Geavanceerde technologieën zetten de wereld van de toeleveringsketen op zijn kop. Met snel evoluerende mogelijkheden op het gebied van generatieve AI, data-analyse, automatisering, machine learning, Internet of Things (IoT), blockchain en meer, is de 'slimme' toeleveringsketen hard op weg om het nieuwe normaal te worden.

Dankzij een reeks technologische ontwikkelingen is er een nieuw paradigma aan het ontstaan in ketenmanagement. Eén waarbij organisaties sneller kunnen reageren op dagelijkse verzoeken, problemen proactief kunnen oplossen en fouten en inefficiënties kunnen verminderen. Het kan ook meer zichtbaarheid, transparantie en traceerbaarheid bieden. Maar het belangrijkste is dat organisaties beter bestand zijn tegen toekomstige schokken in de leveringsketen.

Met een toekomst die autonome en zelflerende machines in het vooruitzicht stelt die naadloos het bredere leveringsketenproces beheren, is het nu tijd voor organisaties om de inherente silo's en bedrijfssystemen te doorbreken die hun vooruitgang zullen beperken.

Organisaties moeten om te beginnen de trends omarmen die het jaar 2024 zullen bepalen. Dit betreft het leren over opkomende technologieën, van AI tot gedistribueerde grootboektechnologieën, low-code en no-code platforms en elektrificatie van het wagenpark. Daarna moet de migratie naar een nieuwe digitale architectuur in goede banen worden geleid en vlekkeloos worden uitgevoerd.

Organisaties zullen zich intensief moeten richten op het verzamelen van relevante, schone en goed beheerde data als ze het meeste willen halen uit hun nieuwe investeringen in technologie. Data zal ook cruciaal zijn als organisaties onder druk komen te staan om te voldoen aan veranderende ESG- en Scope 3-verplichtingen.

Deze structurele trends zullen nieuwe bedrijfsmodellen vormen en brede processen verbeteren. Om te voorkomen dat ze achterblijven, is het belangrijk dat organisaties deze trends begrijpen en specifieke acties ondernemen om hun transformatie vroegtijdig te starten. Op deze manier kunnen ze een flexibelere en meer responsieve leveringsketen creëren die de belofte van waardecreatie, kostenverlaging en verbeterde aandeelhouderswaarde kan waarmaken.

Trend 1: Generatieve AI

Generatieve AI (GenAI) is een subset van AI die het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen in leveringsketenmanagement, logistiek en inkoop. Software-engines die worden aangedreven door GenAI kunnen veel grotere datareeksen verwerken dan eerdere vormen van machine learning en kunnen een bijna oneindig complexe reeks variabelen analyseren. GenAI kan ook de nuances van het toeleveringsketen-ecosysteem van een bepaald bedrijf leren, waardoor het zijn analyse na verloop van tijd kan verfijnen en aanscherpen.

De lijst met mogelijkheden voor GenAI is uitgebreid. Het kan helpen bij het waarborgen van inkoop en naleving van de regelgeving, het stroomlijnen en efficiënter maken van productiewerkstromen, of virtuele logistieke communicatie mogelijk maken door virtuele assistenten te gebruiken bij het afhandelen van routinevragen en om snel antwoord te kunnen geven.

Het gebruik van AI is een bedrijfsbrede afweging, waarbij organisaties moeten voorkomen dat ze hun inspanningen verspillen aan verschillende afzonderlijke AI-implementaties. De belangrijkste bedrijfsprocessen moeten strategisch worden heroverwogen en opnieuw worden ontwikkeld om GenAI effectief in te zetten.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Ontwikkel een duidelijke ‘benefits case’ voor elke leveringsketen ‘use case’ die je wilt testen met behulp van generatieve AI. Deze benefits case moet illustreren hoe AI de productiviteit van leveringsketen-medewerkers, voorraad of activa verbetert, samen met de geschatte financiële impact op de activiteiten.


 • Evalueer je huidige leveringsketen-analyseteam opnieuw en bereid je voor op een AI-upgrade. Generatieve AI-teams vereisen vaardigheden die verder gaan dan alleen het migreren van leveringsketen-gegevens en strekken zich uit tot gebieden zoals het verzamelen van externe leveringsketen-marktgegevens voor opname in vectordatabases en chatbots die zijn getraind voor een specifiek operationeel domein.


