• Anna Panek, autor |

Od dnia 1 lipca 2019 roku mają zastosowanie nowe wytyczne wynikające z Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych o treści „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”.

Mowa o załącznikach III i IV Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych uzgodnionego przez podgrupę roboczą ds. oświadczeń w Komisji Europejskiej1 (dalej „Dokument techniczny”). Dotyczą one ograniczenia możliwości umieszczenia na produktach kosmetycznych oświadczeń „nie zawiera” („free from”) lub oświadczeń o hipoalergiczności „hipoalergiczny”.

Celem Dokumentu technicznego jest przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 655/20132 określającego wspólne kryteria dotyczące oświadczeń jakie są stosowane na produktach kosmetycznych. Dokument techniczny, choć nie ma charakteru prawnie wiążącego, należy traktować jako zestaw najlepszych branżowych praktyk.

Oświadczenia nie mogą wprowadzać w błąd

Z Dokumentu technicznego wynika, że w przypadku oświadczeń „nie zawiera” potrzebne jest określenie wspólnych kryteriów, aby zapewnić odpowiednią i wystarczającą ochronę konsumentów i profesjonalistów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami. Informacje podawane przez producentów powinny być przede wszystkim zgodne z przepisami prawa, prawdziwe, udowodnione, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe oraz powinny pozwalać na świadome podejmowanie decyzji przez konsumentów.

Kryterium zgodności z przepisami polega na tym, że na oświadczeniach umieszczonych na produktach kosmetycznych nie należy umieszczać określenia „nie zawiera” lub oświadczenia o podobnym brzmieniu w sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują, że stosowanie wskazanych składników w danym produkcie jest zakazane. Przykładem może być oświadczenie „produkt nie zawiera kortykosteroidów” – takie oświadczenie nie będzie zgodne z wytycznymi Dokumentu technicznego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 stosowanie kortykosteroidów jest zabronione w produktach kosmetycznych.

Z kolei kryterium świadomego podejmowania decyzji polega na umożliwieniu konkretnej grupie docelowej świadomego wyboru danego produktu ze względu na jego charakter czy np. skład tego produktu. Przykładowo są to takie oświadczenia jak: „nie zawiera alkoholu” czy „nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego”, np. w produktach przeznaczonych dla wegan.

Jeśli chodzi natomiast o oświadczenia dotyczące hipoalergiczności - „hipoalergiczny”, Dokument techniczny przewiduje że takie oświadczenie może być jedynie zastosowane w przypadkach, gdy produkt kosmetyczny został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału alergennego. Wskazuje się, że użycie oświadczenia „hipoalergiczny” nie gwarantuje całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych, w związku z czym producenci wprowadzający dany produkt na rynek powinni rozważyć zapewnienie konsumentom dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących znaczenia takiego oświadczenia.

Jaki jest cel tych wytycznych?

Wytyczne mają na celu ustanowienie wspólnych kryteriów takich jak zapewnienie wysokiego poziomu ochrony końcowych odbiorców danego produktu, w szczególności przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami dotyczącymi produktów kosmetycznych. Podkreśla się iż ze względu na istotną rolę, jaką produkty kosmetyczne odgrywają w życiu człowieka, ważne jest, by dopilnować, aby informacje przekazywane im w takich oświadczeniach były przydatne, zrozumiałe i wiarygodne, a także umożliwiały im podejmowanie świadomych decyzji oraz wybieranie produktów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom.

Co więcej, podkreśla się, że zarówno wytyczne jak i samo rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 655/2013 mają na celu zapewnienie większej zbieżności działań podejmowanych przez właściwe organy państw członkowskich i zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym, co w konsekwencji ma zacieśnić współpracę między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

1 Technical document on cosmetic claims: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847.

2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetyczny https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0655.