• Anna Panek, autor |

Projekt dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Ustawa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz umów o dzieło. Projekt został uchwalony 4 lipca 2019 r. i niebawem trafi do Senatu.

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadza ona zerowy podatek PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w danym roku podatkowym (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

Cele projektowanej ustawy

Głównym celem projektowanych zmian jest obniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób, które wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia zawartych z pracodawcami. W ocenie ustawodawcy, zmniejszenie obciążeń ułatwi młodym ludziom rozpoczęcie pracy oraz da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w tzw. „szarej strefie”. Przewiduje się, że ustawa przyczyni się do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej.

Limity

Zwolnienie z podatku PIT ma dotyczyć przychodów osiąganych przez osoby do 26 roku życia do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w danym roku podatkowym. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, limit będzie obowiązywał niezależnie od liczby umów, które pracownik zawrze w danym roku. Jedyne o czym trzeba pamiętać to fakt, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku, nie będą uwzględniane przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione z podatku dochodowego oraz przychody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od kiedy?

Planuje się, że znowelizowane przepisy wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 r. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 roku limit zwolnienia od podatku wynosić ma 35 636,67 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia, osoba do 26 roku życia będzie musiała złożyć odpowiednie płatnikowi, aby ten, przy wypłacaniu wynagrodzenia nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy. W tym roku takie oświadczenie będzie miało zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, a płatnik pobierze zaliczki na podatek PIT, to przy rozliczeniu rocznym PIT za 2019 rok pobrane zaliczki będą podlegały zwrotowi.