Voor veel bedrijven breekt binnenkort een periode aan waarin de reguliere jaarverslaggeving wordt uitgebreid met een extra vereiste, namelijk door toevoeging van het thema ESG (Environment, Social en Governance) in de jaarrekening. De verplichting om hierover te rapporteren komt voort vanuit de EU ‘Green Deal’ en is vastgelegd in de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (de CSRD). De standaarden, als onderdeel van de CSRD, zijn opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

Stappenplan richting CSRD Reporting

Afhankelijk van een aantal factoren zijn bedrijven vanaf boekjaar 2024 (rapportering in 2025) of 2025 (rapportering in 2026) verplicht om ESG-informatie aan de reguliere jaarrekening toe te voegen. KPMG heeft een stappenplan ontwikkelt waarmee organisaties aan ‘de hand worden genomen’ om (tijdig) aan de rapportagevereisten vanuit de CSRD te kunnen voldoen.

Het aantal onderwerpen waarover in het jaarverslag gerapporteerd dient te worden komt voort vanuit de verplichtingen van de ESRS en vanuit de verplicht gestelde Double Materiality Assessment (de DMA). Op basis van het vastgestelde verslaggevingskader worden de te rapporteren Key Performance Indicators (KPI’s) en (strategische) doelstellingen bepaald. 

Verzamelen van benodigde informatie voor rapportering

Een vraag die veel bedrijven nog niet kunnen beantwoorden. Immers, voor de traditionele financiële jaarverslaggeving zijn processen en maatregelen van interne beheersing ingericht waarmee alle informatie tijdig intern beschikbaar is. Tijdige oplevering van informatie in het kader van de jaarrekeningcontrole zou daarmee geen probleem moeten zijn.

De benodigde informatie om aan de vereisten vanuit de ESRS en de DMA te kunnen voldoen is echter van andere aard. Hierbij valt te denken aan:

  • Beleidsdocumentatie
  • Uitwerking van strategieën naar concrete doelstellingen (KPI’s)
  • Calculatiemodellen
  • Templates als uitgangspunt voor de jaarverslaggeving
  • Bewijslast als onderbouwing van gepresenteerde waarden
  • Informatie vanuit de afzonderlijke vestigingen en afdelingen
  • Informatie vanuit de waardeketen

Veel organisaties hebben voor bovenstaande benodigdheden geen geformaliseerd proces voor informatieverzameling en monitoring van de voortgang ingericht. Hiermee ontstaat het risico dat informatie en documentatie intern niet of te laat beschikbaar is waardoor te weinig tijd is voor uitvoering van een eerste interne controle, de kwaliteit ontoereikend is en de PBC te laat aan de accountant kan worden opgeleverd. Met alle gevolgen van dien. 

Procesmanagement oplossing voor duurzaamheidsverslaggeving

De KPMG CSRD Process Monitoring Manager (PMM) is een op het Microsoft Power Platform gebaseerde procesmanagement oplossing voor duurzaamheidsverslaggeving, ontwikkeld door KPMG. De configuratie bevat een samenstelling van Microsoft Power Apps, Power Automate en Power BI waarmee klanten grip krijgen op de activiteiten die benodigd zijn in het dataverzamelingsproces. Door toepassing van deze configuratie wordt het proces om de benodigde informatie te verzamelen (efficiënter) ingericht en tijdige verzameling van benodigde documentatie gewaarborgd. De configuratie bevat de mogelijkheid om eenmalige- en/of periodieke taken aan te maken. 

CSRD process monitoring manager infographic

Door toepassing van de geïntegreerde reviewfunctionaliteit wordt gewaarborgd dat de vereiste kwaliteit van de verzamelde data en documentatie al tijdens het verzamelingsproces wordt vastgesteld alvorens deze op de serverlocatie van de klant wordt opgeslagen. Door het gebruik van Power Automate kunnen volledig geautomatiseerd voortgangsoverzichten aan eindverantwoordelijken- en herinneringen voor taakuitoefening worden verstuurd. De dashboarding functionaliteit in Power BI kan de voortgang van het proces worden bewaakt, en waar gewenst worden toegespitst naar afzonderlijke bedrijven, afdelingen, functies, etc. etc. Dit wordt klant specifiek ingericht.

Neem contact op met onze experts

Stefan van der Hooft


Senior Manager, Microsoft
 

vanderhooft.stefan@kpmg.nl

+31 6 30894298