• Mikołaj Zdyb, autor |
  • Kinga Kowallek, autor |
3 min

Na mocy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadzono nową funkcję Portalu Rejestrów Sądowych umożliwiającą subskrypcję newslettera KRS. Użytkownicy będą informowani automatycznie, na wskazany adres e-mail, o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej konkretnego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. Zgodnie z intencją ustawodawcy, takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Newsletter jest rozsyłany automatycznie, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie kradzieży spółek. Użytkownik otrzymujący alert otrzymuje natychmiastowy dostęp do zmian rejestrowych danej spółki. 

Zjawisko „kradzieży spółki”

Poprzez „kradzież spółki” należy rozumieć zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonaną przez Sąd Rejestrowy na wniosek osoby nieuprawnionej, na podstawie sfałszowanych dokumentów. Aktualizowane w ten sposób dane mogą pozwolić osobie nieuprawnionej na faktyczne przejęcie kontroli nad spółką np. poprzez rejestrację zdarzeń korporacyjnych, które w rzeczywistości nie miały miejsca, takich jak np. zmiany sposobu reprezentacji i uprawnionych do niej osób, a nawet zmiany w strukturze własnościowej spółki. Rodzi to ryzyko utraty majątku spółki np. poprzez zaciągnięcie przez osoby nieuprawnione kredytów, wypłacenie środków, a nawet sprzedaż majątku spółki.

Otrzymanie alertu o zmianach w rejestrze ma pozwolić przedsiębiorcom na uzyskanie informacji, że osoba nieuprawniona złożyła wniosek o wpis i szybką reakcję -  podjęcie działań mających na celu zapobieżenie kradzieży spółki.

Jak działa newsletter KRS?

Usługa newslettera została uruchomiona 21 czerwca 2022 r. Od tego dnia, na stronie Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) każdy użytkownik posiadający konto może uruchomić usługę newslettera poprzez wpisanie w odpowiedniej zakładce numeru KRS podmiotu, na temat którego chce otrzymywać informacje. Może to dotyczyć każdego podmiotu wpisanego do KRS, zarówno w rejestrze przedsiębiorców, jak i w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wprowadzono jednak ogrniczenie, zgodnie z którym jeden użytkownik może otrzymywać powiadomienia dotyczące maksymalnie 50 podmiotów. Bez względu na ilość podmiotów objętych alertem, usługa jest bezpłatna.

W zgłoszeniu należy wskazać okres obowiązywania subskrypcji - maksymalnie wynosi on jeden rok, z możliwością przedłużenia na okres nieprzekraczajacy kolejnego roku. Co istotne, możliwe jest wprowadzenie indywidualnych parametrów takich jak okres obowiązywania, odnowienie, czy odwołanie subskrypcji, dla każdego z monitorowanych podmiotów

Użytkownik otrzyma powiadomienia na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta w PRS.

Warto również wskazać, że newsletter może być traktowany nie tylko jako narzędzie do przecidziałania kradzieży spółek, ale również umożliwi subskybentom ustalenie etapu postępowania rejestrowego prowadzonego przez sąd rejestrowy, co wpłynie na poprawę funkcji informacyjnej KRS.

O jakich informacjach dowiemy się z newslettera?

Informacje przekazywane w ramach powiadomień:

  1. rejestracja sprawy na wniosek – informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy),
  2. rejestracja sprawy z urzędu - informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy),
  3. wpis w rejestrze – informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy, datę wpisu i numer wpisu (bez opisu rodzaju sprawy).

Informacje mają charakter podstawowy, ich zadaniem jest wyłącznie zasygnalizowanie o danym zdarzeniu. W celu zapoznania się ze szczegółami sprawy, osoba zainteresowana będzie musiała zapoznać się aktami rejetrowymi, czy też pełnymi informacjami o podmiocie wpisanym do KRS.

Należy mieć również na uwadze, że otrzymywane powiadomienia będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń, które miały miejsce po dodaniu danego podmiotu do kategorii podmiotów obserwowanych (na przyszłość).

Podsumowanie

Co do zasady, wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Choć nie można oczekiwać, aby rozwiązanie to całkowicie wyeliminowało problem „kradzieży spółek”, to jednak może ono pozwolić na zwiększenie kontroli nad postępowaniami rejestrowymi dotyczącymi spółki, a tym samym poziomu jej bezpieczeństwa oraz jej wspólników i członków władz. Osoby uprawnione będą miały możliwość szybszej reakcji na bezprawnie złożone wnioski, np. poprzez wzięcie udziału w toczących się postępowaniach, zaskarżenia orzeczenia o wpisie, czy powiadomienie organów ścigania o bezprawnych działaniach osób nieuprawnionych, co powinno przyczynić się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego.

Powiązane

Inne publikacje i usługi