• Renata Kulpa, autor |
2 min

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jednym z założeń dyrektywy jest zapewnienie pracownikom szkolenia dla celów wykonywania pracy.

W następstwie planowanego wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wprowadzono w projekcie ustawy nowelizującej Kodeks Pracy nowe uprawnienia pracownicze w postaci prawa do nieodpłatnych szkoleń, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Zgodnie z treścią projektu ustawy, implementującego unijną dyrektywę, w przypadku zobowiązania pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, jeśli zobowiązanie to wynika z układu zbiorowego pracy, innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu ustalanego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, albo gdy obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń wynika z przepisów prawa lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do jego czasu pracy.

Powyższe oznacza, że obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie, że przeprowadzane szkolenie:

a)     będzie nieodpłatne,

b)     będzie zaliczało się do czasu pracy

c)     będzie odbywało się (w miarę możliwości) w godzinach pracy.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w obecnie obowiązującym porządku prawnym Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców jedynie do zapewnienia pracownikom szkoleń z zakresu BHP, co oznacza, że obecnie ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku zaliczenia do czasu pracy szkoleń innych, niż wyłącznie te, które pozostają w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jeśli omawiane przepisy wejdą w życie w niezmienionym kształcie, to istnieje wówczas ryzyko, że szkolenia, które będą odbywać się częściowo lub w całości poza godzinami pracy, będą stanowiły dla pracownika pracę w godzinach nadliczbowych, za którą należy się odpowiednia rekompensata w postaci czasu wolnego bądź wynagrodzenia powiększonego o odpowiedni dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż propozycja powyższych rozwiązań znajdujących się w projekcie ustawy nie ma charakteru ostatecznego. Są to wstępne założenia, konsultowane obecnie z partnerami społecznymi. Powyżej prezentowane informacje mogą ulec modyfikacjom w toku procesu legislacyjnego.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z wprowadzeniem omawianych przepisów do Kodeksu pracy.

Powiązane

Inne publikacje i usługi