• Anna Panek, autor |

W dniu 29 maja 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość zmian weszła w życie 28 czerwca 2019 roku.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy). Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno obejmować swoim zakresem takie informacje, które są niezbędne do wykonywania ciążących na pracowniku obowiązków. Co więcej, powinno ono być okresowo powtarzane.

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy.

W dniu 28 czerwca 2019 r. na skutek wydania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia zmieniającego weszły w życie następujące zmiany:

1. Zmiana definicji jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w definicji jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów przez taką jednostkę należy rozumieć:

a) placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
b) szkołę ponadpodstawową,
c) podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zwrócić uwagę na istotne zmiany w punkcie e) wymienionym powyżej. W poprzednim stanie prawnym rozporządzenie mówiło o osobach prawnych lub fizycznych prowadzących działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana ta jest istotna dla osób, które prowadzą tzw. działalność nieewidencjonowaną. Zgodnie z Prawem Przedsiębiorców, osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą, do czasu spełnienia wymogów prawnych związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej w zakresie działalności oświatowej.

Zmiany te jako jedyne wejdą w życie 1 września 2019 roku.

2. Szkolenia okresowe – zmiana katalogu podmiotów zobowiązanych do odbywania szkoleń okresowych

W dniu 9 listopada 2018 roku została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa ta wprowadziła zmiany w Kodeksie pracy w zakresie możliwości zwolnienia pracowników (niektórych pracowników administracyjno-biurowych) z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych może zostać zwolniony z szkolenia okresowego.

W związku z powyższym, konieczne było wprowadzenie zmian do rozporządzenia regulującego szkolenie BHP i zostały wyodrębnione dwie dodatkowe grupy podmiotów którzy są zobowiązani do udziału w szkoleniu:

  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych, oraz
  • pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Pieczątki i pieczęcie na karcie szkoleniowej i zaświadczeniu

Najnowsze wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą Państwo znaleźć na stronie Sejmu (w załącznikach do omawianego rozporządzenia zmieniającego): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001099

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy (na karcie szkolenia wstępnego) oraz osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia (na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia).Od dnia 28 czerwca 2019 roku nie jest wymagane stosowanie pieczęci przez wyżej wymienione podmioty. Obecnie w przypadku karty szkolenia wstępnego wystarczy wpisać „oznaczenie pracodawcy”, a w przypadku zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystarczy umieścić jedynie podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia.

Co więcej, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc i mogą być nadal stosowane zgodnie z dotychczasowym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.