• Anna Panek, autor |

28 sierpnia 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (dalej „Rozporządzenie”).

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osób poniżej 15 roku życia jest, poza nielicznymi wyjątkami, zabronione.

Z pracownikiem młodocianym można zawrzeć umowę w dwóch sytuacjach - w celu przygotowania zawodowego i przy wykonywaniu prac lekkich. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego uregulowane są rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania. Przepisy ww. rozporządzenia określają również zasady wynagradzania pracowników młodocianych - zarówno w okresie nauki zawodu, jak i dla odbywających przyuczenie do wykonywania zawodu.

Zwiększenie stawki procentowej wynagrodzeń o 1 punkt procentowy

Wynagrodzenie pracowników młodocianych obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Dnia 1 września 2019 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia. Główna zmiana polega na zwiększeniu o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Stawki te po zmianach kształtują się na poziomie:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5% (wcześniej nie mniej niż 4%),
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 6% (wcześniej nie mniej niż 5%),
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7% (wcześniej nie mniej niż 6%).

Czy zmiana ta dotyczy wszystkich pracowników?

Rozporządzenie nie przewiduje zmian polegających na zwiększeniu stawki procentowej wynagrodzeń o 1 punkt procentowy w stosunku do pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Stawki dla tych pracowników pozostają na poziomie 4%.

Od kiedy zmiany obowiązują?

Zwiększone stawki procentowe wynagrodzeń mają zastosowanie od 1 września 2019 roku w stosunku do pracowników młodocianych zatrudnionych przed tym dniem w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.