 • Voer een eerste datascan uit op productie- en distributielocaties om de haalbaarheid van generatieve AI-mogelijkheden te evalueren. Het succes van initiatieven wordt gevoed door de kwaliteit van gegevens, of het nu gaat om interne of externe, gestructureerde of ongestructureerde gegevens.


 • Bekijk cognitieve leveringsketen use cases die je in het verleden hebt geïdentificeerd, maar die je niet hebt uitgevoerd vanwege de verwachte complexiteit en kwaliteit van de output. Generatieve AI blinkt vaak uit in deze use cases.50%

Gedurende 2024 zal 50% van de leveringsketen-organisaties investeren in toepassingen die kunstmatige intelligentie en geavanceerde analysemogelijkheden ondersteunen.1


Trend 2: AI-geactiveerde no touch/low touch-planning

Met de voortdurende focus op veerkracht en duurzaamheid, in combinatie met de uitbreiding van locaties, stromen en partners, neemt de druk op de planning van de toeleveringsketen toe.  Bestaande planningsmogelijkheden zijn niet in staat om te voldoen aan de eisen van een meer complexe, meerlagige, meer genuanceerde wereld. Het resultaat is dat maar weinig bedrijven effectieve scenarioanalyses kunnen uitvoeren om de financiële gevolgen van belangrijke beslissingen te bepalen.

AI-applicaties voor verkoop en operationele planning ('sales and operational planning' (S&OP)) en geïntegreerde bedrijfsplanning ('integrated business planning' (IBP)) zullen de kloof tussen de planning van de leveringsketen en de uitvoering helpen dichten. Low touch-planning zal grote delen van het handmatige werk uit het end-to-end planningsproces halen en de kracht van geavanceerde analyse gebruiken om diepgaandere vragen te beantwoorden met minimale menselijke tussenkomst. AI zal in staat zijn om gegevens op grote schaal te analyseren, afwijkingen te identificeren, te zoeken naar patronen die leiden tot onverwachte verstoringen en vrijwel onmiddellijk suggesties te doen over hoe deze op te lossen.

Vanuit technologisch oogpunt zijn de mogelijkheden om low touch-planning mogelijk te maken te vergelijken met een verkeerstoren of zijn meer geavanceerde tegenhanger, het cognitieve beslissingscentrum met onder andere digital twin-mogelijkheden. Deze beloven een betere voorspelbaarheid, grotere brutomarges en maken middelen vrij zodat de organisatie zich kan richten? op activiteiten die waarde toevoegen.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Planningsprofessionals moeten hun vaardigheden op het gebied van analytische modellering, cross-functionele expertise en relatiebeheer vergroten om samenwerking te maximaliseren.


 • Maak van besluitvorming een bedrijfsdiscipline: wees prestatiegericht: begin met prestatiedoelen; laat technologie je beslissingen niet bepalen.


 • Combineer expertise met data-analyse: injecteer data in je bestaande processen. Databeheer zal cruciaal zijn voor succes.


 • Ontwikkel een ecosysteem van technologiepartners, business integrators en academische experts om toegang te krijgen tot bekwame mensen.1-3%

Low touch-planning verbetert de voorspelbaarheid, verbetert de ‘Return on Equity’ (RoE) met 2 tot 4 procentpunten en voegt 1 tot 3 procent toe aan de brutomarges voor omzet, kosten en activa. 2


Trend 3: De cruciale rol van data

Data is nog steeds een van de belangrijkste uitdagingen voor leveringsketenmanagement. Elke dag worden er miljoenen en miljoenen datarecords gegenereerd in de hele toeleveringsketen vanuit meerdere systemen. De toename van digitale technologieën, IoT-apparaten en geavanceerde volgsystemen heeft het probleem nog groter gemaakt. Deze overvloed aan data heeft geleid tot grotere datasilo's binnen de organisatie, wat weer heeft geleid tot losgekoppelde datasets. Duplicatie en misinterpretatie zullen dan ook steeds problemen opleveren worden. De fragmentatie van data vormt een belemmering voor het creëren van een holistisch beeld van de toeleveringsketen van de organisatie.

Daarom zijn beschikbaarheid, kwaliteit, cadans en consistentie van data nu kritieke overwegingen. Leveringsketen-professionals moeten de complexiteit van hun datalandschap efficiënt beheren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en hun activiteiten te verbeteren.

