Særavgiften på landbasert vindkraft ble foreslått i statsbudsjettet for 2022, men fordi avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte, ble iverksettingen av avgiften utsatt. Dette er nå avklart, og avgiften trer i kraft fra og med 1. juli 2022. Inntektene fra særavgiften vil tilfalle staten, men skal fordeles til vertskommunene.

Under høringen var det diskutert hvorvidt avgiften skulle ilegges basert på antall kWh produsert i løpet av en skattleggingsperiode (produksjonsmodellen) eller ilegges basert på en avgiftssats per MW samlet installert effekt i et vindkraftverk i en skattleggingsperiode (effektmodellen). Resultatet ble at avgiften ilegges i tråd med produksjonsmodellen med 1 øre per produsert kWh.

Av forslaget følger det at administrative hensyn tilsier at avgiften begrenses til å omfatte vindkraftverk som er konsesjonspliktige etter energilovgivningen. Det er dermed innehavere av konsesjon for vindkraftverk som pålegges avgiften og som er avgiftssubjekt. 

Vindkraft til havs faller utenfor avgiften slik loven nå er utformet.

Særavgiftssystemet er basert på egenfastsetting fra de avgiftspliktige slik at de avgiftspliktige selv må kvalitetssikre avgiftsgrunnlaget og innbetale skyldig avgift. Hva som skal være skattleggingsperioden er det ikke tatt endelig stilling til, men det er foreløpig lagt opp til at avgift som gjelder produksjon i 2022 skal rapporteres og betales i 2023.