In de snel digitaliserende maatschappij zijn steeds meer datastromen beschikbaar uit een voortdurend groeiend aantal bronnen. In het mobiliteitsdomein valt te denken aan zoek- en reisgedrag van consumenten, maar ook gegevens over de bezetting van voertuigen of de staat van het materieel of de infrastructuur. Dat biedt kansen voor mobiliteitsbedrijven: met data is in potentie directe waarde te realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van het optimaliseren van diensten en producten, het verbeteren van interne processen, het doelmatiger uitvoeren van onderhoud aan bijvoorbeeld infrastructuur of het doen van geoptimaliseerde voorspellingen over de inzet van mensen en materieel. Maar wat is er precies nodig om die potentiële waarde daadwerkelijk te benutten?

Aan de verscheidenheid aan opbrengsten van het gebruik van data is te zien dat ‘data’ een containerbegrip is. Er zijn talloze databronnen, zowel binnen de organisatie als in het ecosysteem waarin de organisatie opereert. In het mobiliteitsdomein valt te denken aan infrastructuurdata, voertuigdata, operationele data, data die mobiliteitsbedrijven genereren, data over de voorkeuren van gebruikers, data over hoeveelheden gebruikers per tijd en locatie – een oceaan aan ongelijksoortige gegevensstromen. 

Datastrategie

Al die verschillende databronnen bieden ongetwijfeld interessante mogelijkheden, maar waar begin je en welke keuzes maak je? In de praktijk bouwen organisaties vaak een datastrategie op basis van bronnen die voorhanden zijn. Use-cases komen voornamelijk bottom-up tot stand. Dat is funest, om twee redenen. Ten eerste is de aansluiting met de bedrijfsstrategie verre van gegarandeerd. En ten tweede leidt deze situatie tot een wildgroei aan use-cases. Als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen komen er immers voortdurend nieuwe databronnen bij. Als de strategie bottom-up tot stand komt, leidt elke nieuwe databron in potentie tot aanpassing van de strategie.

Strategische doelstellingen

Het is in het belang van de organisatie om zulke situaties te voorkomen en regie te nemen. De kernvraag die gesteld moet worden om tot een datastrategie te komen, is: ‘Welke data(bronnen) heb ik nodig om mijn strategische doelstellingen te behalen?’

Daarbij is het essentieel om niet alleen uit te gaan van de databronnen die in de organisatie zelf aanwezig te zijn, maar nadrukkelijk te kijken naar welke bronnen er beschikbaar zijn in het ecosysteem waarin het bedrijf opereert. Voor mobiliteitsbedrijven die hun dienstverlening aan de klant willen optimaliseren, kan het bijvoorbeeld interessant zijn om inzicht te hebben in hoe klanten reizen plannen en uitvoeren binnen het totale mobiliteitsaanbod dat hun ter beschikking staat. Vanuit een verkenning van het ecosysteem en de ontwikkelingen daarin kan een selectie worden gemaakt van bronnen die de meeste impact kunnen hebben op het businessmodel.

smartphone in front of traffic with quote

Dataplatform

De volgende stap is het inrichten van de infrastructuur waarop die databronnen worden ontsloten. Veel organisaties maken hiervoor gebruik van een dataplatform. Met behulp van een dergelijk platform worden data geschoond, geharmoniseerd en gecombineerd waarna (geavanceerde) data-analyse wordt toegepast. Daarmee kunnen vervolgens algoritmes of intelligentie worden gecreëerd. Het inrichten van deze infrastructuur heeft uiteraard een grote technische component, maar er kleven ook andere aspecten aan. Zo dient op alle niveaus oog te zijn voor data security, compliance en privacy.

Datagedreven organisatie

Naast het inrichten van de infrastructuur dient ook de organisatie zelf in staat te zijn om datagedreven te werken. Ook al is de datastrategie dienend aan de strategische doelstellingen van de organisatie, toch is er een cultuurverandering nodig en dienen medewerkers te beschikken over de juiste kennis en competenties. Want voortaan zijn data leidend in de besluitvorming. Dat vergt natuurlijk groot vertrouwen in die data en de waarde ervan. Daarom is ook een goed databeleid onmisbaar: deugdelijk datamanagement en een heldere governance zijn nodig om de datahuishouding op orde te krijgen en te houden. Zo blijven de data betrouwbaar en kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan de ambities van de organisatie.

Dat data kansen bieden, staat als een paal boven water. Maar alleen met een goede datastrategie en een gedegen databeleid komen die kansen ook daadwerkelijk binnen bereik. 

Meer weten over de toekomst van mobiliteit?

Download het visie stuk via het formulier.

Lees meer over de toekomst van mobiliteit en infrastructuur

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.