Een oplossing is om een use case-gestuurde aanpak te hanteren om problemen met de datakwaliteit proactief aan te pakken. Door zich te richten op specifieke use cases kunnen organisaties prioriteit geven aan datakwaliteitsverbeteringen waar deze het belangrijkst zijn, waardoor hun datasets geleidelijk worden verfijnd en verbeterd.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Focus op de kritieke elementen van beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, cadans en consistentie van data. Gegevens vormen de spil die bedrijven in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen, processen te optimaliseren en veerkracht te garanderen bij verstoringen.


 • Besef dat datamanagement een voortdurende reis is in plaats van een eenmalige bestemming.


 • Benader datamanagement op een iteratieve wijze. Hierdoor kunnen organisaties hun datastrategieën verfijnen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en leren van ervaringen.


 • Ontwikkel een waardegedreven routekaart. Gegevens moeten worden afgestemd op een duidelijk doel en worden gekoppeld aan het genereren van waarde, zoals kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie, verbeterde klanttevredenheid en innovatie.$7.1 B

Low touch-planning verbetert de voorspelbaarheid, verbetert de Return on Equity (RoE) met 2 tot 4 procentpunten en voegt 1 tot 3 procent toe aan de brutomarges voor omzet, kosten en activa. 3


Trend 4: Transparantie en zichtbaarheid voorbij tier 1 en 2

Het gebrek aan zichtbaarheid in de lagen van een toeleveringsketen heeft grote gevolgen voor organisaties in verschillende sectoren, met name voor het voldoen aan wettelijke eisen en voor het identificeren en beperken van risico's in de toeleveringsketen.

Door voorbij tier 1 te kijken, kunnen organisaties in hun uitgebreide toeleveringsketen partners zien, meer en dieper inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken, nieuwe risico's identificeren die zich verder in de toeleveringsketen voordoen en ESG-doelstellingen bevorderen door betere traceerbaarheid en transparantie.

Technologische hulpmiddelen zoals ‘control towers’ en ‘digital twins’ kunnen kritische relaties met toeleveranciers aan het licht brengen, gemeenschappelijke toeleveranciers en fabriekslocaties uitlichten en duidelijk inzicht geven in de diepte van de toeleveringsketen van een organisatie. Wanneer ze op grote schaal worden toegepast, kunnen ze de veerkracht van de toeleveringsketen verbeteren.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Een meer collectieve en datagestuurde aanpak door gebruik te maken van technologische oplossingen en partnerschappen. Breid de zichtbaarheid van productstromen uit om een meer diepgaand beeld te krijgen van het ecosysteem van de toeleveringsketen.


 • Creëer cross-functionele teams om een vollediger beeld te krijgen van belangrijke use cases, de reikwijdte van de zichtbaarheid en het aan het licht brengen van downstreamproblemen.


 • Verder bouwen op de zichtbaarheid van anderen, met organisaties met eigen projecten en control towers om zichtbaarheid op te bouwen, partnerschappen verkennen die toegang kunnen bieden tot een schat aan gegevens en inzichten.


 • Integreer ESG-maatregelen in de technologie voor betere besluitvorming bij inkoop en beter prestatiebeheer, en neem ESG-prestatiemaatstaven op in leveranciersbeoordelingen of scorekaarten.43%

Minder dan de helft (43%) van de organisaties heeft beperkt tot geen zicht op de prestaties van topleveranciers. 4


Trend 5: Low-code platforms

Een toeleveringsketen is een dynamisch en complex proces dat bevoorrading, levering van grondstoffen, opslag en distributie van gefabriceerde producten naar consumenten omvat. Historisch gezien heeft dit geleid tot meerdere systemen en gegevensbronnen. Het implementeren van softwareveranderingen in deze omgeving is tijdrovend met een grote kans op fouten.

