Arbeidslivskriminalitet: Hvordan sikre en ansvarlig leverandørkjede?

Arbeidslivskriminalitet

I den lesverdige boka «Svart-maling – kriminelle bygger Norge», skrevet i 2017 av journalist Einar Haakaas, beskrives det hvordan et kriminelt kosovo-albansk mafianettverk utførte malingsoppdrag i blant annet Statsministerboligen, Forsvarsdepartementet og Skattedirektoratet uten å bli stanset av politiet. I etterpåklokskapens lys fremstår det som underlig at de kriminelle underleverandørene heller ikke ble fanget opp av oppdragsgiverne tidligere.

1000

Kontaktpersoner

Enkelte virksomheter har de siste årene bygget opp intern kompetanse om arbeidslivskriminalitet, men mange mangler fortsatt fagkompetanse og ressurser til å lokalisere A-krim i leverandørkjeden.

Siden A-krimfeltet er mangfoldig og inkluderer alt fra trygdesvindel til korrupsjon, er det nødvendig med ulike tilnærminger for å redusere risikonivået.

I KPMG har vi tro på en systematisk tilnærming, med digital støtte til informasjonsinnhenting og risikovurdering. Her følger noen forslag:

  • Etabler et risikobasert system for ansvarlig leverandørstyring som bidrar til spisset oppfølging av leverandører i risikosonen. Bruk mindre tid på oppfølging av leverandører som har bevist at de etterlever loven og oppdragsgivers krav.
  • Benytt offentlig tilgjengelig informasjon. Norge er et av landene i verden med mest tilgjengelig offentlig firmainformasjon. Digitale løsninger åpner for omfattende søk knyttet til hele leverandørkjeden, i ulike kilder, med overvåking av endringer underveis i kontraktsperioden.
  • Snakk med de ansatte hos underleverandøren. Stedlige kontroller ute i feltet, på anleggsområdet, fabrikken, fisketråleren, jordbærjordet eller terminalen viser at oppdragsgiver tar arbeidsvilkår på alvor. Dessuten kan kontrollsituasjonen åpne opp for tips og varsling fra de de ansatte i leverandørkjeden, som følges opp med ledelsen hos underleverandøren i etterkant av kontrollen.
  • Involver leverandørene. Vis at du bryr deg overfor leverandørene, be om innspill til kravene som stilles og bidra med opplæring ved behov. Mindre alvorlige lovbrudd kan i enkelte tilfeller skyldes inkompetanse hos leverandøren.
  • Bistå myndighetene og ditt lokale A-krimsenter. Dersom det avdekkes misligheter bør dette videreformidles til relevant myndighet for oppfølging.

Ta kontakt med KPMG dersom du trenger bistand til å komme videre, eller til å komme i gang.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.