KPMG har gjennomført en evaluering av landets 21 Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Evalueringen viser at sentrene leverer nyttige og etterspurte tjenester til kommunene, innenfor sine ansvarsområder. Sentrenes organisering i en vertskommunemodell fremstår som hensiktsmessig. Selv om sentrene leverer godt med relativt begrensede midler, er det vesentlige utfordringer knyttet til organiseringen og finansieringen av sentrene.

Sentrene opererer med finansiering fra en lang rekke tilskudd som de søker på, i tillegg til driftstilskuddet fra Helsedirektoratet. Disse tilskuddene er overveiende ettårige. Videre er det liten grad av strukturert samarbeid mellom sentrene. Dette gjelder også deres ellers gode samarbeid med Statsforvalteren og Senter for omsorgsforskning. Den samlede effekten av disse utfordringene er at sentrenes innsats preges av kortsiktighet, og at de i for liten grad er forankret i kommunene.

Sentrenes rapportering er også i fragmentert, og gir i liten grad nyttig styringsinformasjon eller læring. Evalueringen gir konkrete anbefalinger for hvordan sentrene kan innrette arbeidet på en måte som kan gi bedre langsiktig effekt, der Helsedirektoratet kan gi dem de nødvendige forutsetningene for et mer strukturert og kunnskapsbasert samarbeid.