De meeste taken in de toeleveringsketen kunnen geheel of gedeeltelijk worden geautomatiseerd door middel van low-code-platforms, die gebruik maken van een breed scala aan ‘Application Programming Interfaces’ (API's) en kant-en-klare integraties om voorheen afzonderlijke systemen aan elkaar te koppelen. Dit verkort de ontwikkelingstijd en stelt bedrijven in staat om snel te reageren en hun applicaties aan te passen aan nieuwe marktomstandigheden, verstorende gebeurtenissen of veranderende strategieën. Het stelt zakelijke gebruikers met weinig technische kennis in staat om snel nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

Potentiële toepassingen omvatten planning, productie, productlevenscyclus, samenwerking in de toeleveringsketen en track & trace. Low-code-platforms zijn niet alleen een technologische upgrade; ze vertegenwoordigen ook een paradigmaverschuiving in de wijze waarop organisaties hun activiteiten benaderen en bieden een meer flexibele en aanpasbare toekomst.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Definieer en documenteer cross-functionele processen, taken en tijdlijnen; identificeer geschikte use cases.


 • Maak gebruik van low-code-apps om van het beheren van toeleveringsketens naar het bouwen van flexibele, veerkrachtige en voorspelbare toeleveringsketens te gaan.


 • Gebruik low-code-platforms om legacy-systemen te moderniseren, processen te automatiseren en losgekoppelde systemen met elkaar te verbinden.


 • Stel belanghebbenden en experts in bedrijfsdomeinen in staat om apps te ontwikkelen voor inzichten, uitvoerbare taken en samenwerking in de toeleveringsketen.2/3

Meer dan twee derde van de bedrijven heeft low-code al ingevoerd in hun toeleveringsketens. 5


Trend 6: ESG en Scope 3-emissies

Hoewel veel bedrijven van oudsher prioriteit hebben gegeven aan het verzamelen van hun Scope 1-emissiegegevens (directe emissies) en Scope 2-emissiegegevens (ingekochte elektriciteit), is de aandacht nu duidelijk verschoven naar Scope 3-emissies, dat wil zeggen emissies die worden veroorzaakt door de hele waardeketen heen. Hoewel het verzamelen en rapporteren van Scope 3-emissiegegevens tot nu toe vrijwillig was, wordt het in veel landen wettelijk verplicht.

Het vaststellen van een solide emissiebasislijn is essentieel voor het bewaken van de voortgang en het stellen van ambitieuze reductiedoelen. Scope 1- en Scope 2-emissies zijn relatief eenvoudig vast te stellen, maar als dit wordt uitgebreid naar de volledige toeleveringsketen, zoals Scope 3, neemt de complexiteit exponentieel toe.

Om reducties in koolstofuitstoot te bereiken, hebben bedrijven primaire informatiebronnen van hun leveranciers nodig en daarom beginnen ze hybride koolstofboekhoudmethoden toe te passen om een meer nauwkeurige beoordeling van Scope 3 emissies te krijgen. Digitale platforms bieden een gecentraliseerd systeem voor leveranciers om hun emissiegegevens in te voeren, die vervolgens eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de duurzaamheidsrapportage van een bedrijf.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Leveranciers segmenteren op basis van belangrijke criteria zoals uitgaven en belangrijkheid voor het bedrijf om ketencategorieën te identificeren en te prioriteren.


 • Stel een programma op voor leveranciersbetrokkenheid en implementeer dit. Begin met het voorlichten van leveranciers over het belang van het vastleggen van Scope 3-emissiegegevens en je duurzaamheidsdoelen.


 • Analyseer technologische oplossingen voor het verzamelen van emissiegegevens van je leveranciers. Identificeer technologische opties die geschikt zijn voor de omvang van je bedrijf en je bedrijfstak en begin met de implementatie. Vandaag investeren in technologische oplossingen zal op de lange termijn leiden tot kostenbesparingen.


 • Train en ondersteun werknemers bij het begrijpen van Scope 3-emissies, koolstofreductiebenaderingen en technologische oplossingen voor het verzamelen en beheren van koolstofgegevens. Het is van vitaal belang dat er een strategie voor verandermanagement wordt ingebouwd in het actieplan voor het koolstofarm maken van de economie.5%

Slechts 5% van de uitstoot van de toeleveringsketen is afkomstig van directe productie, terwijl de uitstoot binnen de toeleveringsketen 5 tot 10 keer zo groot kan zijn.6


Trend 7: Elektrische voertuigen, transport en logistiek

De logistieke sector ondergaat ook een snelle transformatie. Sommige elementen van logistieke en transportnetwerken die klaar zijn voor de toekomst zijn al zichtbaar, zoals de automatisering van magazijnen en havens en het toenemende gebruik van autonome voertuigen. Het gebruik van autonome voertuigen zal toenemen naarmate organisaties zich verbinden aan emissiereductiedoelstellingen en de batterijtechnologie zich ontwikkelt om de afstandslimieten voor elektrische vrachtwagens, bussen en bestelwagens te vergroten.

