ze strony MF.

Eksperci KPMG są gotowi, żeby wesprzeć Państwa w przygotowaniu się i praktycznym wdrożeniu zmian.
 • Krystyna Szlęzak

  Krystyna Szlęzak

  autor, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Podatków Międzynarodowych

  Blog articles
 • Mariusz Głodek

  Mariusz Głodek

  autor, Tax Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Blog articles
 • Paweł Kasprzycki

  autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Podatków Międzynarodowych

  Blog articles