• Agnieszka Kobus, autor |
1 min

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy przyznający notariuszom prawo dokonywania na określonych zasadach wpisów w księgach wieczystych. Projektowana ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo poprzez niezwłoczne (tj. bezpośrednio po dokonaniu czynności prawnej), dokonywanie wpisów w księgach wieczystych umów przenoszących prawo własności oraz ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe przez notariuszy a także przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków o wpisy.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami notariusze, spełniający wymogi określone w ustawie, uprawnieni będą do rozpoznawania wniosków o wpis w księdze wieczystej dotyczących ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami dotyczącymi tego lokalu. Dodatkowo notariusz będzie uprawniony do rozpoznawania wniosków o wpis w księdze wieczystej dotyczące przyłączenia i odłączenia nieruchomości lub ich części, związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali, wraz z ujawnieniem w księgach wieczystych ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń w rozporządzaniu oraz innych praw i roszczeń. Oznacza to, ze notariusze będą uprawnieni do zakładania nowych ksiąg.

Notariusz będzie miał obowiązek zawiadomienia też o dokonanym wpisie wnioskodawcę oraz osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić, pouczając o terminie i sposobie zaskarżenia oraz skutkach niezaskarżenia wpisu.

Do postępowania w sprawie rozpoznawania wniosków o wpis przez notariusza będą miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Na wpis dokonany przez notariusza będzie przysługiwała skarga do sądu rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta w której dokonano wpisu.

Proponowane rozwiązanie będzie dobrowolne, i to od woli stron czynności notarialnej będzie zależało czy powierzyć dokonanie wpisu notariuszowi czy też złożyć wniosek do sądu.