Organisaties zullen de elektrificatie en automatisering van de logistieke transportwaardeketen blijven versnellen, met name die onderdelen die nog steeds kostbaar of handmatig zijn, zoals de verwerking van luchtvracht en 'last mile delivery'. Op dezelfde manier is de overgang van autonome voertuigen onder toezicht van mensen naar volledig geautomatiseerde voertuigen zonder menselijke tussenkomst bijna klaar om zich uit te breiden van gecontroleerde gesloten omgevingen naar de openbare weg.

Slimme logistiek en transport zullen ook worden versneld door de voortdurende toename van AI, IoT, data-analyse en cloud in veel use cases: onder andere bij het verbeteren van traditionele routeoptimalisatie en het toepassen van machine learning, voorspellende en detectieve mogelijkheden om materiële verbeteringen aan te brengen in netwerkefficiëntie, klantervaring, risicovermindering en duurzaamheidsdoelen.

  De belangrijkste acties voor 2024 zijn onder andere: • Een vlootbeoordeling uitvoeren om de samenstelling van de vloot, routes en gebruikspatronen te evalueren om mogelijkheden voor elektrificatie te identificeren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan voertuigen die vaak in stedelijke gebieden rijden.


 • Identificeer brede mogelijkheden voor transport- en logistieke automatisering om arbeidsintensieve activiteiten te automatiseren.


 • Analyseer gegevens van voertuigtelematica, IoT-apparaten, bezorggegevens, klanttevredenheid en duurzaamheidsinformatie om beslissingen te sturen.

 • Ontwikkel een plan om bezorgvloten over te laten stappen naar elektrische voertuigen. Nieuwe cloudgebaseerde AI-gestuurde technologieën kunnen toekomstige transportnetwerkontwerpen simuleren om routes te optimaliseren die de gereden afstand verminderen en routes en voertuigen prioriteren voor elektrificatie.


 • Integreer duurzaamheid in elke stap door bij de inkoop, planning, productie, levering en retouren te kijken naar mogelijkheden om de uitlaatgassen van voertuigen te verminderen.15-34%

Batterij-elektrische bedrijfsvoertuigen ('Battery Electric Commercial Vehicles' (BECV's)) kunnen tegen 2030 een verkooppenetratie bereiken van 15 tot 34%. 7


Samengevat

In 2024 staat de leveringsketen aan het begin van een ingrijpende transformatie. AI en andere geavanceerde technologieën veranderen in hoog tempo de kern van leveringsketenmanagement. Professionals van KPMG geloven dat organisaties met de juiste aanpak en cultuur deze seismische verschuivingen kunnen benutten.

In 2024 kunnen organisaties fundamentele kansen creëren door zich te richten op de strategische toepassing van GenAi, een low-touch-planningsaanpak te hanteren, te streven naar data excellence en transparantie, zich aan te passen aan low-code- platforms, prioriteit te geven aan Scope 3- en ESG-gegevensrapportage en te plannen voor de elektrische toekomst. De tijd dringt, en wie klaar is en bereid om zich snel aan te passen, zal beter in staat zijn om waarde te ontsluiten, kosten te verlagen en nieuwe succesmodellen te omarmen.

1 https://www.gartner.com/en/articles/gartner-predicts-the-future-of-supply-chain-technology

2 KPMG case study analysis

3 https://www.prnewswire.com/news-releases/global-big-data-markets-report-2022-2027-challenges-and-opportunities-technologies-and-business-cases-regulatory-issues-industry-vertical-applications-companies-and-solutions-301471783.html

4 https://kpmg.com/uk/en/home/insights/2021/07/the-future-of-supply-chain.html

5 https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-08-12/low-code-is-the-future-outsystems-named-a-leader-in-the-2019-gartner-magic-quadrant-for-enterprise-low-code-application

6 https://www.weforum.org/agenda/2021/01/tackling-supply-chain-emissions-is-a-game-changer-for-climate-action/

7 https://supplychaindigital.com/articles/logistics-readying-itself-for-ev-revolution