• Anna Panek, autor |

Od 1 marca 2020 roku zacznie się prawdziwa rewolucja cyfrowa w Krajowym Rejestrze Sądowym – począwszy od tego dnia akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają być prowadzone jedynie w systemie teleinformatycznym, a co więcej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej.

Pod koniec 2017 roku w Sejmie rozpoczęły się prace nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Prace te miały na celu wprowadzenie ułatwień dla podmiotów (osób) przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych (zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż z roku na rok wzrasta liczba podmiotów rejestrujących się np. w rejestrze przedsiębiorców) i miała zapewnić rozwiązania umożliwiające łatwiejszy kontakt podmiotów z sądem.

Potrzeba zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym była uzależniona od zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. W ocenie ustawodawcy obecna praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego przestała odpowiadać aktualnym potrzebom obrotu gospodarczego.

Etapy digitalizacji Krajowego Rejestru Sądowego – na pierwszy ogień poszły e-sprawozdania finansowe, co dalej?

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) wprowadziła reformę cyfrową polegającą na stopniowym wprowadzaniu elektronicznych rozwiązań.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie digitalizacji cyfrowej postępowania rejestrowego przed sądem rejestrowym.

ETAP (1)

Od 15 marca 2018 roku przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej. W początkowej fazie tego etapu (do 1 października 2018 roku) było możliwe składanie sprawozdań finansowych w formie skanu. Obecnie (od 1 października 2018 roku) podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek składania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej, a co więcej e-sprawozdania muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

ETAP (2)

Od 9 kwietnia 2018 roku zaczęło działać Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.  Gromadzone są w nim i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które są podstawą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub podlegają obowiązkowi złożenia do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ETAP (3)

Od 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w postaci elektronicznej.

 

W założeniach ustawodawcy, które były prezentowane w uzasadnianiu do Ustawy, możemy zapoznać się z przykładami, które pokazują, jak w teorii ma funkcjonować nowy elektroniczny system Krajowego Rejestru Sądowego:

  • system nie będzie pozwalał na pozostawianie pustych pól, które w założeniu są obligatoryjne – o konieczności wypełnienia pola osoba wypełniająca wniosek ma zostać poinformowania,
  • system ma przewidywać możliwość wyboru z listy – co ma uniemożliwić wypełnianie wniosków w sposób wadliwy,
  • system ma również wymuszać na osobie składającej wniosek podanie niezbędnych danych po wyborze przez tę osobę przedmiotu wniosku,
  • system ma pozwalać również na automatyczne generowanie informacji o powiadomieniach o doręczanych stronie dokumentach sądowych – powiadomienia takie mają być wysłany na wskazany przez daną osobę adres e-mailowy.

Do dnia wejścia przepisów (1 marca 2020 roku) został miesiąc, a nadal nie ma żadnych szczegółowych informacji o tym, jak system będzie wyglądał oraz w jaki sposób będzie funkcjonował. Trudno w tym momencie stwierdzić, czy rzeczywiście składanie wniosków będzie intuicyjne czy jednak przysporzy więcej problemów przedsiębiorcom.